Art. 9. - [Treść umowy o prowadzenie IKE lub IKZE] - Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.707 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2024 r.
Art.  9.  [Treść umowy o prowadzenie IKE lub IKZE]
1. 
Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE określa w szczególności:
1)
oznaczenie IKE lub IKZE umożliwiające jego identyfikację;
2)
sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE lub IKZE;
3)
sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego na IKE lub IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z art. 13 albo art. 13a;
4)
zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE lub IKZE;
5)
koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE lub IKZE, w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w art. 12;
6)
okres wypowiedzenia umowy;
7)
termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu;
7a)
warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach;
8)
sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego.
2. 
W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem ubezpieczeń, umowa ta zawiera ponadto:
1)
określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część przeznaczoną na rachunek IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej;
2)
określenie, jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3.