Art. 12c. - [Konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych] - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.307 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2024 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  12c.  [Konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może raz w roku przeprowadzić konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwany dalej "konkursem".
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
3. 
Ogłoszenie o konkursie określa co najmniej:
1)
przedmiot konkursu;
2)
podmioty publiczne mogące ubiegać się o dofinansowanie;
3)
warunki udziału w konkursie;
4)
kryteria oceny wniosku o dofinansowanie;
5)
termin i warunki realizacji projektu lub przedsięwzięcia;
6)
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu;
7)
termin składania wniosków o dofinansowanie.
4. 
Podmioty publiczne lub podmioty, o których mowa w art. 20c ust. 2a, mogące ubiegać się o dofinansowanie składają wniosek o dofinansowanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.