Informacja dotycząca uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2694

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego programu emerytalnego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej "informacją", tryb jej przekazywania oraz jej wzór.
1. 
Informacja w postaci elektronicznej jest sporządzana w formacie danych umożliwiającym odczyt danych odbiorcy informacji.
2. 
W przypadku wniosku uczestnika o sporządzenie informacji w postaci papierowej informacja jest sporządzana jako wydruk odzwierciedlający treść informacji sporządzonej w postaci elektronicznej dla następnego zarządzającego albo instytucji finansowej prowadzącej IKE.
1. 
Informacja jest przekazywana przez zarządzającego następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej IKE za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego właściwe zabezpieczenie danych objętych informacją.
2. 
Informacja jest przekazywana uczestnikowi:
1)
na adres poczty elektronicznej, w przypadku gdy uczestnik podał go zarządzającemu;
2)
za pośrednictwem środków komunikacji zarządzającego dedykowanych do przekazywania takich informacji uczestnikowi w postaci elektronicznej.
3. 
W przypadku wniosku uczestnika o sporządzenie informacji w postaci papierowej informacja jest przekazywana przesyłką listową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) na jego adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, jeżeli uczestnik zawnioskował o przekazanie informacji na ten adres.
Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO1), 2)

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. poz. 1611), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904).