§ 3. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  3. 
1.  10
 Postępowanie jest prowadzone do określonej kategorii stanowisk służbowych równocześnie, w terminie określonym przez centralny zespół do spraw postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "zespołem centralnym".
2.  11
 Zespół centralny powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na okres 5 lat. W skład zespołu wchodzi co najmniej 5 członków, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, w tym psycholog oraz osoba posiadająca kwalifikacje do opracowania testu sprawności fizycznej.
3. 
W postępowaniu stosuje się:
1)
test wiedzy opracowany odrębnie dla każdej kategorii stanowisk służbowych;
2)
test sprawności fizycznej, który powinien uwzględniać rodzaj ćwiczeń, normy i wymogi ich spełnienia, z podziałem na grupy wiekowe i płeć;
3)
testy psychologiczne sprawdzające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów;
4)
jednolite formularze dokumentujące przebieg postępowania.
4. 
Testy i formularze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, opracowuje zespół centralny.
5. 
Testy, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są wybierane przez zespół centralny.
6.  12
 Testy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, zatwierdza Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
10 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
11 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
12 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.