Instrukcja dla komorników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.114.946

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 1932 r.
Instrukcja dla komorników.

Na podstawie art. IX p. 1 i 4 przepisów wprowadzających prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 93, poz. 804) zarządzam co następuje:

Przepisy wstępne.

§  1.
Komornik przy wykonywaniu czynności urzędowych, prawem przewidzianych, stosuje się do przepisów instrukcji niniejszej.
§  2.
Powołane w instrukcji niniejszej artykuły prawa, oznaczone cyfrą arabską - dotyczą kodeksu postępowania cywilnego, oznaczone zaś cyfrą rzymską - przepisów wprowadzających prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem.

O czynnościach komornika w ogólności.

§  3.
Komornik, który ma podstawę do wyłączenia się, przedstawia kierownikowi sądu przyczynę wyłączenia.
§  4.
Wniosek strony o wyłączenie komornika, komornik niezwłocznie przedstawia kierownikowi sądu, dołączając swoje wyjaśnienia (art. 519), Aż do zarządzenia kierownika sądu, komornik spełnia czynności.
§  5.
Komornik załatwia sprawy w kolejności wszczęcia.

W miarę istotnej potrzeby komornik może pominąć normalną kolejność, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy zabezpieczenia (art. 837 i nast.).

§  6.
Przed przystąpieniem do zajęcia komornik sprawdzi w swoich księgach i aktach, czy do tego samego majątku nie jest skierowana już egzekucja i stosownie do wyniku sprawdzenia zaznaczy w repertorjum łączność spraw i połączy akta.
§  7.
Komornik powinien zbadać, czy majątek, do którego jest skierowana egzekucja, nie jest obciążony rejestrowym zastawem.
§  8.
Oznaczenie czasopisma, w którem mają być ogłaszane obwieszczenia, należy do komornika, jeżeli kierownik sądu nie dał mu pod tym względem wskazówek.
§  9.
O wyasygnowanie sumy, potrzebnej na tymczasowe pokrycie wydatków, związanych z postępowaniem egzekucyjnem w sprawie wierzyciela, któremu przyznano prawo ubogich, komornik zwraca się do prezesa właściwego sądu okręgowego (art. 524).
§  10. 1
Doręczenia pism powinny być dokonywane przez komornika osobiście, jeżeli prawo wymaga jego obecności przy doręczeniu.

W innych przypadkach doręczeń dokonywa się przez pocztę.

§  11.
Przy doręczeniach szeregowym w czynnej służbie wojskowej, policji państwowej i straży granicznej komornik stosuje się do przepisów art. 149 i § 51 - 55 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. Nr. 114, poz. 941).
§  12. 2
Pisma komorników, skierowanie do stron i innych osób w toku postępowania egzekucyjnego, doręczane będą za zwrotnem po świadczeniem odbioru.

Doręczanie tych pism przez pocztę i organa gminne normują osobne przepisy.

§  13.
O upomnieniu lub wydaleniu strony, która podczas czynności egzekucyjnych zachowuje się niewłaściwie, komornik uczyni wzmiankę w protokóle (art. 514).
§  14.
O pomoc do organów policji lub wojskowego organu bezpieczeństwa, komornik zwraca się na piśmie do właściwego komendanta lub komisarza.

W razach nagłych, komornik może się zwrócić bezpośrednio do niższych organów nawet ustnie (art. 515 § 1).

§  15.
Oprócz przepisów art. 569 - 578, ograniczających egzekucję, komornik powinien mieć na względzie również przepisy ustaw i rozporządzeń poszczególnych, normujących możność skierowania egzekucji do wskazanych tam przedmiotów (art. IV § 2).
§  16.
W celu wyjednania zgody właściwego przedstawiciela dyplomatycznego, komornik zwróci się do kierownika sądu (art. 550 § 2).
§  17.
Jeżeli osoby, które w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 5 § 1), nie mogą być pozywane przed sad, są sublokatorami lub odnajmują część większego mieszkania, należy stosować przywilej ograniczenia egzekucji przewidziany w art. 550 § 2 i 569 jedynie do pomieszczeń wynajmowanych przez te osoby.

W razie wątpliwości przy stosowaniu wyżej wymienionych przepisów, komornik zwróci się do kierownika sądu o wyjaśnienia.

§  18.
O zamierzonej czynności w obrębie budynków wojskowych lub na okręcie wojennym komornik może zawiadomić właściwego komendanta także ustnie (art. 550 § 1).

O wykonaniu tego obowiązku i o asyście wyznaczonego przez komendanta organu wojskowego komornik uczyni wzmiankę w protokóle, jeżeli czynność wymaga spisania protokółu.

§  19.
Za porę nocną uważa się czas od godziny dziewiątej wieczorem do godziny siódmej rano (art. 549).
§  20.
Biegły, który nie jest stałym biegłym sadowym, przed przystąpieniem do czynności składa wobec komornika i podpisuje zapewnienie sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku (art. 552) według następującej formuły:

"Przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonani z całą sumiennością i bezstronnością."

Podpisane zapewnienie dołącza się do akt.

§  21.
Jeżeli wezwany przez komornika biegły bez usprawiedliwiającej przyczyny nie stawił się, albo odmówił złożenia zapewnienia sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku, albo odmówił złożenia opinii lub opóźnił się z jej złożeniem, komornik doniesie o tem sądowi (art. XI).
§  22.
Wynagrodzenie biegłych ustala komornik, kierując się przepisami o wynagrodzeniu biegłych sądowych.
§  23.
Do przetargu przedmiotów, których nabycie wymaga zezwolenia władzy, komornik dopuści jedynie osoby posiadające zezwolenie.
§  24. 3
Otrzymane od strony zabezpieczenie (art. 546 § 1) komornik złoży do depozytu sądowego najpóźniej następnego dnia.

W tymże terminie komornik składa do depozytu pieniądze zagraniczne, papiery wartościowe na okaziciela, dokumenty, klejnoty i przedmioty ze złota, platyny i srebra, tudzież inne kosztowności, otrzymane przy wykonaniu czynności egzekucyjnych.

Komornik nie ma obowiązku składania do depozytu, jeżeli przedmioty, wymienione w poprzednim ustępie, maja być w ciągu najbliższych trzech dni wydane, a wartość ich nie przenosi dziewięciuset złotych.

Niema potrzeby składania cło depozytu, jeżeli przedmioty wymienione w ustępie drugim, mają być niezwłocznie po otrzymaniu przez komornika wydane wierzycielowi.

§  25. 4
Wartość dewiz i pieniędzy zagranicznych komornik obliczy na podstawie obowiązującej w dniu obliczenia tabeli kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych ustalonej i ogłoszonej w Monitorze Polskim przez Narodowy Bank Polski. Wartość papierów wartościowych polskich i zagranicznych komornik oblicza na podstawie każdorazowej decyzji Ministerstwa Finansów.
§  26.
Wydając pieniądze lub inny majątek, komornik powinien przekonać się o tożsamości odbiorcy.
§  27.
Wynik egzekucji w toku postępowania i po jego ukończeniu komornik zaznaczy, zamieszczając na tytule wykonawczym wzmiankę, iż roszczenie zaspokojone zostało w całości albo w oznaczonej części.

Jeżeli, tytuł przesłany został sądowi, gdy tani ma być dokonany podział funduszów, osiągniętych z egzekucji, uczynienie wzmianki powyższej należy do sekretarza sądu.

§  28.
Przedstawiając akta sądowi celem podziału sumy, uzyskanej z egzekucji, komornik dołączy do akt zestawienie kosztów, poniesionych przez każdego z wierzycieli.

O czynnościach, dotyczących egzekucji z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych.

§  29.
Jeżeli komornik na wniosek jednej ze stron w myśl art. 601 § 2 prześle zajętą ruchomość komornikowi innego sądu, komornik innego sadu jest właściwy jedynie do wykonania czynności koniecznych do przeprowadzenia licytacji.
§  30.
Odzież, którą dłużnik ma na sobie, komornik przeszuka w przypadkach, przewidzianych ustawą (art. 553 § 1) tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione domniemanie, iż tą drogą wykryte będzie mienie, które może być zajęte na zaspokojenie wierzyciela.
§  31.
Przed przystąpieniem do przeszukania odzieży komornik wezwie dłużnika, aby opróżnił sam kieszenie i schowki odzieży.
§  32.
Przeszukanie odzieży, którą dłużnik ma na sobie, nie może być dokonane w miejscu publicznem.
§  33.
W protokóle zajęcia komornik wyszczególni przedmioty zajmowane, podając ich istotne znamiona i cechy wyróżniające (art. 583 § 1).
§  34.
Przy oszacowaniu zajętych przedmiotów komornik powinien oznaczyć ich zwykłą wartość sprzedażna.

Jeżeli zajęte przedmioty mają cenę giełdową lub targową, oszacowanie powinno się opierać na tej cenie (art. 588 § 1).

§  35.
Zarządzenie, mające zapobiegać usunięciu niezajętych ruchomości, w razie odroczenia dalszego ciągu zajęcia (art. 585), może polegać na opieczętowaniu pomieszczeń, w których ruchomości się znajdują, jeżeli tylko na to pozwalają okoliczności danego przypadku.
§  36.
O zajęciu, należącej do kilku osób rzeczy, do której części ułamkowej skierowana została egzekucja oraz o dalszych czynnościach egzekucyjnych, komornik zawiadamia także innych współwłaścicieli rzeczy na równi z dłużnikiem.
§  37.
Do protokółu sprawdzenia zajętych ruchomości (art. 587) nie wciąga się ponownie tych ruchomości, lecz tylko zaznacza się ujawnione różnice między pierwotnym protokółem zajęcia a stanem, stwierdzonym przy sprawdzeniu.
§  38.
O ponownem zajęciu ruchomości (art. 587 § 1) komornik zawiadamia dłużnika (art. 544 § 1).
§  39.
W przypadku, gdy komornik skieruje egzekucję do przedmiotu, z którego prowadzi się egzekucję w trybie administracyjnym (skarbowym), komornik po dokonaniu zajęcia zwróci się do właściwego organu egzekucyjnego o przekazanie mu akt egzekucyjnego postępowania administracyjnego (skarbowego).
§  40.
Celem ujawnienia zajęcia ruchomości komornik naklei na niej kartkę ze swoją pieczęcią, albo przymocuje tę kartkę sznurkiem z pieczęcią łąkową.

Gdyby tych sposobów nie dało się użyć, lub gdyby oznaczenie zosobna wielu rzeczy tego samego rodzaju nastręczało znaczne trudności, komornik postąpi stosownie do okoliczności (art. 590 § 1); w każdym razie powinien mieć na względzie, aby ruchomość nie została uszkodzona.

§  41.
Oddając zajętą rzecz ruchomą pod dozór, komornik uprzedzi dozorcę o jego obowiązkach (art. 591 - 593) i ustali wynagrodzenie dozorcy stosownie do okoliczności, kierując się cenami przyjętymi w danej miejscowości.
§  42.
Na termin licytacji ruchomości komornik wezwie biegłego, jeżeli zachodzi potrzeba dokonania oszacowania (art. 588 § 2).
§  43.
Do protokółu licytacji ruchomości, która odbywa się ustnie, wciąga się tylko najwyższą cenę zaofiarowaną co do każdego przedmiotu (art. 607 § 1 i 2).
§  44.
Wezwanie do postąpień na licytacji ruchomości (art. 610), komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio postąpionej ceny z jednoczesnem zapytaniem: "Kto da więcej?". Brak dalszych postąpień komornik stwierdza wypowiedzeniem wyrazu: "nikt".

Jednocześnie z wypowiedzeniem tego wyrazu komornik może uderzyć młotkiem w stół.

§  45.
Udzielenie przybicia przy sprzedaży ruchomości komornik zaznacza w protokóle licytacji (art. 610), wpisuje przytem imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy.
§  46.
Niezwłocznie po upływie terminu, wyznaczonego do uiszczenia reszty ceny za nabyte na licytacji ruchomości (art. 613), jeżeli nabywca nie wykona swego obowiązku, komornik stwierdzi to przez odpowiednią wzmiankę na protokóle licytacji.
§  47.
Sprzedaży z wolnej ręki papierów wartościowych i pieniędzy zagranicznych komornik może dokonać za pośrednictwem odpowiedniej instytucji bankowej (art. 600).

Koszty, stąd wynikające pokryte będą z osiągniętej ze sprzedaży sumy.

§  48.
Przyznanie wierzycielowi na własność ruchomości, której licytacja nie doszła do skutku, może nastąpić, jeżeli jest kilku wierzycieli egzekwujących, dopiero po upływie dwóch tygodni od daty niedoszłej do skutku licytacji (art. 616 § 2 i art. 617).
§  49.
Wydając ruchomości nabywcy, komornik weźmie od niego pokwitowanie z odbioru bądź na protokóle licytacji, bądź na oddzielnej karcie, którą dołącza do akt.
§  50.
Otrzymując ruchomości od dłużnika prawa, służącego dłużnikowi egzekwowanemu (art. 642), komornik jednocześnie opisze i oszacuje otrzymane ruchomości.

O czynnościach, dotyczących egzekucji z nieruchomości.

§  51.
Niezależnie od obowiązku dopełnienia czynności, przewidzianych w art. 656, komornik zawiadamia sąd o wszczęciu i ukończeniu przez niego postępowania, dotyczącego egzekucji z nieruchomości.
§  52.
Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczy nieruchomości, z której egzekucja już jest prowadzona przez innego komornika, należy stronę skierować do tego komornika, albo przesłać mu nadesłany przez stronę wniosek, zawiadamiając ją o tem (art. 653 § 2).
§  53.
O wszczęciu i ukończeniu egzekucji z kolei żelaznej komornik zawiadamia wszystkich komorników tych sądów, w których okręgach położona jest kolej (art. 653 § 2 i art. 735).
§  54.
O wszczęciu egzekucji 2 ułamkowej części nieruchomości (art. 655) i o dalszych czynnościach egzekucyjnych komornik zawiadamia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości narówni z dłużnikiem.
§  55.
Sposób dokonania opisu i oszacowania nieruchomości normują osobne przepisy.
§  56.
Jeżeli oszacowanie nastąpiło w trybie art. 671, należy w protokóle opisu wskazać wierzyciela, który podał sumę oszacowania, i uczynić wzmiankę, iż oszacowaniu nie sprzeciwili się dłużnik i uczestnicy.
§  57.
Celem zabezpieczenia skutków zajęcia w przypadku, przewidzianym w art. 661 § 1, komornik zawiadamia o zajęciu zakład ubezpieczeń, w którym zajęta nieruchomość jest ubezpieczona, jeżeli o ubezpieczeniu mu wiadomo.
§  58.
Terminy licytacyj nieruchomości komornik wyznacza za zgodą sądu.
§  59.
Wykaz papierów wartościowych, które mogą być przyjmowane tytułem rękojmi od licytantów (art. 686 § 2), będzie podawany do wiadomości w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  60.
Przyjmując papiery wartościowe tytułem rękojmi od licytanta, komornik nie bierze w rachubę wartości kuponów.
§  61.
Do protokółu licytacji nieruchomości wpisuje się imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania licytantów z zaznaczeniem złożenia rękojmi; wciąga się również każde postąpienie.

Po skończonym przetargu komornik zakreśla puste miejsca w rubryce postąpień i wymienia imię i nazwisko licytanta, który zaofiarował najwyższa cenę.

§  62.
Po wydaniu przez sędziego postanowienia, udzielającego przybicia, komornik niezwłocznie przedstawia akta swoje sądowi.
§  63.
Przepisy w postępowaniu, dotyczące egzekucji z nieruchomości, stosuje się odpowiednio do postępowania dotyczącego egzekucji z przedmiotów, co do których egzekucja prowadzona jest według przepisów o egzekucji z nieruchomości (art. 730, 734, 741, 757, 766).
§  64.
W opisie statku handlowego należy wskazać: 1) wymiary statku, 2) tonnaż, 3) wyporność, 4) maszyny, 5) urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, 6) części zapasowe i inne przynależności, 7) rok, od którego statek jest w użyciu, 8) miejsce przechowania rejestru, do którego statek jest wpisany, 9) inne szczegóły.

O czynnościach, dotyczących egzekucji roszczeń niepieniężnych.

§  65.
W razie choroby dłużnika, który ma być usunięty z mieszkania, albo w razie choroby członka jego rodziny lub domownika, komornik wezwie lekarza celem stwierdzenia, czy usunięcie może się odbyć bez oczywistej szkody dla stanu zdrowia chorego i postąpi stosownie do okoliczności.
§  66.
W przypadkach przewidzianych w art. 813 i 817 § 2, komornik przed oddaniem rzeczy na skład lub pod dozór dokona opisu rzeczy.
§  67.
Postanowienie sądu, nakazujące zastosowanie do dłużnika przymusu osobistego, wykonywa komornik na zarządzenie sądu dopiero po otrzymaniu od wierzyciela sumy, potrzebnej na sprowadzenie dłużnika do miejsca osadzenia i na wyżywienie go przez czas trwania przymusu (art. 824, 831).

W tym celu komornik wezwie wierzyciela, aby w terminie wyznaczonym złożył odpowiednią sumę.

§  68.
Przystępując do wykonania postanowienia sądu, nakazującego zastosowanie przymusu osobistego, komornik powinien się przekonać o tożsamości osoby dłużnika.

Biurowość i przepisy kasowe.

§  69. 5
Komornik prowadzi:
1) 6
repertorium oznaczone "Kmp" dla spraw o egzekucję świadczeń periodycznych (wzór nr 1) oraz repertorium oznaczone "Km" dla pozostałych spraw (wzór nr 1);
2)
dziennik, oznaczony literą "Kmo" (wzór Nr. 2);
3)
księgę pieniężną (wzór Nr. 3);
4)
kwitarjusz (wzór Nr. 4);
5)
skorowidz alfabetyczny (wzór Nr. 5);
6)
księgę doręczeń (wzór Nr. 6);
7)
terminarz.

Nadto komornik przechowuje w osobnych zeszytach: a) okólniki i zarządzenia, b) luźną korespondencję i c) sprawozdania.

§  70. 7
Komornik prowadzi księgi według załączonych wzorów, stosując odpowiednio przepisy regulaminu ogólnego wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich, tudzież regulaminu w sprawach cywilnych.
§  71. 8
Do repertorjum komornik wciąga w porządku chronoloigicznym wszystkie sprawy, dotyczące wykonania orzeczeń sądowych i innych tytułów egzekucyjnych oraz zleceń władz sądowych i prokuratorskich.

W poszczególnej sprawie wpisuje się tło repertorjum oprócz innych danych:

a)
w rubrykach 5 - 10 - rodzaj prowadzonej egzekucji lub załatwianej sprawy przez wpis kreski pionowej,
b)
w rubrykach 11 - 14 każdą czynność oraz pobrane lub wydane sumy w związku z tą czynnością; sumy te powinny cyfrowo odpowiadać sumom wymienionym w rubrykach 6 i 7 księgi pieniężnej,
c)
w rubryce 15 - dane, które należy wpisać do repertorjum, a dla których niema odpowiednich rubryk (np. wydanie akt, ich zwrot oraz przesłanie do archiwum).
§  72. 9
Do dziennika komornik wciąga pisma, nie dotyczące poszczególnej sprawy egzekucyjnej oraz zawiadomienia otrzymywane od innych komorników (art. 517 § 4 i art. 653 § 2).
§  73. 10
W księdze pieniężnej komornik wpisuje wszelkie przychody i rozchody, dokonane tak w gotówce jak i przez P. K. O., wypełniając równocześnie odpowiednio szczegółowe rubryki rozchodu. Komornik sumuje co dziesięć dni rubryki 6 i 7 księgi pieniężnej i równocześnie wykazuje w rubryce 17 pozostałość. Wszystkie rubryki (6-16) sumuje się przy przeniesieniu ma następną stronę księgi.
§  74. 11
Do księgi doręczeń komornik wciąga pisma, które należy doręczyć.

Pisma, które komornik doręcza w związku z inną czynnością, nie podlegają wciągnięciu do księgi doręczeń.

§  75. 12
W terminarzu komornik notuje poszczególne czynności, które w oznaczonym dniu mają być dokonane.
§  76. 13
Każdą pobraną lub wydaną sumę komornik wpisuje do księgi pieniężnej w dniu pobrania lub wydania, zaznaczając o tem w aktach sprawy. Jeżeli przychód lub rozchód nastąpił w obrocie czekowym, sumę przychodu należy wpisać w dniu otrzymania wyciągu z konta czekowego, sumę zaś rozchodu w dniu wystawienia i wysłania czeku przekazowego albo przelewowego.

Komornik nie wpisuje do księgi pieniężnej kwot pobranych na znaczki sądowe lub stemplowe, lecz zakupuje za nie niezwłocznie znaczki, które odpowiednio kasuje.

§  77. 14
Na każdą sumę pobraną w gotówce komornik wydaje stronie interesowanej nawet bez jej żądania pokwitowanie. Pokwitowanie należy pisać ołówkiem atramentowym przez kalkę w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy pozostaje w kwitarjuszu, drugi wydaje się wpłacającemu. Komornik nie wpisuje do kwitarjusza sum wpłaconych za pośrednictwem P. K. O.; dowody wpłaty tych sum, nadesłane przez P. K. O. przy wyciągach, należy dołączyć do właściwych akt.

Pokwitowanie należy zaopatrzyć podpisem i pieczęcią komornika.

Pokwitowanie źle wypełnione należy przekreślić i zostawić w kwitarjuszu.

§  78. 15
Otrzymane wskutek czynności egzekucyjnych pieniądze komornik powinien w dniu otrzymania, a najpóźniej w dniu następnym wydać komu należy lub złożyć do depozytu sądowego.

Komornik może przesłać osobie interesowanej na jej koszt pieniądze pocztą przekazem pocztowym lub czekowym za zwrotnem poświadczeniem wypłaty lub przekazać jej na konto czekowe w P. K. O., używając bądź blankietu nadawczego, bądź też przekazu czekowego przelewowego z dołączonym należycie wypełnionym blankietem nadawczym. Wyegzekwowane należności sądowe (art. VII § 1) komornik powinien wpłacić w terminie wskazanym w ustępie pierwszym na konto czekowe właściwego sądu, wskazując na blankiecie nadawczym tytuł egzekwowanej należności" sygnaturę akt oraz nazwiska i imiona osób, od których ściągnięto należności.

Złożenie sum do depozytu sądowego należy zaznaczyć w rubryce "Uwagi" księgi pieniężnej.

Dowody wypłaty sum należy przechowywać w aktach sprawy.

§  79. 16
Niezwłocznie po ukończeniu postępowania egzekucyjnego komornik zwraca wierzycielowi pozostałość zaliczki.

Jeżeli podlegająca zwrotowi kwota po potrąceniu kosztów przesyłki nie przewyższałaby dziesięciu złotych, a osoba interesowana przed rocznem zamknięciem księgi pieniężnej jej nie podejmie, należy kwotę tę przelać na dochód Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  80. 17
Sumy nie doręczone osobom interesowanym lub przez nie zwrócone, komornik złoży niezwłocznie do depozytu sądowego, wpisując przychód i rozchód tych sum w odpowiednich rubrykach księgi pieniężnej (rubr. 6, 7, 13).
§  81. 18
Dnia 10-tego, 20-tego i ostatniego każdego miesiąca komornik powinien zsumować wykazane w rubryce 8 księgi pieniężnej należne Skarbowi Państwa części opłat i sumę ich przekazać tego samego dnia na konto czekowe sądu grodzkiego, przy którym urzęduje, wskazując na blankiecie nadawczym tytuł wpłaty oraz okres, którego wpłata dotyczy.

W rubryce "Uwagi" księgi pieniężnej należy zaznaczyć sumę przekazaną i datę przekazania. Dowody przekazania tych sum komornik przechowuje w księdze pieniężnej.

§  82. 19
Jeżeli suma pobranych przez komornika zaliczek przewyższa kwotę dziewięciuset złotych, komornik powinien złożyć nadwyżkę na urzędowe konto P. K. O.
§  83. 20
Repertorijum i dziennik zaczyna się w każdym roku kalendarzowym od numeru pierwszego. Spraw, w których postępowanie nie zostało ukończone w danym roku kalendarzowym, nie przenosi się do nowego repertorjum.
§  84. 21
Księgę pieniężną zamyka się z końcem okresu budżetowego, przyczem pozostałość wykazaną w rubryce 17 przenosi się do nowej księgi pieniężnej.
§  85. 22
Komornik składa następujące sprawozdania:
1)
kwartalne (wzór Nr. 7);
2)
roczne (wzór Nr. 8);
3)
roczne do celów statystycznych (wzór Nr. 9).

Sprawozdanie kwartalne składa komornik w ciągu 10 dni po upływie kwartału w 2 egzemplarzach kierownikowi sądu, który po przejrzeniu 1 egzemplarz przesyła właściwej izbie kontroli.

Komornik sporządza sprawozdania o obrotach pieniężnych za okres budżetowy (wzór Nr. 8) w trzech egzemplarzach, z których dwa przedstawia kierownikowi sądu grodzkiego w ciągu 10 dni po upływie okresu budżetowego. Kierownik sądu grodzkiego przedstawia niezwłocznie jeden egzemplarz sprawozdania prezesowi sądu okręgowego. Na podstawie otrzymanych sprawozdań prezes sądu okręgowego sporządza zestawienie sprawozdań poszczególnych komorników w trzech egzemplarzach, z których jeden przedstawia Ministerstwu, drugi zaś prezesowi sądu apelacyjnego - najpóźniej w ciągu miesiąca po upływie okresu budżetowego.

Sprawozdania roczne do celów statystycznych składa komornik w ciągu 10 dni po upływie roku kalendarzowego.

§  86. 23
W przypadku zastępstwa lub zmiany na stanowisku komornika należy przekazać zastępcy lub następcy zaliczki oraz wszelkie pobrane sumy według zestawienia, których spraw kwoty te dotyczą. Komornik nie przekazuje sum ryczałtowych, pobranych tytułem zwrotu wydatków kancelaryjnych (§ 16 taksy za czynności komorników), i sumy te przypadają mu w całości.
§  87.
Niezwłocznie po otrzymaniu pierwszego pisma, rozpoczynającego postępowanie, komornik wciąga sprawę do repertorium i zakłada akta, cło których dołącza wszelkie dalsze pisma, dotyczące tej sprawy.

Akta prowadzone być powinny według przepisów regulaminu ogólnego wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dołączenie karty przeglądowej z wyjątkiem akt o większej objętości nie jest obowiązkowe.

§  88.
Akta, dotyczące egzekucji z nieruchomości oraz przedmiotów, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości, powinny się odróżniać kolorem okładki od innych akt.

W tenże sposób może być prowadzone odróżnienie akt z poszczególnych lat.

§  89.
Na każdem otrzymanem piśmie komornik kładzie prezentatę.
§  90.
Na wszystkich pismach, nie wyłączając wezwań i zawiadomień, skierowanych do stron, uczestników i innych osób umieszczona będzie sygnatura akt.

Nadto na pismach wskazać należy imię i nazwisko komornika oraz miejsce jego siedziby.

§  91.
Sygnatura akt składa się z cyfrowego oznaczenia numeru porządkowego, pod którym sprawa jest wciągnięta do repertorjum lub dziennika oraz roku.

Nadto do sygnatury wchodzi oznaczenie cyfrą rzymską rewiru egzekucyjnego, jeżeli przy jednym sądzie urzęduje kilku komorników.

§  92.
Komornik komunikuje się z sądem i władzą nadzorczą zapomocą przedstawień, z innemi władzami i urzędami zapomocą odezw, jeżeli prawo nie przewiduje innej formy.
§  93.
Jeżeli pismo, skierowane do komornika przez stronę, nie odpowiada warunkom formalnym albo jeżeli nie uiszczono opłaty, należnej w związku z pismem, komornik wezwie stronę o usunięcie wadliwości lub braków w terminie tygodniowym.

Po bezskutecznym upływie terminu tygodniowego, komornik zwróci pismo zawierające wniosek.

§  94.
Przeglądanie akt przez strony (art. 516 § 1) może się odbywać tylko pod kontrolą komornika lub na jego zlecenie osoby, odbywającej u niego praktykę.
§  95.
Sprawy, które ostatecznie załatwiono należy oznaczyć po lewej stronie repertorjum "L" kolorowym ołówkiem.
§  96. 24
Po sześciu miesiącach od ukończenia postępowania komornik odsyła akta do archiwum sądu, przy którym urzęduje.
§  97.
Akta należy odesłać do archiwum sądu w razie zawieszenia postępowania, jeżeli w ciągu roku nie zgłoszono wniosku o jego podjęcie.

Tak samo należy postąpić, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie popierał egzekucji.

O odesłaniu akt do archiwum komornik czyni wzmiankę w repertorjum.

§  98.
Po podjęciu postępowania w sprawie, której akta odesłane były do archiwum, sprawę wciąga się nanowo do repertorjum, zaznaczając datę pierwotnego wszczęcia postępowania, o czem czyni się wzmiankę w poprzedniem repertorjum.
§  99.
Do czynności w toku postępowania komornik może używać formularzy drukowanych.

Komornik powinien się stosować do wzorów pism procesowych, podanych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  100. 25
Repertorjum, księgę pieniężną i kwitarjusze należy ponumerować, zesznurować i końce sznurów przytwierdzić pieczęcią; ilość kart powinna być zaświadczona przez właściwego kierownika sądu grodzkiego.

Wszelkie skrobania są niedopuszczalne.

Cytry lub wyrazy zapisane omyłkowo należy przekreślić czerwonym atramentem i nad niemi wypisać takim samym atramentem cyfry lub wyrazy właściwe. Dokonane sprostowanie powinno być zaświadczone przez komornika.

§  101.
Księgi przechowuje komornik u siebie przez 3 lata od ich zamknięcia, poczem oddaje je celem dalszego przechowania do archiwum do sądu grodzkiego, przy którym urzęduje.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  102.
Księgi, przewidziane instrukcją niniejszą należy założyć z dniem 1 stycznia 1933 r.

Druków dotychczasowych można używać po terminie powyższym aż do wyczerpania zapasów, wprowadzając do nich w razie potrzeby odpowiednie zmiany.

§  103.
Przekazaną przez sąd na podstawie art. LXVII § 2 sprawę komornik prowadzić będzie w dalszym ciągu z uwzględnieniem dokonanych czynności.

Wciągając do repertorjum przekazaną sprawę komornik w rubryce 2 obok daty rozpoczęcia u siebie postępowania umieści datę wszczęcia egzekucji, oznaczając ją na podstawie przepisów dotychczasowych.

§  104.
Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1933 r.

Równocześnie tracą moc przepisy obowiązujące w zakresie unormowanym instrukcją niniejszą.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIKI 26

Wzór Nr.1

do § 69.

REPERTORJUM "Km".

Wzór Nr. 2

do § 69.

DZIENNIK "Kmo"

Wzór Nr. 3

do § 69.

Księga przelewu opłat

Wzór Nr. 4

do § 69.

KWITARJUSZ

Wzór Nr. 5

do § 69.

SKOROWIDZ.

Wzór Nr. 6

do § 69.

KSIĘGA DORĘCZEŃ

Wzór Nr. 7

do § 85.

SPRAWOZDANIE

z przelewu opłat na rzecz Skarbu Państwa za kwartał ...... r. ......

Wzór Nr. 8

do § 85.

Sprawozdanie

O obrotach pieniężnych za rok kalendarzowy ......

Wzór Nr. 9

do § 85.

WYKAZ CZYNNOŚCI

Komornika Sądu Grodzkiego w ......

grafika

1 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 1958 r. (Dz.U.58.40.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1958 r.
2 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
3 § 24:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1948 r. (Dz.U.48.5.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1948 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.35.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1951 r.

4 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 1958 r. (Dz.U.58.40.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1958 r.
5 § 69 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
6 § 69 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 maja 1958 r. (Dz.U.58.40.185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.
7 § 70 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
8 § 71 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
9 § 72 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
10 § 73 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
11 § 74 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
12 § 75 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
13 § 76 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
14 § 77 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
15 § 78 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
16 § 79:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1948 r. (Dz.U.48.5.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1948 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.35.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1951 r.

17 § 80 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
18 § 81 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
19 § 82:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1948 r. (Dz.U.48.5.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1948 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.35.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1951 r.

20 § 83 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
21 § 84 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
22 § 85 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
23 § 86 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
24 § 96 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
25 § 100 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r.
26 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 10 marca 1934 r. (Dz.U.34.24.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1934 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.