§ 4. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  4. 
1.  13
 Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 6, do przeprowadzania postępowań kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 145 ustawy, zwany dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej", wyznacza na okres 3 lat co najmniej 8 osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego prowadzenia postępowań.
2.  14
 Spośród osób, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej powołuje każdorazowo 4-osobowy zespół, w tym przewodniczącego zespołu, do przeprowadzenia postępowania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
3.  15
 Do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej kierownik jednostki organizacyjnej powołuje 3-osobowy zespół spośród osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.
4.  16
 Przeprowadzenie testu psychologicznego kierownik jednostki organizacyjnej może zlecić osobie niebędącej członkiem zespołu, o którym mowa w ust. 2, spełniającej wymagania, o których mowa w § 11 ust. 1.
5.  17
 Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem osoby posiadającej tytuł magistra psychologii, która bierze udział w ocenie kompetencji kandydata; kierownik urzędu może wyznaczyć do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osobę posiadającą tytuł magistra psychologii niebędącą członkiem zespołu, o którym mowa w ust. 2.
6.  18
 Kierownik jednostki organizacyjnej może zwrócić się o udzielenie pomocy w przeprowadzeniu testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej do kierownika innej jednostki organizacyjnej; osoba udzielająca pomocy powinna posiadać tytuł magistra psychologii; sposób udzielenia pomocy kierownicy jednostek organizacyjnych uzgadniają w zależności od potrzeb i możliwości w zakresie zasobów kadrowych, którymi dysponuje kierownik jednostki organizacyjnej.
13 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
14 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
15 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
16 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
17 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
18 § 4 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.