Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.346 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  19e.  [Udostępnianie i rozwój publicznej aplikacji mobilnej]
1.  Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia oraz zapewnia rozwój oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, zwanego dalej "publiczną aplikacją mobilną", pozwalającego w szczególności na:
1) pobranie, przechowywanie i prezentację dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywanie tych dokumentów między urządzeniami mobilnymi lub do systemów teleinformatycznych;
2) weryfikację integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego.
1a.  Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępniać w publicznej aplikacji mobilnej funkcjonalność pozwalającą na:
1) dostęp do usługi online obsługiwanej przy użyciu tej aplikacji;
2) potwierdzenie udziału w usługach świadczonych na rzecz użytkownika tej aplikacji w określonym miejscu i czasie;
3) korzystanie, przy użyciu urządzenia mobilnego, z certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną;
4) wykorzystanie tej aplikacji w celu przekazywania danych w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika tej aplikacji.
2.  Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który pozwala, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie dokumentu elektronicznego:
1) zawierającego dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych w zakresie określonym w ust. 3 i 4;
2) zawierającego dane dotyczące sytuacji prawnej użytkownika publicznej aplikacji mobilnej lub praw mu przysługujących;
3) zawierającego dane umożliwiające identyfikację rzeczy związanej z użytkownikiem publicznej aplikacji mobilnej;
4) stanowiącego kopię dokumentu urzędowego, który wydawany jest w postaci innej niż postać elektroniczna.
2a.  Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej możliwość posługiwania się certyfikatem stanowiącym poświadczenie elektroniczne pozwalające na:
1) potwierdzenie integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego;
2) potwierdzenie lub przekazanie danych osobowych tego użytkownika.
2b.  Certyfikat:
1) może być wydany użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a ust. 1;
2) jest wydany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2;
3) może zawierać dane, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 lit. a-c ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz w art. 8 pkt 1-3, 4-6, 9-11, 14 i 22 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294).
2c.  Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia mechanizm weryfikacji ważności certyfikatu.
2d.  Minister właściwy do spraw informatyzacji może wydać podmiotowi, o którym mowa odpowiednio w art. 19g ust. 1 i 2, certyfikat pozwalający na zabezpieczenie oraz potwierdzenie pochodzenia danych przekazywanych pomiędzy systemem teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2, a systemem teleinformatycznym tego podmiotu.
2e.  10  Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej usługę, która wykorzystuje dane dotyczące użytkownika i jego sytuacji prawnej lub praw mu przysługujących, przetwarzane w rejestrze publicznym prowadzonym lub w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez podmiot publiczny, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
1) odrębne przepisy przewidują udostępnianie użytkownikowi takich danych przy wykorzystaniu usługi online lub na wniosek, albo nie stoją na przeszkodzie udostępnianiu użytkownikowi takich danych;
2) użytkownik, który został uwierzytelniony w publicznej aplikacji mobilnej w sposób określony w art. 20a ust. 1, wyraził wolę korzystania z usługi wykorzystującej takie dane.
3.  Użytkownik publicznej aplikacji mobilnej, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1, może pobrać z:
1) Rejestru Dowodów Osobistych aktualne dane, o których mowa w art. 56 pkt. l, 2 i 4 lit. a-c ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
2) rejestru PESEL aktualne dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-3, 4-6, 9-11, 14 i 22 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
4.  Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia stosowanie mechanizmów, które pozwalają na potwierdzenie integralności i pochodzenia danych dokumentu elektronicznego.
10 Art. 19e ust. 2e dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2020 r.