Informacje podatkowe przekazywane przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.834 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723 i 771) zarządza się, co następuje:
Organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, na jego żądanie, informacje o umowach zawartych z:
1)
nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego;
2)
osobami lub jednostkami wymienionymi w art. 82 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
1. 
Informacje podatkowe przekazywane przez organy lub jednostki wymienione w § 1 zawierają następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) kontrahenta, datę zawarcia umowy oraz wartość jej przedmiotu.
2. 
Informacje są przekazywane w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania.
Przekazywanie informacji następuje w sposób i na zasadach przewidzianych dla dokumentów zawierających informacje niejawne, którym nadano klauzulę "zastrzeżone" w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2001.40.463), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.