[Metadane infrastruktury] - Art. 5. - Infrastruktura informacji przestrzennej. - Dz.U.2021.214 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Metadane infrastruktury] - Infrastruktura informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.214 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2021 r.
Art.  5.  [Metadane infrastruktury]
1. 
Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, zwanych dalej "metadanymi", jest zadaniem organów administracji, odpowiedzialnych w zakresie swojej właściwości za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, których zbiory włączane są do infrastruktury.
2. 
Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:
1)
zgodności zbiorów z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy;
2)
warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
3)
jakości i ważności zbiorów w rozumieniu ust. 2 w części A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str. 12);
4)
organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
5)
ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz przyczyn tych ograniczeń.