Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. - Dz.U.2006.79.550 - OpenLEX

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.79.550

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2009 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1)

1. 
Ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników.
2. 
Przepisy ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
3. 
Przepisów ustawy dotyczących zasad wyboru rady pracowników i ochrony jej członków nie stosuje się do:
1)
przedsiębiorstw państwowych, w których tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa;
2)
przedsiębiorstw mieszanych zatrudniających co najmniej 50 pracowników;
3)
państwowych instytucji filmowych.
4. 
W podmiotach, o których mowa w ust. 3, prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji przysługuje radzie pracowniczej.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) 1
 (uchylony);
2)
informowanie - przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą;
3)
przeprowadzanie konsultacji - wymianę poglądów oraz podjęcie dialogu między pracodawcą a radą pracowników.
1.  2
 W skład rady pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 pkt 1:
1)
od 50 do 250 pracowników - 3 pracowników;
2)
od 251 do 500 pracowników - 5 pracowników;
3)
powyżej 500 pracowników - 7 pracowników.
2-4.  3
 (uchylone).
1-3.  4
 (uchylone).
4.  5
 Członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego:
1)
do 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników;
2)
powyżej 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.
5.  6
 (uchylony).
6.  7
 (uchylony).
1. 
Rada pracowników ustala z pracodawcą:
1)
zasady i tryb przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji;
2)
tryb rozstrzygania kwestii spornych;
3) 8
 zasady ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.
4) 9
 (uchylony).
2. 
Rada pracowników może ustalić z pracodawcą w szczególności:
1)
liczbę członków rady pracowników inną niż określona w art. 3 ust. 1, nie mniej jednak niż 3 członków rady pracowników;
2)
zasady pokrywania kosztów związanych z pomocą osób posiadających specjalistyczną wiedzę, z której korzysta rada pracowników;
3)
zasady zwalniania od pracy członków rady pracowników w zależności od liczebności zatrudnionych pracowników.
3. 
Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zapewniać warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniać interes pracodawcy i pracowników.
4. 
W przypadku niedokonania ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy.

 Koszty związane z wyborem i działalnością rady pracowników ponosi pracodawca.

1. 
Liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników.
2.  11
 (uchylony).
3. 
W celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 6.
4. 
W celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych u pracodawcy działającego krócej niż 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę tych miesięcy.
5. 
Po osiągnięciu wielkości zatrudnienia, o której mowa w art. 1 ust. 2, pracodawca niezwłocznie podaje tę informację do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
1.  12
 Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10 % pracowników, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
2. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów. Termin zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników wynosi 21 dni.
3.  13
 (uchylony).
1. 
Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi, z wyjątkiem pracowników młodocianych.
2. 
Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi, który przepracował u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej rok, chyba że pracodawca działa krócej.
3. 
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje pracownikowi kierującemu jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępcy, pracownikowi wchodzącemu w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz pracownikowi młodocianemu.
4. 
Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 2, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w innych przypadkach, gdy na podstawie odrębnych przepisów nowy pracodawca stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
1. 
Wybory członków rady pracowników przeprowadza komisja wyborcza.
2.  14
 Skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej określa regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku nieuzgodnienia regulaminu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania regulamin ustala pracodawca, uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.
3. 
Wybory przeprowadza się w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe, na ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego ustalenia.
4. 
Wybory członków rady pracowników są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. 
Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
6. 
W przypadku gdy w wyborach nie wzięło udziału co najmniej 50 % pracowników, po upływie 30 dni od dnia tych wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uznaje się za ważne bez względu na liczbę pracowników, którzy wzięli w nich udział.
7. 
Członkami rady pracowników zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
8. 
W przypadku gdy kandydaci na członków rady pracowników otrzymają równą liczbę głosów, a liczba miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych kandydatów, wyboru członków rady pracowników dokonują ponownie pracownicy spośród tych kandydatów.
1. 
Kadencja rady pracowników trwa 4 lata od dnia jej wyboru.
2. 
W terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników pracodawca zwołuje pierwsze zebranie rady pracowników.
3. 
Zmniejszenie się liczby zatrudnionych pracowników poniżej liczby, o której mowa w art. 1 ust. 2, nie powoduje skrócenia kadencji rady pracowników.
4. 
Rada pracowników wybiera ze swojego grona przewodniczącego i uchwala swój regulamin.
5. 
Pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników.
1.  16
 Członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w art. 9 i 10.
3.  17
 (uchylony).
4.  18
 (uchylony).
1. 
Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:
1)
działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
2)
stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
3)
działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
2. 
Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników.
3. 
Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji.
4. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, rada pracowników może przedstawić opinię; przyjęcie opinii wymaga zgody większości członków rady pracowników.
5. 
Każdy z członków rady pracowników może przedstawić zdanie odrębne, które powinno być przedstawione pracodawcy.
1. 
Pracodawca prowadzi konsultacje z radą pracowników w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. 
Konsultacje powinny być prowadzone:
1)
w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsultacjami;
2)
w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym;
3)
na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników i zdania odrębnego członka rady pracowników;
4)
w sposób umożliwiający radzie pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii;
5)
w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy radą pracowników a pracodawcą.
3. 
Rada pracowników oraz pracodawca prowadzą konsultacje w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów stron.

Przy wykonywaniu zadań rada pracowników może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę.

1. 
Rada pracowników oraz osoby, o których mowa w art. 15, są obowiązani do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Nieujawnianie uzyskanych informacji obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.
2. 
Pracodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nie udostępnić radzie pracowników informacji, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub zakładu, których dotyczą, albo narazić je na znaczną szkodę.
3. 
W przypadku uznania, że zastrzeżenie poufności informacji lub ich nieudostępnienie jest niezgodne z przepisami ust. 1 lub 2, rada pracowników może wystąpić do sądu rejonowego - sądu gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie udostępnienia informacji lub przeprowadzenia konsultacji.
4. 
W sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)) o rozpoznawaniu spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z wyłączeniem art. 6911 § 2 i art. 6917. Zdolność sądową w tych sprawach mają rada pracowników oraz pracodawca.
5. 
Sąd, na wniosek pracodawcy lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez pracodawcę do akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Na postanowienie sądu ograniczające prawo wglądu do materiału dowodowego zażalenie nie przysługuje.
6. 
Przepisy ust. 1-5 nie naruszają przepisów o ochronie tajemnicy określonych w przepisach odrębnych.
1. 
Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników.
2. 
Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem rady pracowników w okresie jego członkostwa w radzie pracowników, z wyjątkiem gdy dopuszczają to przepisy innych ustaw.
3. 
Pracownik będący członkiem rady pracowników ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do udziału w pracach rady pracowników, które nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, w przypadku gdy nie korzysta ze zwolnienia z innego tytułu.

 Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.

1. 
Kto wbrew przepisom ustawy:
1)
uniemożliwia utworzenie rady pracowników,
2)
nie podaje informacji, o której mowa w art. 7 ust. 5,
3)
nie organizuje wyborów rady pracowników lub je utrudnia,
4)
nie informuje rady pracowników lub nie przeprowadza z nią konsultacji w sprawach określonych w ustawie lub utrudnia przeprowadzenie konsultacji,
5)
dyskryminuje członka rady pracowników w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z informowaniem i przeprowadzaniem konsultacji

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

2. 
Członek rady pracowników lub osoba, o której mowa w art. 15, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 1, ujawnią dane, co do których pracodawca zastrzegł poufność,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

3. 
Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 2, następuje na wniosek pokrzywdzonego pracodawcy.
4. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.3)). W sprawach określonych w ust. 1 oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z późn. zm.4)) w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550).".

W ustawie z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. Nr 32, poz. 142, z 1986 r. Nr 12, poz. 72, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

"Art. 23a. Rada pracownicza ma prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550).".

W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. Nr 33, poz. 185) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rada pracownicza ma prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550).".

W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.5)) w art. 5 w ust. 5 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.".

1. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do pracodawców, u których przed dniem wejścia w życie ustawy zostało zawarte porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji zapewniające warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniające interes pracodawcy i pracowników, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Do pracodawców oraz przedstawicieli pracowników uprawnionych zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w ust. 1, do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 15-17.
3. 
Każda ze stron porozumienia, o którym mowa w ust. 1, może złożyć drugiej stronie pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez to porozumienie wymogów określonych w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 3, strony porozumienia nie uzgodnią wskazanych w nim zarzutów, porozumienie rozwiązuje się z mocy prawa. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
5. 
Pracodawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, informuje ministra właściwego do spraw pracy o zawartym porozumieniu.
1. 
Informację, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 3, organizacja związkowa przekazuje pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4, pracodawca w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy obowiązany jest do poinformowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o prawie pracowników do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach.
3. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy pracodawca, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest do zorganizowania wyborów członków rady pracowników.
1. 
Do dnia 23 marca 2008 r. przepisy ustawy stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników.
2. 
W okresie od dnia 24 marca 2008 r. do dnia:
1)
23 maja 2008 r. informację, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 3, organizacja związkowa przekazuje pracodawcy;
2)
23 lipca 2008 r. w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4, pracodawca obowiązany jest do poinformowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o prawie pracowników do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach.
3) 20
 (uchylony).

Nie później niż do dnia 27 lutego 2007 r. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych dokona przeglądu stosowania niniejszej ustawy w celu przedłożenia rządowi koniecznych propozycji zmian między innymi na podstawie informacji, o których mowa w art. 18, oraz danych Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej i Głównego Urzędu Statystycznego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 4, str. 219).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, Nr 264, poz. 2205 poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66 i Nr 66, poz. 466.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1986 r. Nr 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, z 1990 r. Nr 17, poz. 99, z 1991 r. Nr 2, poz. 6, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551.

ZAŁĄCZNIK  21

WZÓR INFORMACJI O RADZIE PRACOWNIKÓW

1. Nazwa pracodawcy ..........................................

2. Adres (siedziba lub miejsce zamieszkania) pracodawcy ......

...........................................................

3. Data utworzenia rady pracowników ..........................

4. Liczba członków rady pracowników ..........................

5. Czy warunki informowania pracowników i przeprowadzania z

nimi konsultacji:

1) zostały ustalone przez radę pracowników z pracodawcą lub

2) obowiązują regulacje ustawowe ..........................

6. Zakres ustaleń przyjętych przez radę pracowników z

pracodawcą na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 .................

...........................................................

Objaśnienie:

Ad 4 - wskazać podstawę prawną, tj. art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3.

1 Art. 2 pkt 1 uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
2 Art. 3 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
3 Art. 3 ust. 2-4 uchylone przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
4 Art. 4 ust. 1-3 uchylone przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.

Z dniem 9 lipca 2009 r. art. 4 ust. 1-3, w brzmieniu przed zmianą z art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r., w zakresie, w jakim określają tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej, zostały uznane za niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (Dz.U.08.120.778).

5 Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
6 Art. 4 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.

Z dniem 9 lipca 2009 r. art. 4 ust. 5, w brzmieniu przed zmianą z art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r., w zakresie, w jakim określa tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej, został uznany za niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (Dz.U.08.120.778).

7 Art. 4 ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
8 Art. 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
9 Art. 5 ust. 1 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
10 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
11 Art. 7 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.93.584) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 czerwca 2008 r.
12 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
13 Art. 8 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
14 Art. 10 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
15 Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.93.584) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 czerwca 2008 r.
16 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
17 Art. 12 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
18 Art. 12 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
19 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.
20 Art. 26 ust. 2 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.93.584) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 czerwca 2008 r.
21 Załącznik zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (Dz.U.09.97.805) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lipca 2009 r.