Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę. - Dz.U.2022.244 - OpenLEX

Informacja o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.244

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzór informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, zwanej dalej "informacją".
Informacja jest przekazywana przez sprzedawcę energii elektrycznej lub sprzedawcę paliw gazowych w taki sposób jak faktura, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Wzór informacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM ORAZ O PRAW ZŁOŻENIA WNIOSKU O JEGO WYPŁATĘ

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).