§ 10. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  10. 
1. 
Zdolność fizyczną kandydata ustala się za pomocą testu sprawności fizycznej.
2. 
Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat przedstawia zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.
3. 
Kandydat wykonuje test sprawności fizycznej w stroju sportowym. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.  22
 Kandydaci, którzy w wyniku testu sprawności fizycznej zostali uznani za zdolnych fizycznie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, przystępują do testu psychologicznego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.
22 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.