Dz.U.2018.2487

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.
§  2.  Informacja o cenach transferowych zawiera:
1) wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych poprzez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę, oraz okresu, za jaki jest składana, poprzez wskazanie roku, którego dotyczy;
2) dane identyfikacyjne:
a) podmiotu składającego informację o cenach transferowych obejmujące:
pełną nazwę,
państwo lub terytorium siedziby lub zarządu,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
b) podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:
pełną nazwę,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;
4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:
a) kategorie transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych - również rodzaje wartości niematerialnych,
b) wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:
kwotę kapitału lub kwotę gwarantowanego lub poręczanego zobowiązania,
rzeczywistą kwotę tych transakcji kontrolowanych,
walutę tych transakcji kontrolowanych,
kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania, lub kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia,
c) państwo lub terytorium siedziby lub zarządu kontrahenta, a w przypadku kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - również informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
5) informacje dotyczące metod i cen transferowych obejmujące:
a) metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,
b) informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:
wysokość ceny transferowej,
walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
wskaźnik rentowności wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,
c) informacje o analizie cen transferowych obejmujące:
sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,
informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika rentowności zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda,
informację o wyniku analizy cen transferowych;
6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4 i 5, obejmujące informacje o dokonanych korektach cen transferowych oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych obejmujące:
a) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu:
rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,
b) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:
sposób kalkulacji ceny transferowej oraz wysokość tej ceny,
źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy.
§  3.  Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).