Art. 34. - [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na IKE] - Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.707 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2024 r.
Art.  34.  [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na IKE]
1. 
Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:
1)
na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a)
dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b)
dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2)
w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
1a. 
Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE.
2. 
Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1)
złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2)
złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a)
aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
b)
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.

3. 
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.
4. 
Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.
5. 
Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.