§ 1. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1) 3
 szczegółowy zakres informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej i sposób podawania ich do wiadomości;
2) 4
 kryteria i szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "postępowaniem", oraz zakres tematyczny testu wiedzy;
3)
wzór kwestionariusza osobowego;
4) 5
 sposób ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej.
3 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
4 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
5 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.