Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1934

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia.
Informacja o cenach transferowych zawiera:
1)
wskazanie:
a)
organu, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie nazwy naczelnika urzędu skarbowego,
b)
celu złożenia informacji o cenach transferowych, przez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę,
c)
okresu, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie roku, którego dotyczy;
2)
dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a)
pełną nazwę,
b)
kraj lub terytorium siedziby lub zarządu,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania,
d)
kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
e)
kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą",
f) 2
 (uchylona);
3)
ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;
4)
informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a)
grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji,
b)
rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostęp nienie lub korzystanie z wartości niematerialnych,
c)
rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 oraz z 2022 r. poz. 522),
d)
rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,
e)
wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:
kwotę kapitału lub wartość poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania,
wartość zadłużenia,
walutę tych transakcji kontrolowanych,
kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania lub depozytu lub wartość wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji,
f)
informację o dokonanych korektach cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy,
g)
informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
h)
informację o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy,
i)
rodzaj transakcji,
j)
kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub to terytorium,
k) 3
 (uchylona),
l)
wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy;
5)
informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji obejmujące:
a)
metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,
b)
informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:
wysokość ceny transferowej,
walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
c)
informacje o analizie cen transferowych obejmujące:
sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,
informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda,
informację o wyniku analizy cen transferowych;
6)
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, w tym:
a)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu:
rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
b)
w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:
sposób kalkulacji opłaty oraz poziom (wysokość) opłaty,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy;
7)
oświadczenia o następującej treści:
a) 4
 "Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 W wprowadza się następujące zmiany w § 2 w pkt 7 w lit. a skreśla się wyrazy "oraz ust. 3", ustawy, zawierał transakcje kontrolowane,
b) 5
 Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane.
 Do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 11o ustawy przepisy § 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-h, j oraz l, pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.
1. 
Do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487 oraz z 2020 r. poz. 2408).
2. 
W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 11f i art. 11g ustawy, oraz transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy, informacja o cenach transferowych składana za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r., jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r., może nie zawierać informacji, o których mowa w § 2 pkt 5 i pkt 6 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 7

ZAŁĄCZNIK 8  

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

Do transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą", niniejsze objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych, w zakresie wskazanym w § 3 rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

1. Organ, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)

W tej części podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, zwana dalej "Informacją TPR", wskazuje naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana Informacja TPR, cel złożenia Informacji TPR, wybierając odpowiedni wariant (złożenie/korekta), oraz podaje rok podatkowy, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując jego datę początkową i końcową.

2. Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W tej części podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, podaje wymagane dane identyfikacyjne.

Pole "Kod przeważającej działalności" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest obowiązkowe dla podmiotów posiadających kod PKD. W zakresie kodu przeważającego rodzaju działalności podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR, należy wskazać kod PKD dotyczący tej działalności wskazany w rejestrze REGON. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod PKD odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład.

Identyfikatorem podatkowym wskazywanym w Informacji TPR jest:

1) NIP - w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ewidencyjnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500, z późn. zm.);

2) inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania - w pozostałych przypadkach.

W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR.

Tabela 1

KodKategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy
ZK01Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawarł przynajmniej jedną transakcję kontrolowaną niekorzystającą ze zwolnienia z obowiązku
KodKategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy
sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy)
ZK02Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy)

3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

Jeżeli wybrano kod "ZK01" (tabela 1), to w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W przypadku podmiotów, które nie dysponują danymi na potrzeby kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 2-6, należy zastosować formuły (kategorie) możliwie najbardziej zbliżone, obliczone w oparciu o odpowiadające kategorie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).

W przypadku podmiotów posiadających status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.), którzy nie sporządzają sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), w tej części należy wybrać wskaźniki odpowiednio dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Jeżeli podmiot nie ma możliwości kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 2-6, w polach dotyczących wartości wskaźników należy wpisać wartość "0" (zero).

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 2.

Tabela 2

Nazwa wskaźnikaFormuła wariant porównawczy RZiSFormuła wariant kalkulacyjny RZiS
Marża operacyjnaZysk (strata) z działalności operacyjnej x 100%Zysk (strata) z działalności operacyjnej x 100%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjnePrzychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów +Pozostałe przychody operacyjne
Marża zysku Zysk (strata) brutto x 100%Zysk (strata) brutto x 100%
bruttoPrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne+ + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowePrzychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe
Rentowność aktywówZysk (strata) netto x 100%

--------------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto x 100%

-------------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

W przypadku podmiotów będących jednostkami mikro w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy podać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność aktywów,

2) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 3.

Tabela 3

Nazwa wskaźnikaFormuła wariant porównawczy RZiSFormuła wariant kalkulacyjny RZiS
Rentowność aktywówZysk (strata) netto x 100%

-----------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto x 100%

-----------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

W przypadku podmiotów będących jednostkami małymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 4.

Tabela 4

Nazwa wskaźnikaFormuła wariant porównawczy RZiSFormuła wariant kalkulacyjny RZiS
Marża operacyjna(Zysk (strata) ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne) x 100%(Zysk (strata) ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne) x 100%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjnePrzychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne
Marża zysku Zysk (strata) brutto x 100%Zysk (strata) brutto x 100%
bruttoPrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowePrzychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe
Rentowność aktywówZysk (strata) netto x 100%

----------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto x 100%

----------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża odsetkowa netto,

2) koszty/dochody,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 5.

Tabela 5

Nazwa wskaźnikaFormuła
Marża odsetkowa nettoWynik z tytułu odsetek x 100%

------------------------------------------------------------------------------------------

Średnia wartość aktywów oprocentowanych w roku obrotowym

Koszty/dochodyKoszty działania x 100%

-------------------------------------------

Przychody

Rentowność aktywówZysk (strata) netto x 100%

----------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto x 100%

-----------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność działalności technicznej,

2) rentowność sprzedaży,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 6.

Tabela 6

Nazwa wskaźnikaFormuła
Rentowność działalności technicznejWynik techniczny x 100%

--------------------------------------

Składki

Rentowność sprzedażyZysk (strata) netto x 100%

---------------------------------------

Składki przypisane brutto

Rentowność aktywówZysk (strata) netto x 100%

--------------------------------------

Aktywa razem

Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto x 100%

--------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

Jeżeli w tabeli 1 wybrano kod "ZK02", to nie wskazuje się informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4 objaśnień.

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

4.1. Grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, wskazuje odpowiednią grupę kategorii transakcji dla raportowanej transakcji, wybierając jedną z poniższych opcji (grupy kategorii A-F):

Grupa kategorii A - transakcje inne niż wymienione w grupach kategorii B-F.

Grupa kategorii B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 11 ustawy.

Wybierając grupę kategorii B, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy).

W przypadku wyboru grupy kategorii B podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Grupa kategorii C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204.

Grupa kategorii D - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201 lub 2201), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 12 ustawy.

Wybierając grupę kategorii D, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla pożyczek, kredytów lub emisji obligacji (art. 11g ustawy).

Dla transakcji z grupy kategorii D należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta, o których mowa w części 4.11 objaśnień.

W przypadku wyboru grupy kategorii D podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Grupa kategorii E - udostępnianie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401).

Grupa kategorii F - transakcje refakturowania (oznaczone kodami 1501 lub 2501), korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie).

W przypadku wyboru grupy kategorii F podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Wybór grupy kategorii transakcji warunkuje możliwość wyboru kodu kategorii transakcji kontrolowanej. W polu "Kategorie transakcji kontrolowanych" należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli 7.

Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 11k ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, może wybrać ten sam kod (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie - jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym.

Jeżeli część transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy i przekracza progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Tabela 7

KodKategorie transakcji kontrolowanych
Transakcje związane z obrotem towarowym - sprzedaż
1001Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
1002Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
1003Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
1004Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę
1005Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
1006Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
1007Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
1008Sprzedaż komisowa towarów lub produktów
1009Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
1010Sprzedaż części zamiennych
Transakcje usługowe - sprzedaż
1101Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej
1102Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych
1103Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
1104Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami)
1105Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami
1106Sprzedaż innych usług
1107Sprzedaż usług zarządzania spółką
Transakcje finansowe - sprzedaż
1201Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania)
1202Zarządzanie płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie
1203Udzielenie gwarancji lub poręczenia
1204Zdeponowanie środków finansowych
1205Sprzedaż usług ubezpieczeniowych, reasekuracji, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
1206Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
1301Sprzedaż wartości niematerialnych
KodKategorie transakcji kontrolowanych
1302Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych
1303Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - sprzedaż
1304Sprzedaż nieruchomości
1305Wniesienie aportu w postaci nieruchomości
1306Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - sprzedaż
1307Wniesienie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości
1308Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - sprzedaż
1309Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach
1310Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części
1311Sprzedaż innych aktywów
Udostępnienie wartości niematerialnych
1401Udzielenie licencji na korzystanie lub przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej
Inne transakcje - sprzedaż
1501Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie - sprzedaż)
1502Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - sprzedaż
Transakcje związane z obrotem towarowym - zakup
2001Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
2002Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
2003Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
2004Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy
2005Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
2006Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
2007Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
2008Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej
2009Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
2010Zakup części zamiennych
Transakcje usługowe - zakup
2101Zakup usług o niskiej wartości dodanej
2102Zakup usług badawczo-rozwojowych
2103Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
2104Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami)
2105Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami
2106Zakup innych usług
2107Zakup usług zarządzania spółką
Transakcje finansowe - zakup
2201Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania)
KodKategorie transakcji kontrolowanych
2202Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje ujemne
2203Uzyskanie gwarancji lub poręczenia
2204Przyjęcie depozytu środków finansowych
2205Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)
2206Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
2301Zakup wartości niematerialnych
2302Otrzymanie aportu w postaci wartości niematerialnych
2303Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - zakup
2304Zakup nieruchomości
2305Otrzymanie aportu w postaci nieruchomości
2306Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - zakup
2307Otrzymanie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości
2308Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - zakup
2309Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach
2310Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części
2311Zakup innych aktywów
Korzystanie z wartości niematerialnych
2401Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej
Inne transakcje - zakup
2501Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie)
2502Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - zakup
Transakcje dotyczące restrukturyzacji
3001Restrukturyzacja - połączenie
3002Restrukturyzacja - podział i przejęcie
3003Restrukturyzacja - wymiana udziałów
3004Restrukturyzacja - zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania
3005Restrukturyzacja - transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych
3006Restrukturyzacja - przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym przez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy
3007Restrukturyzacja - leasing zwrotny i podobne transakcje
3008Restrukturyzacja - zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
3009Restrukturyzacja - przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty
3010Restrukturyzacja - reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków
KodKategorie transakcji kontrolowanych
3011Restrukturyzacja - rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany
3012Restrukturyzacja - zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany
3013Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji
Inne transakcje
3101Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Przyporządkowania transakcji kontrolowanej do jednego z kodów: 1502, 2502 lub 3013 należy dokonać w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli 7.

W polu "Przedmiot transakcji kontrolowanej" należy w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport - w przypadku świadczenia usług transportowych).

4.2. Rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać "Rodzaje wartości niematerialnych" przez wybranie kodu, który odpowiada rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej (tabela 8).

Tabela 8

KodRodzaje wartości niematerialnych
DN01Marka / znak towarowy
DN02Patent
DN03Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji
DN04Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja
DN05Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności DN01 oraz DN03 lub DN04)
DN06Oprogramowanie
DN07Inne wartości niematerialne
DN08Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową

4.3. Rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1129) (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 3001-3013, należy uzupełnić dodatkowo pole "Wynagrodzenie za restrukturyzację", wskazując informacje odpowiednie dla okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 9 (wybór wielokrotny).

Tabela 9

KodWynagrodzenie za restrukturyzację
RM01Podmiot otrzymał wynagrodzenie pieniężne za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM02Podmiot otrzymał wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM03Podmiot wypłacił wynagrodzenie pieniężne za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM04Podmiot wypłacił wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
RM05Podmiot nie wypłacił ani nie otrzymał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie w związku z przeniesieniem funkcji, aktywów, ryzyk lub praw

4.4. Rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączna wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników (§ 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję oznaczoną kodem 3101 (transakcje kontrolowane związane z umową spółki niebędącej osobą prawną, umową wspólnego przedsięwzięcia lub umową o podobnym charakterze), należy wskazać dodatkowo rodzaj zawieranej umowy, wybierając kod z tabeli 10.

Tabela 10

KodRodzaj umowy
RT01Umowa spółki niebędącej osobą prawną
RT02Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Po wybraniu rodzaju umowy należy wypełnić pola:

1) "Udział" - rodzaj udziału wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 11 (wybór wielokrotny):

Tabela 11

KodUdział
UD01Udział w zysku
UD02Udział w stracie
UD03Udział w majątku likwidacyjnym

2) "Procentowy udział" - procentowy udział wspólnika w zysku, stracie lub majątku likwidacyjnym na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

3) "Wartość wkładów" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);

4) "Wartość wkładów ogółem" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

4.5. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia)

W polu "Wartość transakcji" należy podać wartość transakcji kontrolowanych w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) zgodnie z art. 11l ust. 1, 2 i 4 ustawy za okres, za jaki jest składana Informacja TPR. Wartość transakcji wskazuje się w kwocie brutto w tysiącach złotych (z uwzględnieniem VAT) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 11l ust. 2a ustawy (tj. gdy podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego oraz w przypadku naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług).

Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, wskazuje się wartość transakcji kontrolowanej po dokonanej korekcie cen transferowych.

Jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy podać wartość przed potrąceniem podatku u źródła.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt (tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów: 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204), należy dodatkowo uzupełnić następujące informacje:

1) "Kwota kapitału" - należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy w tym polu wskazać ten limit. W przypadku poręczeń lub gwarancji wskazuje się wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash pooling należy podać wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu w polu należy wstawić cyfrę "0". Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku);

2) "Wartość zadłużenia" - należy wskazać rzeczywistą wartość zadłużenia lub wartość depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku poręczeń lub gwarancji uzupełnia się wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku cash pooling uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku w zależności od tego, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling. W polu "Wartość zadłużenia" nie uwzględnia się kwoty odsetek;

3) "Waluta" - należy wskazać walutę dla "Kwoty kapitału" zgodnie z kodem walut ISO 4217;

4) "Kwota odsetek" - należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:

a) należnych i naliczonych (memoriałowo) za okres, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz

b) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.

W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:

a) należnego i naliczonego (memoriałowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, oraz

b) otrzymanego lub zapłaconego (kasowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR.

W przypadku cash pooling uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji wskazanych w polu "Wartość zadłużenia" (tj. pozycji dodatnich albo ujemnych).

4.6. Korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy (§ 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia)

W polu "Korekta cen transferowych" należy wskazać, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy za okres, za jaki składana jest ta informacja, wybierając kod z tabeli 12.

Tabela 12

KodKorekta cen transferowych
KC01Podatnik dokonał korekty cen transferowych
KC02Podatnik nie dokonał korekty cen transferowych

Jeżeli wybrano kod "KC01", dla danej transakcji kontrolowanej należy uzupełnić łączną kwotę (w tysiącach złotych, bez miejsc po przecinku) dokonanych korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy w danym roku podatkowym:

1) bez znaku przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej dochód (korekta in plus);

2) ze znakiem "-" przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej dochód (korekta in minus).

4.7. Informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (§ 2 pkt 4 lit. g rozporządzenia)

W polu "Kompensata" należy wskazać, wybierając kod z tabeli 13, czy:

* mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "Rozporządzeniem TP", lub

* niższy dochód uzyskany w jednym roku podatkowym kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu obejmującego ten rok podatkowy - § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.

Tabela 13

KodKompensata
KS01Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP
KS02Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP
KS03Brak kompensaty

4.8. Informacja o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. h rozporządzenia)

Dla każdej z transakcji należy również wskazać (tabela 14), czy w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy.

Tabela 14

KodCzy transakcja korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy?
ZW01Tak
ZW02Nie

W przypadku wyboru kodu "ZW01" należy wskazać podstawę prawną zwolnienia transakcji kontrolowanej z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez zaznaczenie właściwej opcji (wybór wielokrotny):

1) art. 11n pkt 1 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 11n pkt 1a ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, pomiędzy zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG lub przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) art. 11n pkt 2 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym.

Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest zawierana równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy, jak i innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi), to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy i przekracza progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Jeżeli w tabeli 14 wybrano kod "ZW01" (tj. transakcja kontrolowana jest zawarta wyłącznie z kontrahentami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia warunki zwolnienia lub transakcja zwolniona stanowi element transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym i została dla celów sprawozdawczych wykazana odrębnie), podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

4.9. Rodzaj transakcji (§ 2 pkt 4 lit. i rozporządzenia)

Jeżeli w tabeli 14 wybrano kod "ZW02", to należy wskazać, czy transakcja podlegająca raportowaniu jest transakcją kontrolowaną czy transakcją inną niż transakcja kontrolowana, przez wybór odpowiedniego kodu z tabeli 15.

Tabela 15

KodRodzaj transakcji
TK01Transakcja kontrolowana (art. 11k ust. 2 i 2a ustawy)
TK02Transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 ustawy)

W przypadku wyboru kodu "TK02" nie wykazuje się informacji, o których mowa w częściach 5.2, 5.3 i 6 objaśnień.

4.10. Kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub terytorium (§ 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia)

W polu "Kraj" należy wskazać kod państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta przez wskazanie kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code.

W przypadku transakcji kontrolowanych wykazywanych na podstawie art. 11k ust. 2 i 2a ustawy, jeżeli dana transakcja jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z tego samego kraju, to nazwę tego kraju wykazuje się tylko raz.

W polu "Wartość transakcji na kraj" należy podać odpowiednią część wartości wskazanej w polu "Wartość transakcji", która przypada na ten kraj.

Pole "Wartość transakcji" nie występuje tylko przy transakcjach kontrolowanych z grupy kategorii D. Dane dotyczące wartości transakcji dla tej grupy kategorii są prezentowane zgodnie z częścią 4.11 objaśnień.

4.11. Wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. l rozporządzenia)

W zakresie transakcji kontrolowanych z grupy kategorii D (dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które spełniają warunki wskazane w art. 11g ust. 1 ustawy, tj. transakcji objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani), w celu identyfikacji kontrahenta, należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta zgodnie z kodami z tabeli 16.

Tabela 16

KodDane identyfikacyjne kontrahenta
ID01Podmiot zagraniczny
ID02Podmiot krajowy - NIP
ID03Podmiot krajowy - numer PESEL

W polu "Nazwa kontrahenta" należy wskazać imię i nazwisko kontrahenta (w przypadku osób fizycznych) lub pełną nazwę kontrahenta (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi).

W przypadku wyboru kodu "ID01" należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj identyfikatora podmiotu zagranicznego, odpowiedni kraj lub terytorium wydania danego numeru oraz podać odpowiedni numer identyfikacyjny.

W przypadku wyboru kodu "ID02" lub kodu "ID03" należy uzupełnić pole identyfikacyjne odpowiednimi danymi.

Ponadto w odrębnym polu "Wartość transakcji na kontrahenta" podaje się wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

5. Informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)

5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)

Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4 objaśnień z wyjątkiem:

* transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (kod "ZW01" w tabeli 14),

* transakcji kontrolowanych spełniających warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy) lub pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 11g ustawy),

* transakcji refakturowania korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie),

* transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 15),

* transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, zawieranych przez podmiot powiązany, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zgodnie z art. 11q ust. 3b ustawy

- należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (np. ceny nominalnej, wskaźnika finansowego), wybierając odpowiedni kod "MW01" - "MW06" zgodnie z tabelą 17.

W przypadku:

* transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 15),

* transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, zawieranych przez podmiot powiązany, który zgodnie z art. 11q ust. 3b ustawy w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- w tabeli 17 można wybrać kod "MW00". W przypadku wyboru kodu "MW00" nie wykazuje się informacji, o których mowa w częściach 5.2, 5.3 i 6 objaśnień.

W przypadku gdy do weryfikacji wykorzystano więcej niż jedną metodę, należy wskazać wyłącznie jedną metodę użytą jako podstawową.

W przypadku transakcji kontrolowanych, w których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, należy wskazać Inną metodę oznaczoną kodem "MW06".

Tabela 17

KodMetoda weryfikacji ceny transferowej
MW00Nie dotyczy
MW01Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
MW02Metoda ceny odprzedaży
MW03Metoda koszt plus
MW04Metoda podziału zysku
MW05Metoda marży transakcyjnej netto
MW06Inna metoda

5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat stosowanej ceny transferowej dla każdej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w części 6 objaśnień.

5.2.1. Wybór kodu MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy uzupełnić następujące informacje:

1) "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" - należy wskazać, czy cena w transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo, wybierając kod z tabeli 18:

Tabela 18

KodSposób ujęcia ceny
CK01Cena wyrażona kwotowo
CK02Cena wyrażona procentowo

Jeżeli wybrano kod "CK01", należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Cena min." i "Cena max." - należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w okresie, za jaki składana jest Informacja TPR. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten okres, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny. Jeżeli w transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać poziomy cen po dokonaniu tej korekty,

b) "Waluta ceny transakcji kontrolowanej" - należy uzupełnić walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217,

c) "Miara" - należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w polach "Cena min." i "Cena max." (np. kg, szt., l, roboczogodzina).

Jeżeli wybrano kod "CK02", należy uzupełnić:

a) "Procent min." i "Procent max." - należy wypełnić analogicznie jak w przypadku kodu "CK01" dla pól "Cena min." i "Cena max.",

b) "Miara" - należy wskazać, od jakiej podstawy wylicza się wartość procentową (np. wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych).

5.2.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić pole "Wynik na transakcji" przez podanie informacji o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym (tabela 30) zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana (tabela 28) i po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. Wartość wskaźnika finansowego powinna być wyrażona procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2.3. Wybór kodu MW04

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW04" (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku, wybierając kod z tabeli 19.

Tabela 19

KodRodzaj metody podziału zysku
PZ01Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest podmiot, którego dotyczy Informacja TPR
PZ02Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest kontrahent (kontrahenci) podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR
PZ03Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest zarówno podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, jak i jego kontrahent (kontrahenci)
PZ04Podział zysku (straty) za pomocą analizy udziału

W dalszej kolejności należy wskazać:

1) "Zakładany zysk podmiotu" - zakładany procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną osiągnie podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;

2) "Zrealizowany zysk podmiotu" - procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną faktycznie osiągnął podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;

3) "Strata podmiotu"- pole należy uzupełnić w przypadku faktycznie poniesionej straty w związku z transakcją kontrolowaną przez wybór opcji "TAK"/"NIE".

Wartości z punktów 1 i 2 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. W przypadku zrealizowania zysku należy wypełnić dane dla punktów 1 i 2. W przypadku zrealizowania straty należy wypełnić dane dla punktów 1 i 3.

5.2.4. Wybór kodu MW06

W przypadku wyboru kodu "MW06" należy wskazać, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa, wybierając kod z tabeli 20.

Tabela 20

KodInna metoda
TW01Metoda dochodowa (DCF)
TW02Metoda dochodowa inna niż DCF
TW03Metoda porównawcza
TW04Metoda majątkowa
TW05Metoda statystyczna
TW06Kombinacja dwu lub więcej metod wskazanych powyżej
TW07Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach

W przypadku wyboru kodu "TW01" lub kodu "TW02" należy podać okres prognozy, wybierając kod z tabeli 21.

Tabela 21

KodOkres prognozy
TB011 dzień (O/N)
TB021 miesiąc (1M)
TB033 miesiące (3M)
TB046 miesięcy (6M)
TB059 miesięcy (9M)
TB061 rok (12M)
TB07Inny

W przypadku wyboru kodu "TW01" lub kodu "TW02" należy dodatkowo podać "Wartość współczynnika dyskontowego".

Jeżeli analiza zgodności nie została sporządzona w oparciu o techniki wyceny, to należy wybrać kod "TW07". W przypadku wyboru kodu "TW07" należy wskazać źródło danych (wybór wielokrotny), wybierając kod z tabeli 22.

Tabela 22

KodAnaliza zgodności - źródła danych
AZ01Statystyki publiczne
AZ02Dane ofertowe
AZ03Ogólnodostępne raporty z analiz rynkowych lub branżowych
AZ04Raporty z innych analiz (w tym cyklu życia produktu, opcji realistycznie dostępnych, korzyści stron transakcji)
AZ05Notowania giełdowe
AZ06Notowanie pozagiełdowe
AZ07Procedury wewnętrzne (np. metodyki ustalania cen)
AZ08Praktyka rynkowa
AZ09Inne źródła danych niewymienione powyżej

5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w części 6 objaśnień.

5.3.1. Wybór kodu MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy wskazać:

1) "Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny" - wybierając kod z tabeli 23:

Tabela 23

KodSposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny
SW01Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest kupowany/sprzedawany jednocześnie od/do podmiotów powiązanych i niepowiązanych)
KodSposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny
SW02Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane)
SW03Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent kupuje/sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie od/do podatnika i podmiotu niepowiązanego)
SW04Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" - wybierając kod z tabeli 24:

Tabela 24

KodSposób ujęcia ceny
CK01Cena wyrażona kwotowo
CK02Cena wyrażona procentowo

Wybór określony w polu "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" jest konsekwencją dokonania wyboru w polu "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" w części 5.2.1 objaśnień;

3) "Rodzaj przedziału" - wybierając kod z tabeli 25:

Tabela 25

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Cena porównywalna min." i "Cena porównywalna max." należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania), w polu "Wysokość ceny porównywalnej" należy wpisać jej wartość,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału";

4) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 26:

Tabela 26

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej liczby korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik".

5.3.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić:

1) "Rodzaj porównania" - należy wskazać, czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. przez odniesienie do poziomu wskaźników finansowych realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi) czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki finansowe podmiotów niepowiązanych), wybierając kod z tabeli 27:

Tabela 27

KodRodzaj porównania
PR01Wewnętrzne
PR02Zewnętrzne
PR03Wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

Jeżeli wybrano kod "PR01" lub kod "PR03", nie uzupełnia się pól "Strona badana" i "Kryterium geograficzne";

2) "Strona badana" - należy wskazać stronę zaangażowaną w transakcję kontrolowaną, która została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych (tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem rynkowości), wybierając kod z tabeli 28:

Tabela 28

KodStrona badana
PB01Podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych
PB02Kontrahent

3) "Kryterium geograficzne" - należy wskazać podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 29:

Tabela 29

KodKryterium geograficzne
KG01Polska
KG02Region
KG03Europa
KG04Świat
KG05Inne

4) "Wskaźnik finansowy" - należy podać wskaźnik finansowy, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej. W przypadku stosowania większej liczby wskaźników finansowych należy podać wskaźnik podstawowy (wybór jednokrotny), wybierając kod z tabeli 30:

Tabela 30

Wskaźniki finansowe oparte o przepisy o rachunkowości
KodNazwa wskaźnikaFormuła wariant porównawczy RZiSFormuła wariant kalkulacyjny RZiS
WF01Marża brutto ze sprzedażynd.Zysk (strata) brutto na sprzedaży x 100%

--------------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży

WF02Marża brutto z odprzedażyPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materia łów (A IV) - Wartość sprzedanych towarów i materiałów (B. VIII) x 100%Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia łów (A. II) - Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(B.II) x 100%

Przychody netto ze sprzedaży towar ów i materiałów (A. IV)Przychody netto ze sprzedaży towar ów i materiałów (A. II)
WF03Narzut brutto ze sprzedażynd.Zysk (strata) brutto na sprzedaży x 100% Koszty sprzedanych produktów, towar ów i materiałów
WF04Marża netto ze sprzedażyZysk (strata) ze sprzedaży x 100%

--------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne

Zysk (strata) ze sprzedaży x 100%

----------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów

WF05Narzut netto ze Zysk (strata) ze sprzedaży x 100% Zysk (strata) ze sprzedaży x 100%
sprzedażyKoszty działalności operacyjnej - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własneKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu
WF06Marża operacyjnaZysk (strata) z działalności operacyjnej x 100%Zysk (strata) z działalności operacyjnej x 100%
Przychody netto ze sprzedaży i zwrónane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjnePrzychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne
WF07Narzut operacyjnyZysk (strata) z działalności operacyjnej x 100%Zysk (strata) z działalności operacyjnej x 100%
Koszty działalności operacyjnej - Zmiana stanu produkt ów -

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne +

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu + Pozostałe koszty operacyjne
WF08Marża zysku bruttoZysk (strata) brutto x 100%

-------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

Zysk (strata) brutto x 100%

--------------------------------------------------------

Przychody netto ze sprzedaży produkt ów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

Wskaźniki finansowe oparte o przepisy o rachunkowości
KodNazwa wskaźnikaFormuła wariant porównawczy RZiSFormuła wariant kalkulacyjny RZiS
WF09Narzut zysku bruttoZysk (strata) brutto x 100% Zysk (strata) brutto x 100%
Koszty działalności operacyjnej -

Zmiana stanu produkt ów - Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne +

Pozostałe koszty operacyjne + Koszty finansowe

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów + Koszty sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu + Pozostałe koszty operacyjne + Koszty finansowe
WF10Rentowność aktywówZysk (strata) netto x 100%

---------------------------------------------

Aktywa razem

Zysk (strata) netto x 100%

------------------------------------------------

Aktywa razem

WF11Rentowność kapitału własnegoZysk (strata) netto x 100%

-----------------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

Zysk (strata) netto x 100%

---------------------------------------------------

Kapitał (fundusz) własny

WF12Wskaźnik

Berry'ego

nd.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży x 100%

-------------------------------------------------------

Koszt sprzedaży + Koszty ogólnego zarządu

WF13Inny wskaźnik oparty o dane polskiend.
Wskaźniki finansowe oparte o standardy międzynarodowe
KodNazwa wskaźnikaFormuła (PL)Formuła (ANG)
WF14Narzut EBITEBIT x 100%EBIT x 100%
Całkowite przychody operacyjne - EBITOperating revenue - EBIT
WF15Marża EBITEBIT x 100%EBIT x 100%
Całkowite przychody operacyjneOperating revenue
WF16Rentowność kapitału własnegoZysk netto x 100%

-----------------------------------------------

Kapitał własny

Net Income x 100%

---------------------------------

Shareholders funds

WF17Inny wskaźnik oparty o dane międzynarodowend.

5) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 31:

Tabela 31

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

6) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 32:

Tabela 32

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

7) "Wynik analizy cen transferowych" - należy podać wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość wskaźnika finansowego użytego do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednego wskaźnika finansowego na potrzeby porównania), w polu "Wysokość wskaźnika finansowego" należy wpisać jego wartość,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału".

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wyrażone procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, w tym: (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)

6.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu (§ 2 pkt 6 lit. a rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję z grupy kategorii C i nie korzysta ona ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to należy uzupełnić "Rodzaj oprocentowania", wybierając kod z tabeli 33:

Tabela 33

KodRodzaj oprocentowania
OP01Oprocentowanie zmienne
OP02Oprocentowanie stałe
OP03Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym
OP04Inny sposób kalkulacji oprocentowania
OP05Brak oprocentowania

Kod "OP04" należy wybrać w przypadku, gdy kody "OP01", "OP02", "OP03" i "OP05" nie odpowiadają sposobowi kalkulacji ceny w transakcji kontrolowanej, np.:

* cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej (np. niektóre transakcje terminowe),

* cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową (np. niektóre poręczenia);

1) w przypadku wyboru kodu "OP01" (oprocentowanie zmienne) należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Stopa bazowa" - przez wybranie kodów z tabel 34 i 35:

Tabela 34

KodNazwa stopy bazowej
SB01WIBOR
SB02EURIBOR
SB03LIBOR EUR
SB04LIBOR USD
SB05LIBOR CHF
SB06LIBOR GBP
SB07LIBOR JPY
SB08SARON
SB09Inna stopa bazowa

Tabela 35

KodTermin stopy bazowej
TB011 dzień (O/N)
TB021 miesiąc (1M)
TB033 miesiące (3M)
TB046 miesięcy (6M)
TB059 miesięcy (9M)
TB061 rok (12M)
TB07Inny

W przypadku wyboru kodu "SB09" w tabeli 34 należy wskazać nazwę stopy bazowej w polu "Inna stopa bazowa".

W przypadku wyboru kodu "TB07" należy uzupełnić termin stopy bazowej w kolejnej komórce,

b) "Marża" - należy uzupełnić wartość (w punktach procentowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;

2) w przypadku wyboru kodu "OP02" (oprocentowanie stałe) należy uzupełnić wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania"). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku;

3) w przypadku wyboru kodu "OP03" (oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym) należy uzupełnić minimalną i maksymalną wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania - min." i "Poziom oprocentowania - max.").

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie następujących informacji:

1) "Źródło danych do analizy cen transferowych" - należy uzupełnić informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, wybierając kod z tabeli 36 (wybór jednokrotny):

Tabela 36

KodŹródło danych do analizy cen transferowych
ZD01Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi
ZD02Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych
ZD03Statystyki bankowe
ZD04Oferty otrzymane od instytucji finansowych
ZD05Pozostałe źródła danych

2) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 37:

Tabela 37

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

3) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 38:

Tabela 38

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

4) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość oprocentowania użytego do weryfikacji jego rynkowego charakteru w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania), w polu "Oprocentowanie porównywalne" należy wpisać wysokość tego oprocentowania w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału".

Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano kod "OP01" (oprocentowanie zmienne), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału lub wartość oprocentowania, gdy wynikiem analizy cen transferowych jest jedna wartość, należy wpisać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wynik wpisuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być podane w procentach.

6.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 6 lit. b rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych) i nie korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, należy uzupełnić dodatkowo:

1) "Sposób kalkulacji opłaty" - należy wskazać sposób kalkulacji opłaty na podstawie tabeli 39. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku kodów, należy wybrać kod "SK06":

Tabela 39

KodSposób kalkulacji opłaty
SK01Procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna
SK02Procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna
SK03Procent od innej bazy
SK04Kwota w ujęciu rocznym
SK05Kwota na jednostkę towaru lub produktu
SK06Inny sposób kalkulacji opłaty

2) "Poziom opłaty" - należy wskazać poziom (wysokość) opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej), wskazując odpowiednio:

a) w przypadku gdy wybrano kod "SK01", kod "SK02" lub kod "SK03" - poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty),

b) w przypadku gdy wybrano kod "SK04", kod "SK05" lub kod "SK06" - poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie poniższych informacji:

1) "Rodzaj analizy" - należy wskazać, w jaki sposób sporządzono analizę cen transferowych, wybierając kod z tabeli 40 (wybór jednokrotny):

Tabela 40

KodRodzaj analizy
RA01Analiza danych transakcyjnych wewnętrznych - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi
RA02Analiza danych transakcyjnych zewnętrznych - bazy danych
RA03Wycena za pomocą techniki DCF
RA04Wycena za pomocą podejścia dochodowego innego niż DCF
RA05Wycena za pomocą techniki hipotetycznych opłat licencyjnych (Relief from Royalty)
RA06Wycena z użyciem podejścia porównawczego
RA07Wycena z użyciem podejścia kosztowego
RA08Wycena z użyciem kombinacji dwu lub więcej podejść wskazanych powyżej
RA09Inna analiza niż wskazane powyżej

2) "Sposób wyrażenia ceny" - należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wpisać kod waluty zgodnie z kodem walut ISO 4217;

3) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 41:

Tabela 41

KodKorekta porównywalności
KP01Nie dokonano korekty porównywalności
KP02Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

4) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 42:

Tabela 42

KodRodzaj przedziału
RP01Przedział międzykwartylowy
RP02Przedział pełny
RP03Inny przedział
RP04Jedna wartość

5) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych opłat użytych do weryfikacji rynkowego charakteru opłaty,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości opłaty na potrzeby porównania), w polu "Wysokość opłaty porównywalnej" należy wpisać jej wartość,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału".

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Oświadczenia (§ 2 pkt 7 rozporządzenia)

Zgodnie z art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy podmiot, którego dotyczy informacja TPR, składa oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia: "Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.".

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:

"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.".

W przypadku gdy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcje kontrolowane, w polu "Treść oświadczenia" powinien wybrać treść obu oświadczeń.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 § 2 pkt 2 lit. f uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1895) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
3 § 2 pkt 4 lit. k uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1895) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
4 § 2 pkt 7 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1895) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
5 § 2 pkt 7 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1895) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1895) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.
7 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487 oraz z 2020 r. poz. 2408), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301 i 1719).
8 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1895) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2023 r.