Dz.U.2019.169 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724 i 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej;
2) rodzaje i zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów i organizacje międzybranżowe warunków uznania określonych w art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz w części II w tytule II w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013".
§  2.  Wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej zawiera:
1) nazwę, siedzibę, adres, wskazanie formy prawnej i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;
2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;
3) wskazanie produktu lub grupy produktów należących do sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 1308/2013, ze względu na które organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa ubiega się o uznanie;
4) w przypadku organizacji producentów - wykaz członków zawierający:
a) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy oraz siedziby i adresy,
b) numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli zostały nadane,
c) numery identyfikacyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numery PESEL) - w przypadku osób fizycznych, a jeżeli osoby fizyczne nie posiadają obywatelstwa polskiego - numery paszportów lub innych dokumentów tożsamości,
d) numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), numery w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zostały nadane - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
e) informacje o ilości wytworzonego i wprowadzonego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka przez członków organizacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o uznanie;
5) w przypadku zrzeszenia organizacji producentów - informacje o nazwach, siedzibach i adresach organizacji producentów tworzących to zrzeszenie;
6) w przypadku organizacji międzybranżowej - informacje o nazwach, siedzibach i adresach podmiotów tworzących organizację międzybranżową ze wskazaniem udziału organizacji w obszarach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 157 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013.
§  3.  Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:
1) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;
2) w przypadku zrzeszenia organizacji producentów:
a) statut zgodny z wymogami, o których mowa w art. 152 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1308/2013,
b) oświadczenie każdej organizacji producentów tworzącej to zrzeszenie o jej członkostwie w tym zrzeszeniu sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją";
3) w przypadku organizacji międzybranżowej - oświadczenie tej organizacji potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 157 ust. 3 oraz w art. 163 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji;
4) w przypadku organizacji producentów:
a) statut zgodny z wymogami, o których mowa w art. 152 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1308/2013,
b) oświadczenie każdego członka tej organizacji o jego członkostwie w tej organizacji, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji,
c) oświadczenie każdego członka tej organizacji dotyczące wprowadzania do obrotu za pośrednictwem tej organizacji całości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie członka tej organizacji, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji,
d) informacje według stanu na dzień składania wniosku, o którym mowa w § 2, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji, o posiadanych przez poszczególnych członków tej organizacji oraz organizację:
działkach ewidencyjnych oraz ich powierzchni, na której jest prowadzona produkcja pasz wykorzystywanych w żywieniu posiadanych krów, ze wskazaniem numerów tych działek i obrębów ewidencyjnych, na których znajdują się te działki,
krowach typu użytkowego mleczny lub kombinowany, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642), ze wskazaniem ich numerów identyfikacyjnych oraz numerów i adresów siedzib stad,
e) wykaz, według stanu na dzień składania wniosku, będących w posiadaniu poszczególnych członków organizacji oraz organizacji, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu, przeznaczonych do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu mleka i przetworów mlecznych, sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji,
f) dowody sprzedaży potwierdzające ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w poszczególnych miesiącach w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, przez każdego członka tej organizacji albo oświadczenie każdego członka tej organizacji o ilości wyprodukowanego mleka lub przetworów mlecznych w przypadku, gdy mleko lub przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio konsumentom, sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji,
g) informacje o możliwości udostępniania członkom tej organizacji pomocy w formie zasobów ludzkich, niezbędnych do realizacji wybranego przez organizację celu;
5) informacje o działaniach, jakie organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa zamierza realizować w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich finansowania, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).