[Udostępnianie i rozwój publicznej aplikacji mobilnej] - Art. 19e. - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących... - Dz.U.2021.2070 t.j. - OpenLEX

Art. 19e. - [Udostępnianie i rozwój publicznej aplikacji mobilnej] - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2070 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2022 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  19e.  [Udostępnianie i rozwój publicznej aplikacji mobilnej]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia oraz zapewnia rozwój oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, zwanego dalej "publiczną aplikacją mobilną", pozwalającego w szczególności na:
1)
pobranie, przechowywanie i prezentację dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 2, a także przekazywanie tych dokumentów między urządzeniami mobilnymi lub do systemów teleinformatycznych;
2)
weryfikację integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego.
1a. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępniać w publicznej aplikacji mobilnej funkcjonalność pozwalającą na:
1)
dostęp do usługi online obsługiwanej przy użyciu tej aplikacji;
2)
potwierdzenie udziału w usługach świadczonych na rzecz użytkownika tej aplikacji w określonym miejscu i czasie;
3)
korzystanie, przy użyciu urządzenia mobilnego, z certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną;
4)
wykorzystanie tej aplikacji w celu przekazywania danych w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika tej aplikacji.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który pozwala, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, na pobranie dokumentu elektronicznego:
1)
zawierającego dane osobowe użytkownika publicznej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych w zakresie określonym w ust. 3 i 4;
2)
zawierającego dane dotyczące sytuacji prawnej użytkownika publicznej aplikacji mobilnej lub praw mu przysługujących;
3)
zawierającego dane umożliwiające identyfikację rzeczy związanej z użytkownikiem publicznej aplikacji mobilnej;
4)
stanowiącego kopię dokumentu urzędowego, który wydawany jest w postaci innej niż postać elektroniczna.
2a. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej możliwość posługiwania się certyfikatem stanowiącym poświadczenie elektroniczne pozwalające na:
1)
potwierdzenie integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego;
2)
potwierdzenie lub przekazanie danych osobowych tego użytkownika.
2b. 
Certyfikat:
1)
może być wydany użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej:
a)
uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub
b)
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237), lub
c)
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2)
jest wydany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2;
3)
może zawierać dane, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 lit. a-c ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz w art. 8 pkt 1-3, 4-6, 9-11, 14 i 22 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000 i 1641).
2c. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia mechanizm weryfikacji ważności certyfikatu.
2d. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może wydać podmiotowi, o którym mowa odpowiednio w art. 19g ust. 1 i 2, certyfikat pozwalający na zabezpieczenie oraz potwierdzenie pochodzenia danych przekazywanych pomiędzy systemem teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2, a systemem teleinformatycznym tego podmiotu.
2e. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej usługę, która wykorzystuje dane dotyczące użytkownika i jego sytuacji prawnej lub praw mu przysługujących, przetwarzane w rejestrze publicznym prowadzonym lub w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez podmiot publiczny, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
odrębne przepisy przewidują udostępnianie użytkownikowi takich danych przy wykorzystaniu usługi online lub na wniosek, albo nie stoją na przeszkodzie udostępnianiu użytkownikowi takich danych;
2)
użytkownik, który został uwierzytelniony w publicznej aplikacji mobilnej w sposób określony w art. 20a ust. 1, wyraził wolę korzystania z usługi wykorzystującej takie dane.
3. 
Użytkownik publicznej aplikacji mobilnej, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1, może pobrać z:
1)
Rejestru Dowodów Osobistych aktualne dane, o których mowa w art. 56 pkt. l, 2 i 4 lit. a-c ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
2)
rejestru PESEL aktualne dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-3, 4-6, 9-11, 14 i 22 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
4. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia stosowanie mechanizmów, które pozwalają na potwierdzenie integralności i pochodzenia danych dokumentu elektronicznego.