§ 15. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 31
31 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej (Dz.U.2000.22.286), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2015.990) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.