§ 6. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  6. 
1. 
Kandydatowi spełniającemu wymagania formalne jest nadawany numer ewidencyjny, pod którym przystępuje on do testu wiedzy i testu psychologicznego.
2. 
W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych przez kandydata następuje wobec niego zakończenie postępowania.
3. 
Informacje o miejscu i terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania zespół, o którym mowa w § 4 ust. 2, podaje do wiadomości w sposób określony w § 2 ust. 2; informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawiera imię i nazwisko kandydata, natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone są wyłącznie numerem ewidencyjnym kandydata.