Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.677

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 31b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji o:
a) składzie zarządu i zmianie jego składu przekazywanych przez radę nadzorczą banku Komisji Nadzoru Finansowego po powołaniu zarządu lub zmianie jego składu,
b) spełnianiu przez członków zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe",
c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku;
2) dokumenty, które należy załączyć do wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie prezesa zarządu banku lub członka zarządu banku, o którym mowa w art. 22a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe, w celu przedstawienia informacji określonych w art. 22b ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, a także powierzenie funkcji członka zarządu banku powołanemu członkowi zarządu;
3) wykaz dokumentów dotyczących założycieli banku i ich sytuacji finansowej, w tym oświadczeń składanych przez nich w tym zakresie, załączanych do wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku krajowego.
§  2.  Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, przekazywane przez radę nadzorczą Komisji Nadzoru Finansowego obejmują:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo członka zarządu;
2) funkcję w zarządzie, na jaką członek zarządu został powołany, datę jej objęcia oraz długość kadencji;
3) kompetencje przyznane członkowi zarządu w ramach wewnętrznego podziału kompetencji.
§  3.  Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, przekazywane przez radę nadzorczą Komisji Nadzoru Finansowego obejmują:
1) imię i nazwisko osoby, której dotyczy informacja;
2) oświadczenie rady nadzorczej o spełnianiu przez osobę, której dotyczy informacja, wymogów określonych w art. 22aa ust. 2-6 ustawy - Prawo bankowe, wraz ze wskazaniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez tę osobę;
3) datę przeprowadzenia oceny spełniania przez osobę, której dotyczy informacja, wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 - Prawo bankowe;
4) wynik oceny, o której mowa w pkt 3, wraz z uzasadnieniem, w tym informacje, które z wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności, w szczególności dotyczące banku, osoby, której dotyczy informacja, lub obsadzanego stanowiska i przyporządkowanych do niego kompetencji, zostały wzięte pod uwagę, a jakie pominięte.
§  4.  Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, przekazywane przez radę nadzorczą Komisji Nadzoru Finansowego obejmują:
1) uchwały zarządu w sprawie ustalenia wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku i uchwały rady nadzorczej w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku;
2) imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje w zarządzie oraz kompetencje przyporządkowane im w ramach wewnętrznego podziału kompetencji, o ile informacje te nie zostały przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie § 2;
3) informacje, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, jeżeli w związku ze zmianą zakresu kompetencji została przeprowadzona ocena spełniania wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.
§  5.  Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmują:
1) w odniesieniu do identyfikacji kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2 - podanie w formie pisemnej następujących jego danych: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, obywatelstwa, adresu stałego lub czasowego zameldowania oraz zamieszkania, a w przypadku obywateli polskich także numeru PESEL;
2) w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych:
a) oświadczenie kandydata zawierające jego życiorys zawodowy wskazujący w szczególności miejsca pracy, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje oraz ukończone szkolenia zawodowe,
b) świadectwa pracy oraz opinie z miejsc pracy kandydata - w przypadku posiadania takich opinii,
c) oświadczenie kandydata dotyczące jego wykształcenia informujące o:
ukończonych studiach wyższych, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, trybu (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne), stopnia (studia I stopnia - licencjat, studia II stopnia - magisterskie), uzyskanego tytułu i roku ukończenia,
ukończonych studiach III stopnia lub uzyskanych tytułach i stopniach naukowych, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytutu naukowego, wydziału i kierunku, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,
ukończonych studiach podyplomowych, aplikacjach, szkoleniach specjalistycznych i innych formach uzupełniającego kształcenia, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia,
ukończonych szkołach średnich, ze wskazaniem profilu wykształcenia oraz nazwy i roku ukończenia szkoły - jeżeli kandydat nie posiada wyższego wykształcenia,
d) wskazanie planowanych zmian w wewnętrznym podziale kompetencji w zarządzie banku w związku z powołaniem kandydata do zarządu,
e) oświadczenie rady nadzorczej o spełnianiu przez kandydata wymogów określonych w art. 22aa ust. 2-6 ustawy - Prawo bankowe, wraz ze wskazaniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez kandydata,
f) wynik przeprowadzonej przez radę nadzorczą oceny kandydata pod względem spełniania przez niego wymogów określonych w art. 22aa ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, wraz z uzasadnieniem, w tym informacje, kiedy ocena została przeprowadzona, które z wymogów zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności, w szczególności dotyczące banku, kandydata lub obsadzanego stanowiska i przyporządkowanych do niego kompetencji, zostały wzięte pod uwagę, a jakie pominięte;
3) w odniesieniu do obowiązków pełnionych przez kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, w organach innych podmiotów - oświadczenie kandydata informujące o takich funkcjach, w tym w szczególności w zarządach, radach nadzorczych lub innych organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków;
4) w odniesieniu do karalności kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2 - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa określone w art. 22b ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, a w przypadku, gdy kandydat w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku miał miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską - wydaną przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwe organy państw, w których kandydat miał w tym okresie miejsce zamieszkania, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 2;
5) w odniesieniu do prowadzonych wobec kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe - oświadczenie kandydata dotyczące tych okoliczności;
6) w odniesieniu do sankcji administracyjnych nałożonych na kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, lub inne podmioty, w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata - oświadczenie kandydata w tym zakresie;
7) w odniesieniu do postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których kandydat występował lub występuje jako strona - oświadczenie kandydata w tym zakresie;
8) w odniesieniu do znajomości przez kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, języka polskiego - posiadane dokumenty zaświadczające o znajomości języka polskiego;
9) w odniesieniu do innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 2, wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe:
a) zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości kandydata,
b) oświadczenia kandydata informujące o:
prowadzonej przez kandydata i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym działalności gospodarczej, z podaniem formy prowadzonej działalności i jej rodzaju,
posiadanych przez kandydata i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym udziałach, akcjach lub innego rodzaju tytułach uczestnictwa w spółkach,
spowodowanych przez kandydata udokumentowanych stratach majątkowych w obecnym lub poprzednich miejscach pracy,
orzeczonym wobec kandydata zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni,
przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których kandydat pełni lub pełnił funkcje zarządcze lub w których posiada lub posiadał udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jest lub był podmiotem dominującym,
środkach nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do kandydata w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których kandydat był członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych,
środkach nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu, w którym kandydat posiada lub posiadał udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jest lub był podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.
§  6.  Dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3-7 i pkt 9 lit. b powinny dotyczyć stanu aktualnego i okresu 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 2.
§  7.  Oświadczenia kandydata, o których mowa w § 5, powinny być opatrzone podpisem kandydata poświadczonym notarialnie lub przez radę nadzorczą występującą z wnioskiem.
§  8.  W przypadku gdy w toku postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w § 1 pkt 2, ulegnie zmianie stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są dokumenty, o których mowa w § 5, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinny zostać złożone nowe dokumenty, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i stanem wiedzy.
§  9.  Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 8, nie są wymagane, jeżeli w świetle okoliczności sprawy nie zachodzą wątpliwości co do posiadania przez kandydata znajomości języka polskiego.
§  10.  Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują:
1) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość założyciela, zawierającego co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek - w przypadku osób fizycznych, albo odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, zawierające co najmniej nazwę, adres siedziby, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z zasadami reprezentacji i formę prawną - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi innego właściwego rejestru odpis nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym, informacje te należy przekazać w formie oświadczenia;
2) poświadczone kopie statutu, umowy spółki lub innego dokumentu poświadczającego przedmiot działalności założyciela, o ile wykonuje działalność gospodarczą, albo oświadczenie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;
3) graficzny schemat organizacyjny grupy, do której należy założyciel, obejmującej podmioty od niego zależne oraz podmioty, w których podmiot ten oraz podmioty od niego zależne posiadają znaczący udział kapitałowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252), z oznaczeniem nazw i adresów siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, przedmiotów ich działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań między podmiotami w grupie, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi sprawowanemu przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym - ze wskazaniem także organu nadzoru;
4) poświadczone kopie dokumentów tożsamości członków zarządu założyciela lub osób kierujących jego działalnością, zawierających co najmniej imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek - w przypadku gdy założyciel jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
5) życiorys założyciela - jeżeli jest osobą fizyczną, życiorysy osób wymienionych w pkt 4, dokumenty poświadczające ich wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
6) informacje dotyczące założyciela oraz każdej z osób wymienionych w pkt 4:
a) w przypadku osób fizycznych - z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku miały miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską - wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których kandydat miał w tym okresie miejsce zamieszkania, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku,
b) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - z Krajowego Rejestru Karnego o braku wyroków stwierdzających odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku,
c) oświadczenia o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych,
d) oświadczenia o zakończonych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także informacje o zakończonych postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotu, w którym osoba posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego osoba jest podmiotem dominującym;
7) oświadczenia mogące mieć wpływ na ocenę założyciela w świetle kryteriów określonych w art. 30 ust. 1b w związku z art. 25h ust. 2 ustawy - Prawo bankowe:
a) założyciela oraz każdej z osób wymienionych w pkt 4 o toczących się postępowaniach:
karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo karne skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
dyscyplinarnych, administracyjnych wobec danej osoby o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej,
sądowych w sprawach gospodarczych wobec danej osoby, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także o postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotu, w którym osoba posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego osoba jest podmiotem dominującym;
b) założyciela o:
środkach nadzorczych, jakie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do założyciela w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli założyciel wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
środkach nadzorczych, jakie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu, w którym założyciel posiada lub posiadał udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego założyciel jest lub był podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że założyciel nie posiadał i nie posiada takich udziałów lub że nie był i nie jest takim podmiotem dominującym,
środkach nadzorczych, jakie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do założyciela będącego osobą fizyczną albo w stosunku do członków organu zarządzającego założyciela, w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których założyciel będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego założyciela był członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że założyciel będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego założyciela nie był członkiem organu zarządzającego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu nadzoru,
zobowiązaniach, o których mowa w art. 30 ust. 1b ustawy - Prawo bankowe,
przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
przypadkach ustania z woli pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiejkolwiek postaci w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
prowadzonych przez właściwe organy nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia założyciela, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się podmiotem dominującym instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń lub firmy inwestycyjnej, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania, oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania;
8) zweryfikowane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego sprawozdania finansowe założyciela za ostatnie 3 lata przed datą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku lub z całego okresu działalności, jeżeli założyciel wykonuje działalność gospodarczą przez czas krótszy niż okres 3 lat, w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych wynika z odrębnych przepisów prawa; w przypadku gdy wniosek został złożony w okresie poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego za okres danego roku obrotowego i jego weryfikację, założyciel powinien przedłożyć wstępne sprawozdanie finansowe, a w razie jego braku - inne dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową, aktualną na dzień złożenia wniosku;
9) potwierdzone przez bank informacje o przepływach środków pieniężnych na rachunkach bankowych założyciela, obejmujące okres roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku;
10) kopie zeznań podatkowych składanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych za ostatnie 3 lata podatkowe - w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;
11) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości założyciela oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;
12) informację o ratingach założyciela oraz jego podmiotów zależnych oraz ich zmianach w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo o braku nadanego ratingu;
13) oświadczenie o liczbie akcji lub praw z akcji, które mają być objęte w tworzonym banku, ze wskazaniem ich udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i kapitale zakładowym z uwzględnieniem wszystkich przywilejów lub ograniczeń, lub charakterystykę będących przedmiotem zamierzonego nabycia uprawnień podmiotu dominującego wraz z prawami lub statusem, z którymi wiążą się te uprawnienia;
14) w przypadku działania w porozumieniu - charakterystykę porozumienia, ze wskazaniem prawa właściwego oraz praw i obowiązków stron porozumienia;
15) oświadczenie o wysokości i udokumentowanym źródle pochodzenia środków, które mają być przeznaczone na kapitał założycielski tworzonego banku, oraz o sposobie i terminach ich przekazania, jak również wskazanie, czy są one pożyczone lub w inny sposób obciążone, ze wskazaniem pożyczkodawcy lub podmiotu, na rzecz którego środki są obciążone, oraz tytułu prawnego do korzystania z tych środków, warunków udzielenia pożyczki lub obciążenia środków i zwrotu pożyczki lub ustania obciążenia;
16) oświadczenie o aktywach założyciela, które mają być zbyte w ciągu roku od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku ze wskazaniem żądanej ceny.
§  11.  W przypadku gdy założyciel będący osobą prawną jest podmiotem zależnym, dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują również dokumenty w zakresie określonym w § 10 dotyczące podmiotu dominującego wobec założyciela.
§  12.  Oświadczenia, o których mowa w § 10, powinny być opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie.
§  13.  Do dokumentów w języku obcym powinny zostać dołączone ich poświadczone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
§  14.  Zagraniczne dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
§  15.  W przypadku gdy w toku postępowania w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku ulegnie zmianie stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są dokumenty, o których mowa w § 10, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinny zostać złożone nowe dokumenty, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i stanem wiedzy.
§  16.  Zamiast oryginałów dokumentów mogą być przedstawione ich odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem albo radcą prawnym.
§  17.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).