Art. 36. - [Przedmiot wypłaty transferowej] - Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.707 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2024 r.
Art.  36.  [Przedmiot wypłaty transferowej]
1. 
Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo, oraz przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. 
Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych:
1)
na IKE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej na swoje IKE lub do programu emerytalnego, do którego przystąpiła, wyłącznie całości przysługujących jej środków;
2)
na IKZE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej całości przysługujących jej środków wyłącznie na swoje IKZE.