Indywidualne dopuszczenie pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1715

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 sierpnia 2023 r.
w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu 2 , 3

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, z uwzględnieniem równoważnych wymogów alternatywnych, zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu uzyskania krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;
2)
wzory dokumentów związanych z procedurą krajowego i unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;
3)
wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu;
4)
szczegółowe czynności Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Dyrektorem TDT", i służb technicznych w procedurze indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
rozporządzenie 2018/858 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.);
2)
rozporządzenie 2020/683 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 163 z 26.05.2020, str. 1, z późn. zm.);
3)
rozporządzenie 901/2014 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 901/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwulub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 249 z 22.08.2014, str. 1, z późn. zm.);
4)
rozporządzenie 2015/504 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/504 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 85 z 28.03.2015, str. 1, z późn. zm.);
5)
ustawa - ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.
Zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu dla kategorii M, N, O, T, C, R, S, L:
1)
przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent nie uzyskał świadectwa homologacji typu UE pojazdu, świadectwa homologacji typu ONZ, świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu albo świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach,
2)
na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu UE pojazdu, świadectwo homologacji typu ONZ, świadectwo krajowej homologacji typu pojazdu albo świadectwo krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach i w którym to pojeździe, jego przedmiocie wyposażenia lub części przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu

- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Warunki oceny równoważności wymogów alternatywnych w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór wniosku o wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Wzór wniosku o wydanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Wzór dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Świadectwo indywidualnego dopuszczenia pojazdu jest opatrzone:
1)
okrągłą pieczęcią lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Dyrektora TDT;
2)
własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym Dyrektora TDT;
3)
indywidualnym, niepowtarzalnym numerem świadectwa.
Wzór świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu określa wzór D załącznika III do rozporządzenia 2020/683.
Wzór świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu dla kategorii M, N, O określa wzór E załącznika III do rozporządzenia 2020/683.
Wzór świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu dla kategorii L, T, C, R, S określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Świadectwo unijnego dopuszczenia indywidualnego składa się z:
1)
pierwszej i drugiej strony, zgodnie z wzorem D załącznika III do rozporządzenia 2020/683;
2)
kolejnych stron, których wzór określa dodatek 1 załącznika III do rozporządzenia 2020/683.
Świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu składa się z:
1)
pierwszej części:
a)
dla kategorii M, N, O, zgodnej z wzorem E załącznika III do rozporządzenia 2020/683,
b)
dla kategorii L, T, C, R, S, zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2)
drugiej części:
a)
dla kategorii M, N, O, sporządzonej zgodnie z wzorem zamieszczonym w dodatku 1 do załącznika III do rozporządzenia 2020/683 w odniesieniu do kategorii dopuszczanego pojazdu,
b)
kategorii L zgodnej z wzorem dla sekcji 2 zawartym w dodatku 1 załącznika IV do rozporządzenia 901/2014,
c)
dla kategorii T i C zgodnej z wzorem 1 sekcji 2, zawartym w dodatku 1 załącznika III do rozporządzenia 2015/504,
d)
dla kategorii R i S zgodnej z wzorem 2 sekcji 2, zawartym w dodatku 1 załącznika III do rozporządzenia 2015/504.
Wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
1. 
Służba techniczna przeprowadza badania potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. 
Po przeprowadzonych badaniach służba techniczna sporządza w języku polskim w trzech egzemplarzach sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań w celu indywidualnego dopuszczenia pojazdu, z czego:
1)
jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez tę służbę;
2)
dwa egzemplarze wydaje się wnioskodawcy.
3. 
Sprawozdanie z badania w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu zawiera dokument:
1)
dla kategorii M, N, O, sporządzony zgodnie z wzorem zamieszczonym w dodatku 1 do załącznika III do rozporządzenia 2020/683 w odniesieniu do kategorii dopuszczanego pojazdu;
2)
dla kategorii L zgodny z wzorem dla sekcji 2 zawartym w dodatku 1 załącznika IV do rozporządzenia 901/2014;
3)
dla kategorii T i C zgodny z wzorem 1 sekcji 2, zawartym w dodatku 1 załącznika III do rozporządzenia 2015/504;
4)
dla kategorii R i S zgodny z wzorem 2 sekcji 2, zawartym w dodatku 1 załącznika III do rozporządzenia 2015/504.
1. 
W przypadku wniosku o wydanie świadectwa indywidualnego dopuszczenia pojazdu, Dyrektor TDT sprawdza:
1)
kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 61 ust. 2 ustawy;
2)
zgodność informacji zawartych we wniosku z załączonymi do niego dokumentami;
3)
czy wniosek został podpisany przez producenta, przedstawiciela producenta, importera lub właściciela pojazdu albo przez osobę upoważnioną do występowania w ich imieniu;
4)
prawidłowość przygotowania złożonych dokumentów;
5)
czy badania zostały przeprowadzone przez służbę techniczną;
6)
czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań zostały podpisane przez kierownika służby technicznej albo osobę przez niego upoważnioną.
2. 
Przy wydawaniu świadectwa indywidualnego dopuszczenia pojazdu Dyrektor TDT stosuje wzory wynikające z § 8-10 rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU DLA KATEGORII M, N, O, T, C, R, S, L

CZĘŚĆ  1

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU DLA KATEGORII M, N, O

TABELA I
PktPrzedmiotAkt prawny''* **'Zastosowanie dla poszczególnych kategorii pojazdów
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Dopuszczalny poziom hałasuDyrektywa 70/157/EWGAAAAAA
2Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacjiRozporządzenie (WE) 715/2007A(1)A(1)A(1)A(1)
3AZabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 34AAAAAAAAAA
3BTylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazduRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 58

AAAAAAAAAA
4AMiejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnychRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAAAAAA
5AUkłady kierowniczeRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 79AAAAAAAAAA
6ADostęp do pojazdu i jego zwrotnośćRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAA
6BZamki i elementy mocowania drzwiRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 11

AA
7ADźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękoweRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 28AAAAAA
8AUrządzenia widzenia pośredniego i ich instalacjaRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 46

AAAAAA
9APojazdy i przyczepy w zakresie hamowaniaRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 13A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)
9BSamochody osobowe w zakresie hamowaniaRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 13-ElA(3)A(3)
10AKompatybilność elektromagnetycznaRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 10

AAAAAACCCC
12AWyposażenie wnętrzaRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 21

A
13AZabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciemRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 18A(3A)A(3A)A(3A)A(3A)
13BZabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciemRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 116AA
14AOchrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzeniaRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 12AA
15ASiedzenia, ich mocowania i zagłówkiRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 17AA(3B)A(3B)AAA
15BSiedzenia dużych pojazdów pasażerskichRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 80AA
16AWystające elementy zewnętrzneRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 26

A
17ADostęp do pojazdu i jego zwrotnośćRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAA
17BZespół prędkościomierza oraz jego montażRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 39AAAAAA
18ATabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazduRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAAAAAA
19AKotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIXRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 14 Regulamin ONZ nr 145

AAAAAA
20AInstalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdachRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 48AAAAAAAAAA
21AUrządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 3CCCCCCCCCC
22APrzednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów silnikowych i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 7CCCCCCCCCC
22BŚwiatła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowymRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 87CCCCCC
22CŚwiatła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 91

CCCCCCCCCC
23AKierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 6

CCCCCCCCCC
24AUrządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 4CCCCCCCCCC
25ASamochodowe halogenowe reflektory typu

»sealed beam« z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Rozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 31

CCCCCC
25BŻarówki stosowane w homologowanych reflektorach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 37CCCCCCCCCC
25CReflektory z wyładowczymi źródłami światłaRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 98CCCCCC
25DWyładowcze źródła światła do homologowanych świateł wyładowczych pojazdów o napędzie silnikowymRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 99CCCCCC
25EŚwiatła główne pojazdów silnikowych wyposażone

w żarówki i/lub moduły LED i emitujące asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 112CCCCCC
25FSystemy adaptacyjne oświetlenia głównego

(AFS) w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 123CCCCCC
26APrzednie reflektory przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowymRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 19CCCCCC
27AUrządzenie holowniczeRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAA
28ATylne światła przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 38CCCCCCCccc
29AŚwiatła cofania pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 23cCCCCCCccc
30AŚwiatła postojowe pojazdów o napędzie silnikowymRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 77CCCCCC
31APasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIXRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 16AAAAAA
32APole widoczności kierowcy w przódRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 125A
33ARozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźnikówRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 121AAAAAA
34AOdszraniające i odmglawiające instalacje szyby przedniejRozporządzenie (UE) 2019/2144(4)(4)(4)(4)(4)(4)
35AInstalacje wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniejRozporządzenie (UE) 2019/2144(5)(5)(5)(5)(5)(5)
36ASystemy grzewczeRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 122AAAAAAAAAA
37AOsłony kółRozporządzenie (UE) 2019/2144A
38AZagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdówRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 25AAAAAA
41AEmisje (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp do informacjiRozporządzenie (WE) 595/2009A(6)A(6)AA(6)A(6)A
42AZabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowychRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 73AAAA
43AOsłony przeciwrozbryzgowe kółRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAAA
44AMasy i wymiaryRozporządzenie (UE) 2019/2144A
45AMateriały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdachRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 43AAAAAAAAAA
46AMontowanie oponRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAAAAAA
46BOpony pneumatyczne do pojazdów silnikowych i ich przyczep (klasa Cl)Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 30CCCC
46COpony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i ich przyczep (klasy C2 i C3)Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 54CCCCCCC
46DEmisja hałasu toczenia opon, przyczepność opon na mokrych nawierzchniach oraz opór toczenia opon (klasy Cl, C2 i C3)Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 117CCCcCCCCCC
46EZespoły zapasowe do użytku tymczasowego, opony/system typu »run fiat« oraz system monitorowania ciśnienia w oponachRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 64C(6A)C(6A)
47AOgraniczanie prędkości pojazdówRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 89AAAA
48AMasy i wymiaryRozporządzenie (UE) 2019/2144AAAAAAAAA
49APojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabinyRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 61

AAA
50AMechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdówRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 55A(7)A(7)A(7)A(7)A(7)A(7)AAAA
50BKrótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęguRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 102A(7)A(7)A(7)A(7)
51APalność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowychRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 118A
52APojazdy kategorii M2 i MjRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 107AA
52BWytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskichRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 66AA
53AOchrona osób przebywających w pojeździć w przypadku zderzenia czołowegoRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 94
54AOchrona użytkowników pojazdów w przypadku zderzenia bocznegoRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 95
56APojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznychRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 105X(8)X(8)X(8)X(8)X(8)X(8)X(8)
57AUrządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 93AA
58Ochrona pieszychRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 127AA
61Systemy klimatyzacjiDyrektywa 2006/40/WE
62Instalacja wodorowaRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 134AAAAAA
67Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowychRozporządzenie (UE) 2019/2144

Regulamin ONZ nr 67

AAAAAA
68Systemy alarmowe pojazdówRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 97AA
69Bezpieczeństwo elektryczneRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 100AAAAAA
70Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowychRozporządzenie (UE) 2019/2144 Regulamin ONZ nr 110AAAAAA

Objaśnienia:

A - uznaje się wydane świadectwo homologacji typu UE w odniesieniu do przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań sporządzone przez służbę techniczną. Sprawozdania z badań powinny potwierdzać zgodność z wymaganiami, w zakresie właściwym dla procedury homologacji typu UE pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w nieograniczonych seriach lub produkowanych w małych seriach lub procedury unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858. W przypadku ich braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, wymagana jest ocena bezpośrednia pojazdu polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym w Tabeli nr II części 1 niniejszego załącznika, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie pierwszej Tabeli nr I.

C - wymagana jest homologacja przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań.

Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X nie mają zastosowania w indywidualnym dopuszczeniu pojazdu.

Dla pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg. Na wniosek producenta może mieć zastosowanie do pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2840 kg.

(2) Wymagane jest zainstalowanie funkcji stateczności pojazdu zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/2144. Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w załączniku 21 do regulaminu nr 13 ONZ.

(3) Wymagane jest zainstalowanie systemu elektronicznej kontroli stateczności zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/2144. Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w części A załącznika 9 do regulaminu ONZ nr 13-H.

(3A) O ile jest zamontowane, urządzenie zabezpieczające musi spełniać wymogi regulaminu ONZ nr 18.

(3B) Rozporządzenie to stosuje się do siedzeń, które nie są objęte zakresem regulaminu ONZ nr 80.

(4) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej.

Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej.

Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2610 kg, które nie są homologowane (na wniosek producenta i pod warunkiem, że masa odniesienia nie przekracza 2840 kg) na mocy rozporządzenia (WE) nr 715/2007. Dla pozostałych opcji stosuje się art. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2009.

(6A) Stosuje się wyłącznie w przypadku gdy wyposażenie takich pojazdów wchodzi w zakres regulaminu ONZ nr 64. Wymagane jest zainstalowanie systemu monitorowania ciśnienia w oponach zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2144.

Stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w sprzęg(-i).

Wymagane jest świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań. Stosuje się tylko wtedy, gdy producent występuje o homologację typu dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych.

* Oznaczenie aktów prawnych zawartych w tabeli:

Dyrektywa Rady z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (70/157/EWG), (Dz. Urz. UE L 42 z 23.02.1970, str. 16, Dz. Urz. UE L 321 z 22.11.1973, str. 33, Dz. Urz. UE L 66 z 12.03.1977, str. 33, Dz. Urz. UE L 131 z 18.05.1981, str. 6, Dz. Urz. UE L 196 z 26.07.1983, str. 47, Dz. Urz. UE L 238 z 06.09.1984, str. 31, Dz. Urz. UE L 192 z 11.07.1987, str. 43, Dz. Urz. UE L 238 z 15.08.1989, str. 43, Dz. Urz. UE L 371 z 19.12.1992, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 13.04.1996, str. 23, Dz. Urz. UE L 334 z 28.12.1999, sir. 41, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, sir. 81, Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, sir. 49 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 28.07.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 16.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2012, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 52, Dz. Urz. UE L 167 z 25.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202).

Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 12).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 11, Dz. Urz. UE L 292 z 16.08.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 29, Dz. Urz. UE L 409 z 17.11.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 213 z 16.08.2022, str. 1).

Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD) II. Pojazdów w zakresie instalacji homologowanego typu RUPD III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUP).

Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie układów kierowniczych.

Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi.

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych.

Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń.

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania.

Regulamin ONZ nr 13-H - jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania.

Regulamin ONZ nr 10 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza.

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem.

Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem.

Regulamin ONZ nr 12 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia kierowcy przed uderzeniem w układ kierowniczy w przypadku zderzenia.

Regulamin ONZ nr 17 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich kotwiczeń i zagłówków.

Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich kotwiczeń.

Regulamin nr 26 ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie wystających elementów zewnętrznych.

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołów prędkościomierza i drogomierza oraz ich montażu.

Regulamin ONZ nr 14 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa.

Regulamin ONZ nr 145 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do systemów kotwiczeń ISOFIX, kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX i miejsc siedzących i-Size.

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania oraz świateł obrysowych pojazdów silnikowych (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep.

Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym.

Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu "sealed beam" z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami.

Regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła.

Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowowyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów o napędzie silnikowym.

Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe, lub oba te rodzaje świateł, i wyposażonych w żarówki lub moduły diod elektroluminescencyjnych (LED).

Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych.

Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym.

Regulamin nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania i świateł manewrowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Regulamin nr 77 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów o napędzie silnikowym.

Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci przeznaczonych dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowych; II. Pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzeń przypominających o zapięciu pasów, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci, urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących i-Size dla dzieci.

Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widzenia kierowcy w przód.

Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników.

Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania.

Regulamin ONZ nr 25 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów.

Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w odniesieniu do ich bocznych urządzeń zabezpieczających (BUZ); II. Bocznych urządzeń zabezpieczających (BUZ);

III. Pojazdów w odniesieniu do montażu bocznych urządzeń zabezpieczających typu homologowanego zgodnie z częścią II niniejszego regulaminu.

Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach.

Regulamin nr 30 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep.

Regulamin nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia lub przyczepności na mokrych nawierzchniach, lub oporu toczenia.

Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu "runflat" lub system ogumienia odpornego na przebicie typu "run-flat" lub system monitorowania ciśnienia w oponach.

Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości; II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP); III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP).

Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny.

Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów.

Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. krótkiego sprzęgu; II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu.

Regulamin ONZ nr 118 - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów.

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej.

Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej.

Regulamin ONZ nr 94 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego.

Regulamin ONZ nr 95 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego.

Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych.

Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD; III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP).

Regulamin ONZ nr 127 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa pieszych.

Regulamin nr 134 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich części w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa związanych z działaniem pojazdów napędzanych wodorem.

Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów kategorii M i N wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG); II. Homologacji pojazdów kategorii M i N wyposażonych w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia.

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych.

Regulamin ONZ nr 100 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Specjalnych elementów składowych pojazdów silnikowych wykorzystujących w swoim układzie napędowym sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG); II. Pojazdów w odniesieniu do montażu homologowanych specjalnych elementów składowych służących do wykorzystywania w ich układzie napędowym sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG).

**) W procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu w odniesieniu do regulaminów ONZ stosuje się najnowszą serię poprawek. W przypadku braku zgodności z najnowszą serią poprawek dopuszcza się niższe serie poprawek.

TABELA II*'

1

Dopuszczalny poziom hałasu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.)

2.Kategoria pojazduM, N
3.Wymagania techniczneKontrola poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 Dział III pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 715/2007
2.Kategoria pojazduArt. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007
3.Wymagania techniczneEmisja z układu wydechowego

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia (WE) nr 692/2008, stosując współczynniki pogorszenia określone w pkt 1.4. załącznika nr VII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Stosuje się wartości graniczne określone w tabeli nr I i tabeli nr II w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu ONZ nr 83.

c) Hamownię podwoziową ustawia się zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt 3.2. załącznika nr 4A do regulaminu ONZ nr 83.

d) Badań, o których mowa w lit. a, nie wykonuje się, jeżeli można wykazać, że pojazd jest zgodny z jednym z rozporządzeń kalifornijskich, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

Emisja par paliwa z układu zasilania

Pojazdy napędzane silnikiem benzynowym muszą być wyposażone w układ kontroli emisji par (w tym filtr z węglem aktywnym).

Emisja gazów ze skrzyni korbowej

Wymagana jest obecność urządzenia do recyklingu gazów ze skrzyni korbowej.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) Pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny.

b) Musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zadymienie spalin

a) Pojazdy wyposażone w silniki wysokoprężne poddaje się badaniom zgodnie z metodami badań określonymi w dodatku 2 do załącznika nr IV do rozporządzenia (WE) 692/2008.

b) Skorygowaną wartość współczynnika absorpcji umieszcza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Emisja CO2 i zużycie paliwa

a) Wykonuje się badanie zgodnie z załącznikiem nr XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu ONZ nr 83.

c) Jeżeli pojazd jest zgodny z rozporządzeniami kalifornijskimi, 0 których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i w związku z tym nie są wymagane badania emisji z układu wydechowego, państwa członkowskie obliczają emisję CO2 i zużycie paliwa przy użyciu wzorów podanych w uwagach wyjaśniających <b) i<c) dodatku 2 zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 183/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

Pojazdy wyposażone w dodatkowy układ zasilania dostosowujący do zasilania gazem propan-butan (LPG) lub gazem ziemnym (CNG).

Kompletną instalację LPG lub CNG sprawdza się pod względem zgodności z przepisami odpowiednio regulaminów ONZ nr 67 i 110.

3A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 34

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowany zbiornik paliwa oraz spełniać wymagania pkt 13 regulaminu, lub jeśli, zbiornik nie jest homologowany, spełniać wymagania pkt 5 i 8 regulaminu.

3B

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 58

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 16 części II regulaminu lub jeśli, urządzenie nie jest homologowane, pojazd powinien spełniać wymagania pkt 25 części III regulaminu.

4A

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)
2.Kategoria pojazduM, N, O
3.Wymagania techniczneWymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

5A

Układy kierownicze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 79

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne dotyczące układu kierowniczego pojazdu kategorii M, N lub 0 (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 5 regulaminu.

6A i 17A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 130/2012
2.Kategoria pojazduDostęp do pojazdu - Mi, Ni, N2, N3 Zwrotność - M, N
3.Wymagania techniczneMi, N1, N2 < 7,5 t maksymalnej masy całkowitej

Stopnie nadwozia i stopnie służące do wsiadania:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

N2 >7,5 t maksymalnej masy całkowitej, N3

Stopnie służące do wsiadania do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

Dostęp do uchwytów ułatwiających wejście do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 2 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

MlubN

Zwrotność:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

6B

Zamki i elementy mocowania drzwi

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)
2.Kategoria pojazduMi i Ni
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

7A

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduCzęść I i II regulaminu ONZ nr 28
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt 11 działu III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

8A

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 46

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduM, N
3.Wymagania techniczneHomologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z regulaminem, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

9A

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 13

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu.

9B

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 13-H Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu, na podstawie sprawozdania z badań wydanego przez jednostkę uprawnioną.

10A

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 10

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduM, N
3.Wymagania technicznePojazdy kategorii Mi lub Ni

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji powinno spełniać wymagania techniczne według:

- załączników nr 7-10 do regulaminu lub

- dodatków nr 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498

Pojazdy kategorii M2, M3, N2, N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji typu według wymagań regulaminu lub dyrektywy 72/245/EWG, powinno spełniać wymagania techniczne wykazane w załącznikach nr 7-10 do regulaminu lub dodatku 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji typu powinien spełniać wymagania techniczne wskazane w załącznikach nr 4-6 do regulaminu lub dodatkach nr 2-5 do załącznika nr I do dyrektywy 72/245/EWG.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

12A

Wyposażenie wnętrza

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 21

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduMi
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.1. i 5.2. regulaminu z wyłączeniem wymagania dotyczącego sprawdzenia rozpraszania energii określonego w pkt 5.1.2. regulaminu.

13A

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 18

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1.1. regulaminu - pojazdy silnikowe mające co najmniej trzy koła, z wyjątkiem Mi, Ni
3.Wymagania techniczne1. Wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

- pkt 5 i 6 regulaminu ONZ nr 18,

- części I i III regulaminu ONZ nr 97,

- części II i IV regulaminu ONZ nr 116,

lub według załączników nr IV-VI do dyrektywy 74/61 /EWG.

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

13B

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 116

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1.1. regulaminu - Mi, Ni
3.Wymagania techniczne1. Dodatkowe wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne:

- pkt 5 i 6 regulaminu ONZ nr 18,

- części I i III regulaminu ONZ nr 97,

- części II i IV regulaminu ONZ nr 116,

lub według załączników nr IV-VI do dyrektywy 74/61/EWG.

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

14A

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 12
2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneOświadczenie producenta potwierdzające zgodność z regulaminem.

15A

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 17

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu. Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

15B

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 80

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w siedzenia, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia oraz pkt 7.1.2. regulaminu.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

16A

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 26

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

18A

Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 19/2011
2.Kategoria pojazduPojazdy kategorii M, N, 0.
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer VIN, albo numer nadwozia, podwozia lub ramy.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania części pkt 1, pkt 2, pkt 3 części A załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1 i pkt 2 części B załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

Numer nadwozia, podwozia lub ramy powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdu.

19A

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 14

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa i mocowania ISOFIX, spełniające wymagania pkt 5 i 6 regulaminu.

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

20A

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 48

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduM, N lub 0.
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami pkt 2, pkt 5 i pkt 6 regulaminu.

27A

Urządzenie holownicze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) Nr 1005/2010

Rozporządzenie (WE) Nr 661/2009

2.Kategoria pojazduM, N
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu.

Pojazd kategorii Mi powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie holownicze spełniało wymagania załącznika nr II do rozporządzenia (WE) Nr 1005/2010.

31A

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 16

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane pasy bezpieczeństwa. Liczba i typy pasów powinna być zgodne z załącznikiem nr 16 do regulaminu.

32A

Pole widoczności kierowcy w przód

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 125

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien posiadać pole widoczności kierowcy w przód zgodne z wymaganiami pkt 5 regulaminu oraz dodatku do załącznika nr 4 do regulaminu.

36A

Systemy grzewcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 122

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduM, N, 0
3.Wymagania technicznea) Przedział pasażerski musi być wyposażony w system grzewczy.

b) Grzejniki spalinowe muszą posiadać homologację oraz ich instalacja musi spełniać wymagania załącznika nr 7 do regulaminu. Ponadto grzejniki spalinowe zasilane LPG i systemy grzewcze zasilane LPG muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 8 do regulaminu.

c) Dodatkowe systemy grzewcze montowane jako doposażenie muszą spełniać wymagania określone we wspomnianym regulaminie.

37A

Osłony kół

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 1009/2010
2.Kategoria pojazduMi
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w osłony kół spełniające wymagania określone w pkt 1 i pkt 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 1009/2010.

38A

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 25

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane zagłówki zamontowane zgodnie z instrukcją montażu lub powinny być spełnione wymagania pkt 6 regulaminu.

41A

Emisja (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp do informacji

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 595/2009
2.Kategoria pojazduArt. 2 rozporządzenia
3.Wymagania techniczneEmisja zanieczyszczeń z układu wydechowego

a) wykonuje się badanie zgodnie z pkt 2 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 582/2011;

b) stosuje się wartości graniczne określone w załączniku nr I do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny;

b) musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zapewnienie właściwego działania środków kontroli NOX

Sprawdzenie właściwego działania środków kontroli emisji NOX przeprowadza się zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

42A

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 73
Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane boczne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 15 regulaminu z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 16 lub, pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 12 regulaminu z wyłączeniem pkt 12.10. oraz pkt 12.13. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 13.

43A

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 109/2011
2.Kategoria pojazduPkt 0 załącznik nr IV do rozporządzenia
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie przeciwrozbryzgowe kół zgodnie z pkt 0.2. załącznika nr IV do rozporządzenia.

W zależności od konstrukcji pojazdu i zastosowanego rodzaju osłon przeciwrozbryzgowych pojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku IV pkt 3, pkt 4 i pkt 6, z wyłączeniem pkt 6.3.6. lub pkt 3, pkt 4 i pkt 7, z wyłączeniem pkt 6.3.6., lub pkt 3, pkt 4 i pkt 8, z wyłączeniem pkt 8.3.2.3.

44A

Masy i wymiary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 1230/2012
2.Kategoria pojazduMi
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w Części A załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego w pkt 5.1.

45A

Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 43
Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
2.Kategoria pojazduM, N, 0
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane materiały oszklenia bezpiecznego oraz zamontowane w pojeździć zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 regulaminu, załącznikach nr 4-16 z wyłączeniem załącznika nr 13 do regulaminu. Montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami załącznika nr 21 pkt 4.1., pkt 4.2., pkt 4.3., pkt 4.2.4. i pkt 4.3.2 regulaminu.

46A

Montowanie opon

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 458/2011
2.Kategoria pojazduM, N, 0
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane opony i spełniać wymagania określone w załączniku nr II do rozporządzenia: pkt 2 - Montaż pkt 3 - Nośność pkt 4 - Dopuszczalna prędkość pkt 5 - Przypadki specjalne pkt 6 - Koła zapasowe i opony

47A

Ograniczanie prędkości pojazdów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 89

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduM2, M3, N2, N3
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie ograniczające prędkość zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 13 części II regulaminu lub, pojazd powinien być tak skonstruowany, aby spełniać wymagania w zakresie ograniczania prędkości pkt 5 części I regulaminu. Prędkość pojazdu powinna być ograniczona zgodnie z wymaganiami dyrektywy 92/6/EWG.

48A

Masy i wymiary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 1230/2012
2.Kategoria pojazduM2, M3, N1, N2, N3, 0
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w częściach załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012 stosownie do kategorii:

Część A - pojazdy kategorii N1

Część B - pojazdy kategorii M2 i M3

Część C - pojazdy kategorii N2 i N3

Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego odpowiednio w pkt 5.1. części A i B i pkt 4.1. części C załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

Część D - pojazdy kategorii O.

49A

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 61

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne kabiny spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

50A

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin ONZ nr 55

2.Kategoria pojazduPkt 5 regulaminu
3.Wymagania techniczneUrządzenie sprzęgające pojazdu (jeśli dotyczy) powinno być homologowane, a jego montaż zgodny z wymaganiami pkt 6 regulaminu.

50B

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 102 Rozporządzenie (WE) 661/2009
2.Kategoria pojazduN2, N3, O3, O4
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie sprzęgające spełniło wymagania pkt 5 części I oraz pkt 13 części II regulaminu.

51A

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 118 Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd musi być wyposażony w homologowane części lub części spełniające wymagania techniczne regulaminu.

52A

Pojazdy kategorii M2 i M3

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 107

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWykonuje się badania na zgodność z wymaganiami regulaminu ONZ nr 107.

a) Pojazd powinien spełniać wymagania załącznika nr 3 do regulaminu określone w punktach:

7.1. Ogólne

7.2. Masy i wymiary

7.3. Wytrzymałość konstrukcji

7.4. Badanie stateczności

7.5. Zabezpieczenie p-pożarowe

7.6. Wyjścia bezpieczeństwa

7.7. Wyposażenie wnętrza z wyłączeniem punktów: 7.7.4.2., 7.7.6., 7.7.7. i 7.7.8.

b) Jeżeli pojazd jest przystosowany do mocowania wózka inwalidzkiego, miejsce to powinno spełniać wymagania określone w pkt 3.6. i 3.8. załącznika nr 8 do regulaminu ONZ nr 107.

c) Jeżeli pojazd posiada urządzenia ułatwiające dostęp do pojazdu osób o ograniczonej zdolności do poruszania się, to urządzenia te powinny spełniać wymagania określone w pkt 3.11. załącznika nr 8 do regulaminu ONZ nr 107.

52B

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 66

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneProducent powinien wykazać, że pojazd skonstruowany jest tak, aby jego konstrukcja nośna spełniała wymagania zgodnie z pkt 5, a w przypadku modyfikacji pkt 6 regulaminu.

57A

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 93

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane przednie urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 8 części II regulaminu, lub powinien spełniać wymagania pkt 10 części III regulaminu.

58

Ochrona pieszych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 78/2009
2.Kategoria pojazduArt. 2 rozdziału I rozporządzenia (WE) nr 78/2009
3.Wymagania techniczneNależy wykazać, że przedni układ zabezpieczający pojazdu spełnia wymagania sekcji 5 i 6 oraz wymagania sekcji 4, 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 78/2009.

62

Instalacje wodorowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 79/2009
2.Kategoria pojazduArt. 2 rozporządzenia (WE) nr 79/2009
3.Wymagania technicznea) Wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 79/2009 elementy instalacji wodorowej, gdy są zamontowane w pojeździć napędzanym wodorem, muszą posiadać homologację typu zgodną z rozporządzeniem (WE) nr 79/2009.

b) Części i instalacje wodorowe powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr VI do rozporządzenia (WE) nr 79/2009.

67

Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 67

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduMlubN
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane elementy instalacji wykorzystującej skroplony gaz węglowodorowy (LPG), zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 ust. 3 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wymagana opinia jednostki uprawnionej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Wymagany dokument wydany przez właściwy organ dozoru technicznego na zbiornik lub butlę, potwierdzający sprawność tego urządzenia.

68

Systemy alarmowe pojazdów

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 97

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduMi, Ni o maksymalnej masie do 2 t
3.Wymagania techniczne1. Systemy alarmowe powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

- części I regulaminu ONZ nr 97,

- części II regulaminu ONZ nr 116,

- załącznika VI do dyrektywy 74/61/EWG.

2. Awaria systemu alarmowego lub awaria jego zasilania elektrycznego nie może mieć wpływu na bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

69

Bezpieczeństwo elektryczne

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 100

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazduPojazdy o napędzie elektrycznym (EV i HEV), należące do kategorii M lub N, których maksymalna prędkość konstrukcyjna przekracza 25 km/h
3.Wymagania techniczne1. Pojazd, na który wydano świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji na zgodność z wymaganiami regulaminu sprawdza się, czy:

a) zmiany nie pogorszyły bezpieczeństwa ogólnego pojazdu,

b) instalacja elektryczna spełnia wymagania regulaminu.

Instalacja 12 (24) V powinna spełniać wymagania normy PN-S-76021.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji wymienionego w pkt 1 sprawdza się, czy:

a) zmiany nie pogorszyły bezpieczeństwa ogólnego pojazdu,

b) spełnia wymagania regulaminu.

Instalacja 12 (24) V powinna spełniać wymagania normy PN-S-76021.

70

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin nr ONZ nr 110

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduM, N
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane elementy instalacji wykorzystującej sprężony gaz ziemny (CNG), zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 ust. 3 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wymagana opinia jednostki uprawnionej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Wymagany dokument wydany przez właściwy organ dozoru technicznego na zbiornik lub butlę, potwierdzający sprawność tego urządzenia.

*) Oznaczenie aktów prawnych zawartych w tabeli:

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 28.07.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 16.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2012, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2019 r., Dz. Urz. UE L 199 z 28.07.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 68, Dz. Urz. UE L 158 z 16.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2012, str. 16, Dz. Urz. UE L 182 z 13.07.2012, str. 14, Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 51, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2013, str. 9, Dz. Urz. UE L 65 z 08.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 43 z 13.02.2014, str. 12, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 82 z 31.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 109 z 26.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 174 z 07.07.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 301 z 27.11.2018, str. 1).

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik [2019/253]

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 183/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające załączniki IV i VI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz kładów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywy ramowej") (w brzmieniu z dnia 26 lutego 2012 r., Dz. Urz. UE L 53 z 26.02.2011, str. 4).

Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów kategorii M i N wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG); II. Homologacji pojazdów kategorii M i N wyposażonych w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia.

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Specjalnych elementów składowych pojazdów silnikowych wykorzystujących w swoim układzie napędowym sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG); II. Pojazdów w odniesieniu do montażu homologowanych specjalnych elementów składowych służących do wykorzystywania w ich układzie napędowym sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (w brzmieniu z dnia 24 kwietnia 2019 r., Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 108 z 28.04.2011, str. 13, Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 27, Dz. Urz. UE L 160 z 21.06.2012, str. 8, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 308 z 25.11.2015, str. 11, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 95 z 04.04.2019, str. 1).

Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD) II. Pojazdów w zakresie instalacji homologowanego typu RUPD III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUP).

Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie układów kierowniczych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wymagań technicznych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do dostępu do pojazdu i jego zwrotności oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (w brzmieniu z dnia 7 marca 2012 r., Dz. Urz. UE L 43 z 16.02.2012, str. 6).

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych.

Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń.

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania.

Regulamin ONZ nr 13-H - jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania.

Regulamin ONZ nr 10 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Dyrektywa Rady z dnia 20 czerwca 1972 r. odnosząca się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (72/245/EWG), (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 152 z 06.07.1972, str. 15, Dz. Urz. UE L 238 z 15.08.1989, str. 43, Dz. Urz. UE L 266 z 08.11.1995, str. 1, Dz. Urz. UE L 337 z 13.11.2004, str. 13, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2005, str. 12, Dz. Urz. UE L 305 z 24.11.2005, str. 32, Dz. Urz. UE L 65 z 07.03.2006, str. 27, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Regulamin nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza.

Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem.

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych.

Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem.

Dyrektywa Rady z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (74/61/EWG), (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.1974, str. 22, Dz. Urz. UE L 286 z 29.11.1995, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Regulamin ONZ nr 12 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia kierowcy przed uderzeniem w układ kierowniczy w przypadku zderzenia.

Regulamin ONZ nr 17 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich kotwiczeń i zagłówków.

Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich kotwiczeń.

Regulamin nr 26 ONZ - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie wystających elementów zewnętrznych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2012 r., Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 82 z 22.03.2012, str. 1).

Regulamin ONZ nr 14 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa.

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (w brzmieniu z dnia 1 września 2020 r., Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 292 z 31.10.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 32, Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 320 z 05.12.2009, str. 36, Dz. Urz. UE L 339 z 22.12.2009, str. 60, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 17, Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 26.02.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 167 z 25.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 76, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2012, str. 24, Dz. Urz. UE L 126 z 15.05.2012, str. 15, Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 31, Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 51, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2013, str. 9, Dz. Urz. UE L 65 z 08.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172, Dz. Urz. UE L 43 z 13.02.2014, str. 12, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 131, Dz. Urz. UE L 315 z 01.11.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 77, Dz. Urz. UE L 308 z 25.11.2015, str. 11, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017, str. 708, Dz. Urz. UE L 192 z 24.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 27.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 26.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 95 z 04.04.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2020, str. 43).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (w brzmieniu z dnia 29 listopada 2010 r., Dz. Urz. UE L 291 z 09.11.2010, str. 36).

Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci przeznaczonych dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowych; II. Pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzeń przypominających o zapięciu pasów, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci, urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących i-Size dla dzieci.

Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widzenia kierowcy w przód.

Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (w brzmieniu z dnia 30 listopada 2010 r., Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2010, str. 21).

Regulamin ONZ nr 25 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 52, Dz. Urz. UE L 167 z 25.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 167 z 25.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 43 z 13.02.2014, str. 12, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 174 z 13.06.2014, str. 28, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 192 z 24.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 32, Dz. Urz. UE L 303 z 25.11.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 263 z 12.08.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 12 z 15.01.2021, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 63).

Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w odniesieniu do ich bocznych urządzeń zabezpieczających (BUZ); II. Bocznych urządzeń zabezpieczających (BUZ);

ni) Pojazdów w odniesieniu do montażu bocznych urządzeń zabezpieczających typu homologowanego zgodnie z częścią II niniejszego regulaminu.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (w brzmieniu z dnia 24 lutego 2015 r., Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2015, str. 3).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (w brzmieniu z dnia 2 grudnia 2019 r., Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 31, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017 oraz Dz. Urz. UEL291 z 12.11.2019).

Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 458/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (w brzmieniu z dnia 24 lutego 2015 r., Dz. Urz. UE L 124 z 13.05.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2015, str. 3).

Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości; IL Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP); III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP).

Dyrektywa Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 057 z 02.03.1993, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 237 z 04.12.2002, str. 8).

Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny.

Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów.

Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. krótkiego sprzęgu; II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu.

Regulamin ONZ nr 118 - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów.

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej.

Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej.

Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD; III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (w brzmieniu z dnia 26 lipca 2019 r., Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241).

Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące L Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów kategorii M i N wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG); II. Homologacji pojazdów kategorii M i N wyposażonych w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia.

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych.

Regulamin ONZ nr 100 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Specjalnych elementów składowych pojazdów silnikowych wykorzystujących w swoim układzie napędowym sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG); II. Pojazdów w odniesieniu do montażu homologowanych specjalnych elementów składowych służących do wykorzystywania w ich układzie napędowym sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG).

CZĘŚĆ  2

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU DLA KATEGORII T, C, R, S.

Tabela
PktPrzedmiot 5 Akt prawnyPojazdy silnikoweZastosowanie do poszczególnych kategorii pojazdów
TlaTlbT2aT2bT3aT3bT4.1aT4.1bT4.2aT4.2bT4.3aT4.3bCaCbRaRbSaSb
2Maksymalna prędkość konstrukcyjna, regulator obrotów i ograniczniki prędkościRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
3Układy hamulcowe i sprzęg hamulcowy przyczepyRozporządzenie (UE) nr 2015/68XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5Układ kierowniczyRozporządzenie (UE) nr 2015/208YXNDXNDXNDXNDXNDXNDINDNDNDNDND
6PrędkościomierzRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
7Pole widzenia i wycieraczki szyb przednichRozporządzenie (UE) nr 2015/208

Regulamin ONZ nr 71

YXXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
8SzybyRozporządzenie (UE) nr 2015/208

Regulamin ONZ nr 43

XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
9Lusterka wsteczneRozporządzenie (UE) nr 2015/208YXXXXNDXXXXXXXIINDNDNDND
11Oświetlenie, sygnalizacja świetlna i ich źródła światłaRozporządzenie (UE) nr 2015/208YXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12Instalacja oświetleniowaRozporządzenie (UE) nr 2015/208

Regulamin ONZ nr 86

XXXXXXXXXXXXIIXXXX
15Kompatybilność elektromagnetycz naRozporządzenie (UE) nr 2015/208YXXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
16Dźwiękowe urządzenie ostrzegawczeRozporządzenie (UE) nr 2015/208YXXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
19Tablica rejestracyjnaRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXIIXXXX
20Tabliczka znamionowaRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXIIXXXX
21Wymiary i masa przyczepyRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXIIXXXX
22Maksymalna masa całkowitaRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXXXXXXX
23Masy obciążnikówRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXXXXXXX
25Bezpieczeństwo układów elektrycznychRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
27Zabezpieczenia boczneRozporządzenie (UE) nr 2015/208NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDXNDND
28Skrzynie ładunkoweRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
30OponyRozporządzenie (UE) nr 2015/208 Regulamin ONZ nr 106XXXXXXXXXXXXNDNDXXXX
31Osłony przeciwrozbryzgoweRozporządzenie (UE) nr 2015/208NDXNDXNDXNDXNDXNDXNDNDNDXNDND
32Bieg wstecznyRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
34Sprzężenia mechaniczneRozporządzenie (UE) nr 2015/208XXXXXXXXXXXXIIXXXX
37ROPS dla pojazdów gąsienicowychRozporządzenie (UE) nr 1322/2014 6 NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDXXNDNDNDND
38ROPS montowane z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)Rozporządzenie (UE) nr 1322/2014 7 NDNDXXXXNDNDNDNDXXXXNDNDNDND
39ROPS montowane z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)Rozporządzenie (UE) nr 1322/2014 8 NDNDXXXXNDNDNDNDXXXXNDNDNDND
41Siedzenia pasażerówRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
42Narażenie kierowcy na hałasRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
43Siedzenie i miejsce kierowcyRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
44Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcyRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
45Wały odbioru mocyRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
46Ochrona komponentów napędowychRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
47Mocowanie pasów bezpieczeństwaRozporządzenie (UE) nr 1322/2014 9 XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
48Pasy bezpieczeństwaRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND
51Instrukcja obsługiRozporządzenie (UE) nr 1322/2014XXXXXXXXXXXXXXXXXX
61Emisja zanieczyszczeńRozporządzenie (UE) nr 2016/1628XXXXXXXXXXXXXXNDNDNDND
62Poziomy hałasu (na zewnątrz)Rozporządzenie (UE) nr 2018/985XXXXXXXXXXXXIINDNDNDND

Objaśnienia:

X - ma zastosowanie.

I - tak samo jak dla T stosownie do kategorii.

Y - odpowiednie akty dotyczące pojazdów silnikowych są akceptowane jako równoważne, jak określono w akcie delegowanym.

Z - ma zastosowanie tylko do wymiennego wyposażenia ciągniętego należącego do kategorii R ze względu na stosunek technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej do masy własnej, większy lub równy 3,0 (art. 3 rozporządzenia 167/2013, definicja 9).

ND - nie dotyczy.

*) Oznaczenie aktów prawnych zawartych w tabeli:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/208 z dnia 8 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 42 z 17.02.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 6 z 11.01.2018, str. 50, Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2018, str. 112, Dz. Urz. UE L 136 z 01.06.2018, str. 88, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 8, Dz. Urz. UE L 121 z 20.04.2020, str. 1.)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/68 z dnia 15 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 17 z 23.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L277 13.10.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 5).

Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy.

Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach.

Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 z dnia 19 września 2014 r. uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UEL 364 z 18.12.2014, str. l, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 29, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 30.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 27.06.2022, str. 43).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 z dnia 12 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich silników, a także uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/96 (Dz. Urz. UE L 182 z 18.7.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 358 z 28.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 01.04.2022, str. 56)

Tabela II*)

2

Prędkość maksymalna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/60/WE
2.Kategoria pojazduT, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 1 załącznika nr 1 do dyrektywy 2009/60/WE dotyczące maksymalnej prędkości:

- maksymalna prędkość ciągnika bez obciążenia, z nominalnym ciśnieniem powietrza w ogumieniu, na nawierzchni twardej, równej i poziomej nie może przekraczać 40+3 km/h.

Regulator prędkości

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazduT, C
3.Wymagania techniczneW przypadku przekroczenia prędkości konstrukcyjnej ciągnik powinien być wyposażony w regulator prędkości ograniczający prędkość zgodnie pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy.

Urządzenia ograniczające prędkość

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 92/24/EWG
2.Kategoria pojazduTlb, T2b, T3b, T4b
3.Wymagania techniczneSprawdzenie prędkości na odcinku pomiarowym.

3

Urządzenia hamujące

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/432/EWG

Dyrektywa 71/320/EWG

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr II do dyrektywy 76/432/EWG dotyczące skuteczności hamowania przy użyciu hamulca roboczego oraz warunku utrzymania ciągnika na spadku i wzniesieniu 18% przy użyciu hamulca postojowego.

- ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej;

- ogumienie na osi (osiach) hamowanej (ych) o promieniu statycznym najwyższym oraz z nominalnym ciśnieniem wewnętrznym (przewidzianych przez właściciela);

- siła sterowania: - max 60 daN- przy sterowaniu nożnym, lub

- max 40 daN - przy sterowaniu ręcznym;

- maksymalna długość drogi hamowania ciągnika rozpędzonego maksymalnej prędkości przy użyciu hamulca roboczego nie może przekroczyć długości wynikającej ze wzoru S < 0,15V+V2/l 16;

- podłoże: poziome, twarde, równe, suche i czyste;

- hamulce muszą być zimne lub co najmniej 1 godzinę przed badaniami nie używane;

lub spełnienie wymagań § 49 ust. 1, § 50 i § 51 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z zastosowaniem metody badawczej na urządzeniu rolkowym do badania hamulców.

Urządzenia hamujące

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 71/320/EWG

Regulamin ONZ nr 13

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneWymagania będą spełnione w przypadku:

- potwierdzenia zgodności z wymaganiami załącznika nr I pkt 2 dyrektywy 71/320/EWG lub pkt 5 regulaminu ONZ nr 13 na podstawie świadectwa homologacji;

- wykazania przez wnioskującego, że po zmianach konstrukcyjnych w pojeździć mających wpływ na działanie układu hamulcowego trwale są spełnione wymagania załącznika nr I pkt 2 do dyrektywy 71/320/EWG lub pkt 5 regulaminu ONZ nr 13.

5

Układ kierowniczy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/66/WE

Regulamin ONZ nr 79

2.Kategoria pojazduTla, T2a, T3a T4a, C - dyrektywa 2009/66/WE

Tlb, T2b, T3b, T4b - regulamin ONZ nr 79

3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące siły na urządzeniu sterującym (układzie kierowniczymjw określonych warunkach:

- siła na urządzeniu sterującym ciągnika przy prędkości ok. 10 km/h wjeżdżając w okrąg o promieniu 12 m, nie może przekraczać 60 daN z działaniem, (czas reakcji układu max 5 s) lub bez urządzenia wspomagającego (czas reakcji układu max 8 s), przy czym

- ciągnik o maksymalnej masie i z technicznie dopuszczalnym obciążeniem osi przedniej;

- podłoże: poziome, twarde, równe, suche i czyste;

- ogumienie na osi (osiach) kierowanej (ych) o promieniu statycznym najwyższym oraz z nominalnym ciśnieniem wewnętrznym (przewidzianych przez właściciela).

6 i 32

Bieg wsteczny i prędkościomierz

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 75/443/EWG

Dyrektywa 2009/60/WE

2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMusza być spełnione wymagania opisane w załącznikach do dyrektyw.

7

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2008/2/WE

Regulamin ONZ nr 71

2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2.2. i 2.5. załącznika nr I do dyrektywy dotyczące widoczności w półkolu widoczności oraz wymagania dotyczące wycieraczki przedniej szyby:

- liczba efektów maskujących max 6 - przy czym w obszarze widzenia max 2;

- szerokość efektów maskujących w półokręgu widzenia ale poza obszarem widzenia max 700 mm (dop: max 2 efekty >700 mm < 1500 mm i max 2 efekty < 700 mm - po jednym z każdej strony lub dop. max po 2 efekty < 1200 mm z każdej strony); - obszar czyszczony szyby przedniej o szerokości min. 8000 mm (długość cięciwy na półokręgu) w obszarze widzenia;

- częstotliwość działania wycieraczki szyby przedniej min. 20 cykli/min.

8

Szyby

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 92/22/EWG

Regulamin ONZ nr 43

2.Kategoria pojazduT, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące zastosowanych w ciągniku szyb. Wszystkie szyby powinny posiadać oznakowanie homologacyjne.

9

Lusterka wsteczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/5 9/WE
2.Kategoria pojazduT, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2.1.1. i 2.5 załącznika nr I do dyrektywy dotyczące zapewnienia minimalnej szerokości strefy widoczności drogi do tyłu w lusterkach wstecznych:

- w lusterku lewym w lewo a w lusterku prawym w prawo od bocznego obrysu (wymagania pkt 5.2.2. załącznika nr III do dyrektywy):

- min 1,0 m w odległości 4,0 m od oczu kierowcy;

- min 5,0 m w odległości 30,0 m od oczu kierowcy.

Lusterka powinny posiadać oznaczenie homologacji i być klasy II.

11

Urządzenia oświetlające sygnalizacji

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/68/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneCiągniki i przyczepy muszą być wyposażone w homologowane światła.

12

Instalacja urządzeń oświetleniowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/61/WE

Dyrektywa 76/75 6/EWG

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

Regulamin ONZ nr 86

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.
Światła pod względem rodzaju, barwy i rozmieszczenia muszą spełniać wymagania szczegółowe określone w przepisach. Ponadto, powinny posiadać oznaczenie homologacji.

15

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/64/WE
2.Kategoria pojazduT, C
3.Wymagania techniczneWymagane świadectwo homologacji lub w przypadku braku sprawdzenie emisji zakłóceń za pomocą przyrządu do badania kompatybilności elektromagnetycznej bez sprawdzania odporności elektromagnetycznej według załącznika nr I, dodatek 1 - 4 oraz załącznika nr VI i nr VII do dyrektywy.

16

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr V do dyrektywy dotyczące dźwięku urządzenia ostrzegawczego. Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nie przeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 7 m, na wysokości od 0,5 do 1,5 m nad podłożem, mieszczący się w przedziale 93 do 112 dB(A).

19

Tablice rejestracyjne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE

Dyrektywa 70/222/EWG

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące miejsca i usytuowania tylnej tablicy rejestracyjnej.
- Wymiary miejsca - powierzchni płaskiej prostokątnej pod tablicę rejestracyjną zapewniającej jej mocowanie powinny wynosić:

- szer. 255 mm x wys. 165 mm lub

- szer. 520 mm x wys. 120 mm

- Wysokość górnej krawędzi - max 4000 mm

- Wysokość dolnej krawędzi - min. 300 mm

- Kąt pochylenia powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną w stosunku do pionu:- max 5° (dop. max 30° w górę - jeśli górna krawędź jest < 1,2 m

- dop max 15° w dół - jeśli górna krawędź jest >1,2 m.

- Środek powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną - nie może być położony w prawo od osi pojazdu.

- Lewa krawędź powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną - nie może wystawać poza lewą płaszczyznę obrysową pojazdu - Usytuowanie powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną względem płaszczyzny przechodzącej przez oś wzdłużną ciągnika - prostopadle lub prawie prostopadle.

20

Tabliczki znamionowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 76/114/EWG

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące tabliczki znamionowej oraz numeru identyfikacyjnego na ciągniku:

- tabliczka powinna być przymocowana w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie jest wymieniana w normalnych warunkach w trakcie eksploatacji;

- wysokość znaków (liter i cyfr) w numerze identyfikacyjnym min 4 mm;

- wysokość znaków (liter i cyfr) numeru identyfikacyjnego umieszczonego bezpośrednio na konstrukcji ciągnika min. 7 mm;

- tabliczka powinna zawierać (z wyjątkiem tabliczki zastępczej):

- nazwę producenta;

- typ ciągnika (również wersję, jeśli jest taka potrzeba);

- numer świadectwa homologacji typu (jeśli takie posiadał ciągnik);

- numer identyfikacyjny ciągnika;

- min i max wartości dopuszczalnej masy obciążonego ciągnika (w zależności od możliwych rodzajów opon jeśli są przewidywane);

- dopuszczalne obciążenie osi (w zależności od możliwych rodzajów opon jeśli są przewidywane) - osi przedniej;

- osi tylnej;

- technicznie dopuszczalne masy ciągnięte;

- bez hamulców;

- z hamulcem inercyjnym - bezwładnościowym (najazdowym);

- z hamulcem niezależnym od pojazdu ciągnącego (uruchamianym z miejsca kierowcy);

- z hamulcem uruchamianym jednym ruchem z hamulcem roboczym ciągnika (np. z hamulcem hydraulicznym, pneumatycznym).

21

Wymiary i masy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 97/27/WE

Dyrektywa 96/5 3/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych ciągnika oraz maksymalnych mas ciągniętych.

- Wymiary zewnętrze ciągnika nie mogą przekraczać wartości:

- długość - max 12000 mm;

- szerokość - max 2550 mm;

- wysokość - max 4000 mm;

- Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy ciągniętej przez ciągnik nie może przekraczać:

- bez hamulców: - 1500 kg przyczepy będącej środkiem transportu oraz

- 3000 kg przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze;

- z hamulcem bezwładnościowym (najazdowym) - 5000 kg;

- z hamulcem niezależnym od hamulca pojazdu ciągnącego - 5000 kg;

- z hamulcem pneumatycznym lub hydraulicznym - wartości określonej przez właściciela (lub producenta).

22

Maksymalna masa całkowita

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr I do dyrektywy:

Muszą być spełnione wymagania dotyczące mas ciągnika:

- maksymalne dopuszczalne obciążenie:

- dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 18000 kg, w tym:

- na oś przednią: nienapędzaną max 10000 kg, napędzaną max 11500 kg

- na oś tylną: nienapędzaną max 10000 kg, napędzaną max 11500 kg

- masa na oś przednią niezależnie od obciążenia - min. 20% masy własnej

Muszą być spełnione wymagania § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: - ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące nośności.

Muszą być spełnione wymagania § 45 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dotyczące mas ciągnika kategorii C: - maksymalne dopuszczalne obciążenie:

- dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 16000 kg (dla pojazdów kat. C max 16000 kg);

- dla pojazdów kat. C nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami max 4000 kg na 1 m, przy mechanizmie półgąsienicowym, lub dwóch gąsienic, jedna za drugą nie może przekraczać 6000 kg, pod warunkiem min 3 m odległości pomiędzy ich środkami styku).

23

Obciążenie balastowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr IV do dyrektywy dotyczące obciążników balastowych:

- obciążniki dostarczone przez producenta ciągnika, muszą być przeznaczone do montażu oraz posiadać znak fabryczny producenta i wskazanie masy w kilogramach z dokładnością ± 5 %;

- obciążniki balastowe (przednie) często zdejmowane powinny posiadać odstęp min 25 mm na uchwyty;

- sposób mocowania obciążników zapobiegający samoczynnemu odłączeniu się ich od ciągnika.

25

Zbiornik paliwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr III do dyrektywy dotyczące zbiornika paliwa z wyjątkiem badania szczelności:

- zbiornik paliwa płynnego powinien być wykonany w sposób zapewniający odporność na korozję;

- zamocowanie zbiornika w sposób zabezpieczający przed skutkami najechania na przód lub tył ciągnika;

- w pobliżu zbiornika nie powinny znajdować się ostre krawędzie i tym podobne elementy konstrukcyjne;

- przewody paliwowe i wlew muszą być zainstalowane na zewnątrz kabiny.

27

Ochrona boczna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 89/297/EWG
2.Kategoria pojazduTlb, T2b, T3b, T4b
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania opisane w załączniku.

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 2 oraz pkt 4 załącznika do dyrektywy z wyłączeniem pkt 2.8. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 3.

28

Skrzynie ładunkowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/60/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr 1 do dyrektywy dotyczące wymiarów, mocowania i usytuowania skrzyni ładunkowej.

30

Opony

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 106 lub katalog producenta ogumienia
2.Kategoria pojazduT, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące nośności.

31

Osłony przeciwrozbryzgowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 91/226/EWG
2.Kategoria pojazduTlb, T2b, T3b, T4b
3.Wymagania techniczneMusza być spełnione wymagania opisane w załączniku do dyrektywy.

34

Urządzenia sprzęgaj ące/sprzężenie mechaniczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 94/20/WE lub regulamin ONZ nr 55

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.)

2.Kategoria pojazduT, C, R, S
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące zastosowanych w ciągniku urządzeń sprzęgających:

- obciążenie pionowe i poziome urządzeń sprzęgających nie mogą naruszać zgodności obciążenia poszczególnych osi; oraz - nie przekraczać wartości określonych dla urządzenia sprzęgającego zgodnie z jego świadectwem homologacji (lub wartości zawartych na ich tabliczce znamionowej);

- maksymalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może przekraczać 3000 kg z wyjątkiem zaczepu kulowego, w przypadku którego wartość maksymalna nie może przekraczać 4000 kg, przy czym dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może przekraczać wartości określonej przez producenta ciągnika rolniczego oraz wartości określonej dla urządzenia sprzęgającego zgodnie z jego świadectwem homologacji, nie może być przekroczony maksymalny nacisk osi tylnej pojazdu.

37

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/75/WE
2.Kategoria pojazduTlb, T4b, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

- dyrektywy 2009/75/WE lub Kodu OECD: Kod 4, lub normy PN-ISO 5700. Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

- znak towarowy lub nazwę handlową producenta;

- znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO;

- numer seryjny konstrukcji;

- marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

38

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 87/402/EWG
2.Kategoria pojazduT2, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczącej konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

- dyrektywy 87/402/EWG lub Kodu OECD Kod 6, lub normy PN-ISO 5700.

Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

- znak towarowy lub nazwę handlową producenta;

- znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO;

- numer seryjny konstrukcji;

- marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

39

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 86/298/EWG
2.Kategoria pojazduT2, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

- dyrektywy 86/298/EWG lub Kodu OECD: Kod 7, lub normy PN-ISO 5700.

Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

- znak towarowy lub nazwę handlową producenta,

- znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO.

- numer seryjny konstrukcji,

- marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

41

Siedzenia pasażerów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/763/EWG
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wymiarów siedzeń i wolnej przestrzeni dla pasażera.

42

Poziom hałasu (wewnętrznego)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/76/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania art. 2 dyrektywy zgodnie z metodą pomiaru zawartą w załączniku nr II do dyrektywy dotyczące hałasu na stanowisku kierowcy.

Maksymalny poziom hałasu emitowanego przez ciągnik bez obciążenia, na biegu dającym prędkość około 7,5 km/h - mikrofon po lewej lub prawej stronie od środkowej płaszczyzny siedziska (siedzisko w środkowym położeniu regulacji wzdłużnej), drzwi i okna otwarte i zamknięte - nie może przekraczać 86 dB(A).

43

Siedzisko kierowcy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 78/764/EWG
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące siedziska kierowcy. Wymagania stosuje się odpowiednio do siedziska pasażera:

- każde siedzenie musi posiadać znak homologacji;

- siedzenie kierowcy musi być tak zamontowane aby:

- zapewniało kierowcy wygodną pozycję podczas kierowania i manewrowania ciągnikiem;

- dostęp do siedzenia był łatwy;

- kierowca w swej pozycji roboczej mógł łatwo sięgać różnych urządzeń sterujących ciągnika, które są potrzebne przy kierowaniu ciągnikiem;

- żadna część siedzenia lub ciągnika nie narażała kierowcy na skaleczenie lub urazy;

- w przypadku, gdy j est regulowane jedynie wzdłużnie lub na wysokości - j ego płaszczyzna symetrii musi pokrywać się lub być równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika;

- w przypadku, gdy jest zaprojektowane tak, aby mogło obracać się wokół pionowej osi - musi istnieć możliwość blokowania we wszystkich lub niektórych pozycjach, a w każdym razie w pozycji, gdy jego płaszczyzna symetrii pokrywa się lub jest równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika;

- siedzenie powinno być wyposażone w biodrowy pas bezpieczeństwa - dotyczy ciągników wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 2011 roku.

44

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 80/720/EWG
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr I do dyrektywy dotyczące przestrzeni roboczej kierowcy, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien.
- urządzenia otwierające i zamykające drzwi i okna muszą być zainstalowane w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa i nie powinny przeszkadzać podczas jazdy;

- otwór drzwiowy musi umożliwić bezpieczne wejścia i wyjścia

- kabina powinna posiadać minimum 3 wyjścia awaryjne, każde po innej stronie o wymiarach ograniczonych elipsą o osi małej równej 400 mm i osi dużej równej 640 mm;

- odległość punktu odniesienia siedzenia od dachu kabiny (lub ramy) min. 1050 mm;

- odległość ściany bocznej po lewej i prawej stronie od osi wzdłużnej przechodzącej przez punkt odniesienia siedziska, na wysokości od 400 mm do 900 mm nad punktem odniesienia nie może być mniejsza niż 450 mm;

- wolna przestrzeń wokół elementów sterowania powinna wynosić:

- 0 mm przy sterowaniu przyciskiem;

- min. 25 mm przy sile sterowania 80M 50 N;

- min 50 mm przy sile sterowania powyżej 150 N;

- odległość pierwszego stopnia schodka od podłoża max 550 mm;

- odległość pomiędzy stopniami max 300 mm;

- szerokość stopni min. 250 mm;

- głębokość stopni min 150 mm;

- wolna przestrzeń pomiędzy stopniami min. 120 mm;

- powierzchnia stopnia antypoślizgowa.

45

Wały odbioru mocy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 86/297/EWG
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące WOM i jego osłony wymienione w pkt 4 i 5 załącznika nr I do dyrektywy:

- kierunek obrotów WOM powinien być zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc na urządzenie, będąc zwróconym w kierunku jazdy ciągnika:

- ciągnik powinien być wyposażony w urządzenie wskazujące prędkość obrotową WOM;

- osłona WOM powinna być nieobrotowa;

- średnica otworu na osłonie dla mocowania łańcucha zabezpieczającego osłonę wału przegubowo-teleskopowego przed obracaniem min 16,0 mm

- odległość otworu na osłonie dla mocowania łańcucha zabezpieczającego osłonę wału przegubowo-teleskopowego przed obracaniem od krawędzi osłony max 16,5 mm;

- nie może nastąpić odkształcenie górnej części osłony po przyłożeniu siły 120N;

-jeśli nie ma osłony WOM to jej funkcję powinien spełnić element konstrukcyjny ciągnika.

46

Ochrona części napędowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt. 2.3. załącznika nr II do dyrektywy dotyczące zastosowanych w ciągniku osłon części niebezpiecznych i kół.

Ocena zabezpieczeń zastosowanych w ciągniku musi być pozytywna.

Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 3 załącznika nr II do dyrektywy dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przed spadającymi przedmiotami (FOPS - według wymagań kodu 10 OECD), konstrukcji zabezpieczającej operatorów przed elementami penetrującymi (OPS - zabezpieczeń wymagań normy ISO 8084:2003) zabezpieczeń zapobiegania kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi (według wymagań normy EN 15695-1:2009).

Ocena zabezpieczeń zastosowanych w ciągniku musi być pozytywna.

47

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/115/EWG
2.Kategoria pojazduPojazdy kategorii Tib, T2b, T3b, C
3.Wymagania techniczneMinimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii Ti, T2, T3 wynosi 2, ustanowiona w załączniku nr I dodatek 1 do dyrektywy dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika nr I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.

48

Pasy bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 77/541/EWG
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące oznakowania homologacyjnego.

51

Instrukcja obsługi

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazduT, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 4 załącznika nr II do dyrektywy dotyczące instrukcji obsługi (według wymagań normy ISO 3600:1996 z wyjątkiem pkt. 4.3. dotyczącego oznakowania maszyn).

Ocena instrukcji obsługi musi być pozytywna.

61

Emisja zanieczyszczeń

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) 2016/1628
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dopuszczalnych wartości dotyczące emisji zanieczyszczeń silnika ciągnika odpowiednio dla kategorii mocy silnika (według daty produkcji/rejestracji ciągnika).

Ocenę należy przeprowadzić na podstawie analizy informacji zawartych na tabliczce znamionowej silnika.

62

Poziom hałasu (zewnętrzny)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazduTiC
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr VI do dyrektywy dotyczące poziomu hałasu emitowanego przez ciągnik: - poziom hałasu emitowanego przez ciągnik po stronie lewej i prawej oraz w ruchu i na postoju nie może przekraczać: - 89 dB(A) dla ciągników, których masa bez obciążenia >l,5t;

- 85 dB(A) dla ciągników, których masa bez obciążenia <l,5t;

z zachowaniem bazy pomiarowej - miejsce bazowe mikrofonu:

- 7,5 m od osi wzdłużnej ciągnika (osi toru jazdy) - dla pomiarów hałasu ciągnika w ruchu;

- 7,0 m od zewnętrznej płaszczyzny obrysowej ciągnika - dla pomiarów hałasu ciągnika na postoju;

- 1,2 m od podłoża.

*) Oznaczenie aktów prawnych zawartych w tabeli:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (w brzmieniu z dnia 29 września 2010 r., Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2009, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 27 z 30.01.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 213 z 13.08.2010, str. 37, Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7, Dz. Urz. UE L 56 z 28.02.2013, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Rady nr 92/24/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnosząca się do urządzeń ograniczenia prędkości lub podobnych wewnętrznych systemów ograniczenia prędkości niektórych kategorii pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 17 lutego 2004 r., Dz. Urz. UE L 129 z 14.05.1992, str. 154 oraz Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2004, str. 19).

Dyrektywa Rady z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (76/432/EWG), (w brzmieniu z dnia 30 października 1997 r., Dz. Urz. UE L 122 z 08.05.1976, str. 1, Dz. Urz. UE L 378 z 31.12.1982, str. 45, Dz. Urz. UE L 253 z 05.10.1996, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 10.10.1997, str. 24).

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (71/320/EWG), (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r.), (Dz. Urz. UE L 202 z 06.09.1971, str. 37, Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.1974, str. 7, Dz. Urz. UE L 236 z 08.09.1975, str. 3, Dz. Urz. UE L 128 z 26.05.1979, str. 12, Dz. Urz. UE L 380 z 31.12.1985, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 09.04.1988, str. 47, Dz. Urz. UE L 233 z 22.08.1991, str. 21, Dz. Urz. UE L 81 z 18.03.1998, str. 1, Dz. Urz. UE L 267 z 04.10.2002, str. 23, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172.

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/66/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 11).

Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie układów kierowniczych.

Dyrektywa Rady z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do biegu wstecznego i prędkościomierza pojazdów silnikowych (75/443/EWG), (w brzmieniu z dnia 25 lipca 1997 r., Dz. Urz. UE L 196 z 26.07.1975, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 177 z 05.07.1997, str. 15).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (w brzmieniu z dnia 1 maja 2008 r., Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 30).

Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy.

Dyrektywa Rady 92/22/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (w brzmieniu z dnia 28 listopada 2001 r., Dz. Urz. UE L 129 z 14.05.1992, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 291 z 08.11.2001, str. 24).

Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/5 9/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2009, str. 9).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L 203 z 05.08.2009, str. 52).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/61/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L 203 z 05.08.2009, str. 19).

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (76/756/EWG), (w brzmieniu z dnia 15 października 2008 r., (Dz. Urz. UE L 262 z 27.09.1976, str. 1, Dz. Urz. UE L 8 z 25.02.1980, str. 51, Dz. Urz. UE L 109 z 22.04.1982, str. 31, Dz. Urz. UE L 151 z 09.06.1983, str. 47, Dz. Urz. UE L 9 z 12.01.1984, str. 24, Dz. Urz. UE L 109 z 20.04.1989, str. 38, Dz. Urz. UE L 366 z 31.12.1991, str. 17, Dz. Urz. UE L 171 z 30.06.1997, str. 1, Dz. Urz. UE L 157 z 19.06.2007, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 257 z 25.09.2008, str. 14).

Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L 214 z 19.08.2009, str. 23).

Dyrektywa Rady z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (70/222/EWG), (w brzmieniu z dnia 1 lipca 1973 r., Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 25 oraz Dz. Urz. UE L 73 z 27.03.1972, str. 14).

Dyrektywa Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.1976, str. 1, Dz. Urz. UE L 155 z 13.06.1978, str. 31, Dz. Urz. UE L 192 z 11.07.1987, str. 43, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnosząca się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG (w brzmieniu z dnia 15 kwietnia 2003 r., Dz. Urz. UE L 233 z 25.08.1997, str. 1, Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2002, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 79 z 26.03.2003, str. 6).

Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. UE L 235 z 17.09.1996, str. 59, Dz. Urz. UE L 67 z 09.03.2002, str. 47, Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 30, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 27.10.2022, str. 314).

Dyrektywa Rady z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy w ciągnikach oraz ich zabezpieczenia (86/297/EWG), (w brzmieniu z dnia 29 października 2012 r., Dz. Urz. UE L 186 z 08.07.1986, str. 19, Urz. UE L 277 z 10.10.1997, str. 24, Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7, Urz. UE L 274 z 09.10.2012, str. 24).

Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep.

Dyrektywa Rady z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (91/226/EWG), (w brzmieniu z dnia 9 kwietnia 2010 r., Dz. Urz. UE L 103 z 23.04.1991, str. 5, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81 oraz Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 17).

Dyrektywa 94/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. odnosząca się do mechanicznych urządzeń sprzęgających pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych pojazdów (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 195 z 29.07.1994, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/75/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna), (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 220 z 08.08.1987, str. 1, Dz. Urz. UE L 398 z 30.12.1989, str. 27, Dz. Urz. UE L 107 z 04.05.2000, str. 26, Dz. Urz. UE L 273 z 19.10.2005, str. 17, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 91 z 10.04.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 186 z 08.07.1986, str. 26, Dz. Urz. UE L 398 z 30.12.1989, str. 29, Dz. Urz. UE L 94 z 14.04.2000, str. 31, Dz. Urz. UE L 273 z 19.10.2005, str. 17, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 91 z 10.04.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Rady 76/763/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (w brzmieniu z dnia 2 września 2010 r. Dz. Urz. UEL 262 z 27.09.1976, str. 135, Dz. Urz. UEL378 z 31.12.1982, str. 45, Dz. Urz. UE L 277 z 10.10.1997, str. 24, Dz. Urz. UE L 297 z 18.11.1999, str. 22 oraz Dz. Urz. UE L 213 z 13.08.2010, str. 37).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r., Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 18).

Dyrektywa Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 255 z 18.09.1978, str. 1, Dz. Urz. UE L 378 z 31.12.1982, str. 45, Dz. Urz. UE L 109 z 26.04.1983, str. 13, Dz. Urz. UE L 192 z 11.07.1987, str. 43, Dz. Urz. UE L 228 z 17.08.1988, str. 31, Dz. Urz. UE L 277 z 10.10.1997, str. 24, Dz. Urz. UE L 148 z 15.06.1999, str. 35, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2008, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.6.2013, str. 172).

Dyrektywa Rady 80/720/EWGz dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (w brzmieniu z dnia 30 października 1997 r., Dz. Urz. UE L 194 z 28.07.1980, str. 1, Dz. Urz. UE L 378 z 31.12.1982, str. 45, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.1988, str. 34, Dz. Urz. UE L 277 z 10.10.1997, str. 24).

Dyrektywa Rady 89/297/EWG z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zabezpieczeń bocznych (osłon bocznych) niektórych pojazdów silnikowych i ich przyczep (w brzmieniu z dnia 27 kwietnia 1989 r., Dz. Urz. UE L 124 z 05.05.1989, str. 1).

Dyrektywa Rady z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych (76/115/EWG), (w brzmieniu z dnia 20 października 2005 r., Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.1976, str. 6, Dz. Urz. UE L 209 z 29.07.1981, str. 30, Dz. Urz. UE L 139 z 19.05.1982, str. 9, Dz. Urz. UE L 341 z 06.12.1990, str. 14, Dz. Urz. UE L 187 z 26.07.1996, str. 95, Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 149).

Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (77/541/EWG), (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 220 z 29.08.1977, str. 95, Dz. Urz. UE L 209 z 29.07.1981, str. 32, Dz. Urz. UE L 139 z 19.05.1982, str. 17, Dz. Urz. UE L 192 z 11.07.1987, str. 43, Dz. Urz. UE L 341 z 06.12.1990, str. 1, Dz. Urz. UE L 178 z 17.07.1996, str. 15, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2000, str. 1, Dz. Urz. UE L 105 z 26.04.2005, str. 5, Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 146, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 29, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 30.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 27.06.2022, str. 43).

CZĘŚĆ  3

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU DLA KATEGORII L.

Tabela I
PktPrzedmiot 10 Akt prawny*)Zastosowanie do poszczególnych kategorii pojazdów
Lle-ALle-BL2eL3eL4eL5e-AL5e-BL6e-AL6e-BL7e-

A1

L7e- A2L7e-

B1

L7e- B2L7e-C
1Badania emisji spalin, oparów, gazów cieplarnianych, ze zużyciem paliwa oraz paliwem wzorcowymRozporządzenie (UE) nr 134/2014XXXXXXXXXXXXXX
2Maksymalna konstrukcyjna prędkość pojazdu, maksymalny moment obrotowy, maksymalna ciągła całkowita moc napędu silnikaXXXXXXXXXXXXXX
3Badania hałasuXXXXXXXXXXXXXX
4Dźwiękowe urządzenia ostrzegawczeRozporządzenie (UE) nr 3/2014XXXXXXXXXXXXX
5Układ hamulcowy, łącznie z układem przeciwblokującym i kombinowanymXXXXXXXXXXXXXX
6Bezpieczeństwo elektryczneXXXXXXXXXXXXXX
7Oświadczenie producenta w zakresie prób zmęczeniowych układów bezpieczeństwa funkcjonalnego, części i wyposażeniaXXXXXXXXXXXXXX
8Przednie i tylne konstrukcje chroniąceIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF
9Szyby, wycieraczki szyb przednich i spryskiwacze szyb, urządzenia odmrażające i odmgławiająceIFIFIFIFIFXIFXIFIFIFIFX
10Urządzenia sterownicze uruchamiane przez kierującego pojazdem, w tym również identyfikacja urządzeń sterowniczych, kontrolnych, ostrzegawczych oraz wskaźnikówXXXXXXXXXXXXX
11Instalacje urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, łącznie z automatycznym włączaniem się oświetleniaXXXXXXXXXXXXXX
12Widoczność z tyłuXXXXXXXXXXXXX
13Konstrukcja chroniąca przy przewróceniu się pojazdu (ROPS)X
14Mocowanie pasów bezpieczeństwa oraz pasy bezpieczeństwaIFXIFIFIFXXX
15Miejsca siedzące (siodełka i siedzenia)XXXXXXXXXXXXXX
16Sterowność, właściwości przy pokonywaniu zakrętów i zwrotnośćXXXXXXXXXXXXXX
17Instalacja oponXXXXXXXXXXXXXX
18Tablica z ograniczeniem maksymalnej prędkości pojazdu i jej umiejscowienie na pojeździćIFIFIFIFIFIFXXIF
19Ochrona osób znajdujących się w pojeździć, w tym

wyposażenie wnętrza, zagłówki i drzwi pojazdu

IFIFIFIFIFIFIFIF
20Maksymalna ciągła moc znamionowa lub moc netto lub konstrukcyjne ograniczenie prędkości pojazduXXXIFIFXXXXXXX
21Integralność konstrukcji pojazduXXXXXXXXXXXXXX
22Środki zabezpieczające przed nieuprawnionymi manipulacjamiRozporządzenie (UE) nr 44/2014XXXXXXXXXXXXXX
23Urządzenia sprzęgające i zamocowaniaRozporządzenie (UE) nr 3/2014IFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF
24Urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołaneXXXXXXXXXXXXXX
25Zgodność elektromagnetyczna (EMC)XXXXXXXXXXXXXX
26Wystające elementy zewnętrzneXXXXXXXXXXXXXX
27Przechowywanie paliwaIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF
28Skrzynie ładunkoweIFXIFIFIFIF
29Masy i wymiaryXXXXXXXXXXXXXX
30System diagnostyki pokładowejRozporządzenie (UE) nr 44/2014XXXXXXXXX
31Uchwyty ręczne i podpórki dla nóg pasażerówRozporządzenie (UE) nr 44/2014XIFIFIFIFIFXIFIFIFIF
32Miejsce na tablicę rejestracyjnąXXXXXXXXXXXXXX
33Informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdówXXXXXXXXXXXXXX
34PodpórkiXXX

Objaśnienia:

"X" -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu ustala obowiązkowe wymogi w odniesieniu do danej kwestii i kategorii. Dokładne wymogi określono w podanych artykułach i dokumentach referencyjnych w tej tabeli. Uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku jego braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, wymagana jest ocena bezpośrednia polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym Części 3 Tabeli II załącznika nr 1 do rozporządzenia, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie Tabeli I.

"IF" - oznacza "jeśli zamontowano".

Oznaczenie aktów prawnych zawartych w tabeli:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwulub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 15.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 25.03.2017, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 56 z 28.02.2018, str.l).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 z dnia 16 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej oraz zmieniające jego załącznik V (Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L279 z 15.10.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 56 z 28.02.2018, str. 1).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 z dnia 24 października 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwulub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 15.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 123 z 16.05.2017, str. 50, Dz. Urz. UE L 144 z 08.06.2018, str. 7).

Tabela II*)

1

Środki przeciw zanieczyszczaniu powietrza

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE Rozdział 5
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania techniczneMOTOROWERY

Emisja z układu wydechowego:

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z pkt 2.2.1.1. załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy. Stosuje się wartości graniczne określone w pkt 2.2.1.3. załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy.

b) Motorower niemusi wykazywać przejechanych 250 km, jak określono w pkt 3.1.1. dodatku 1 do załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy Emisja tlenku węgla i węglowodorów na biegu jałowym: Wykonuje się badanie typu II zgodnie z pkt 2.2.1.2. załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy.

MOTOCYKLE i MOTOROWERY TRÓJKOŁOWE

Emisja z układu wydechowego:

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z pkt 2.2.1.1. załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy. Stosuje się wartości graniczne określone w tabelach nr I i nr II załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy.

b) Motocykl lub motorower trójkołowy nie musi wykazywać przej echanych 1000 km, j ak określono w pkt 3.1.1. dodatku 1 do załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy.

Emisja tlenku węgla i węglowodorów na biegu jałowym:

Wykonuje się badanie typu II zgodnie z pkt 2.2.1.2. załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy.

2

Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 95/1/WE
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania techniczneUznaje się maksymalną prędkość konstrukcyjną na podstawie deklaracji producenta pojazdu.

3

Poziom głośności i układ wydechowy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 9

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.)

2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania techniczneMotorowery dwukołowe

Badanie pojazdu nieruchomego:

Należy potwierdzić spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia poprzez wykonanie badania zgodnie z pkt 2.2. załącznika nr II rozdziału 9 dyrektywy.

Motocykle

Badanie pojazdu nieruchomego:

Należy potwierdzić spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia poprzez wykonanie badania zgodnie z pkt 2.2. załącznika nr III rozdziału 9 dyrektywy.

Motorowery trzykołowe lub trójkołowce Badanie pojazdu nieruchomego:
Należy potwierdzić spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia poprzez wykonanie badania zgodnie z pkt 2.3. załącznika nr IV rozdziału 9 dyrektywy.

4

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/30/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania techniczneUrządzenie:

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi posiadać homologację typu zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy z wyłączeniem pojazdów określonych w pkt 2.1. załącznika nr II do dyrektywy lub zgodność tą należy wykazać w sprawozdaniu z badań wydanym przez jednostkę uprawnioną.

Montaż w pojeździe:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 2 załącznika nr II do dyrektywy.

6i25

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 8
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania techniczneDwukołowe lub trójkołowe pojazdy silnikowe

Wyposażenie elektryczne / elektroniczne powinno spełniać wymagania techniczne:

- załącznika nr I do dyrektywy lub

- załączników nr 7 - 10 do regulaminu ONZ nr 10.

Za równoważne uznaje się wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

9

Okna, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacze szyby przedniej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa Rady 97/24/WE rozdział 12
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony zgodnie z pkt 2.1. Załącznika nr II do dyrektywy w okna, wycieraczki szyby przedniej oraz spryskiwacze szyby przedniej. Elementy te powinny spełniać wymagania pkt 2.1.1., pkt 2.1.2. i pkt 2.2. załącznika nr II do dyrektywy.

10

Prędkościomierz

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2000/7/WE
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePoj azd powinien być wyposażony w prędkościomierz spełniaj ący wymagania pkt 2.1. i pkt 2.2. załącznika do dyrektywy z wyłączeniem wymagań pkt 2.2.3. oraz w uzasadnionych przypadkach należy wykonać badania zgodnie z pkt 2.3. z wyłączeniem pkt 2.3.3. załącznika do dyrektywy.

10

Identyfikacja urządzeń sterujących, lampek kontrolnych i wskaźników

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/29/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w urządzenia sterowania i kontroli urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźniki, spełniające wymagania załącznika nr I do dyrektywy.

11

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/14/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania techniczne dyrektywy lub regulaminu ONZ nr 78.

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/67/WE

W przypadku pojazdów podkategorii Езе dopuszcza się stosowanie regulaminu ONZ nr 53

2.Kategoria pojazduArt. 1 dyrektywy 2009/67/WE

Pkt 1 regulaminu ONZ nr 53

3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr I do dyrektywy 2009/67/WE część В oraz w zależności od podkategorii:

Załącznik nr II: motorowery dwukołowe - Lie.

Załącznik III: motorowery trzykołowe i lekkie pojazdy czterokołowe - Езе.

Załącznik IV: motocykle dwukołowe - Езе.

Załącznik V: motocykle z przyczepą boczną - Еде.

Załącznik VI: pojazdy trzykołowe i lekkie pojazdy czterokołowe - Lse, stosuje się także do Lge, Lye.

Alternatywnie dla podkategorii Езе:

- wymagania ogólne: pkt 5 regulaminu ONZ nr 53.

- wymagania szczegółowe: pkt 6 regulaminu ONZ nr 53.

12

Lusterka wsteczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin ONZ nr 46
Regulamin ONZ nr 81
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien posiadać homologowane urządzenia widzenia pośredniego oraz ich minimalna liczba i sposób montażu powinny być zgodne z wymaganiami pkt 15.2.1.1.3., pkt 15.2.1.1.4., pkt 15.2.2.1. i pkt 15.2.2.9. regulaminu ONZ nr 46.

Pole widzenia powinno umożliwiać kierowcy widzenie obszaru opisanego w pkt 15.2.4.7. w przypadku lusterka klasy VII.

Pojazd powinien posiadać homologowane urządzenia widzenia pośredniego oraz powinny one być zainstalowane zgodnie z wymaganiami pkt 16.1.1., pkt 16.1.2., pkt 16.2.2., pkt 16.3.1. i pkt 16.4.1 regulaminu ONZ nr 81

14

Punkty zamocowania pasów bezpieczeństwa i pasy bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 11
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePunkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa pojazdu powinny spełniać wymagania dyrektywy w odniesieniu do ich rozmieszczenia i wytrzymałości.

17

Opony

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE Rozdział 1
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane opony, a ich montaż powinien być zgodny z rozdziałem 1 załącznik nr III do dyrektywy.

20

Maksymalny moment obrotowy i maksymalna moc użyteczna silnika

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 95/1/WE
2.Kategoria pojazduArt. 1 dyrektywy
3.Wymagania techniczne1. Wnioskodawca przedkłada oświadczenie wydane przez producenta, określające maksymalny moment obrotowy i moc maksymalną silnika w kW oraz odpowiadające im prędkości obrotowe silnika w obrotach na minutę.

2. Można również odwołać się do wykresów momentu i mocy silnika zawierającego te same informacje.

22

Środki zabezpieczające motorowery i motocykle

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 7
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w pkt 1-3 załącznika do dyrektywy, aby zminimalizować możliwość ingerencji w jego układ napędowy, która w wyniku np. zwiększenia osiągów pojazdu, może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

23

Urządzenia do sprzęgania przyczep dwukołowych i trójkołowych pojazdów silnikowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie sprzęgające spełniło wymagania załącznika nr 1 do dyrektywy

24

Urządzenia zabezpieczające dwulub trzykołowe pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/33/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania techniczneDwukołowe pojazdy silnikowe z przyczepką boczną lub bez niej oraz trzykołowe pojazdy silnikowe.

1. Wyposażenie zabezpieczające ww. pojazdy przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne według: - punktów 3 i 4 dyrektywy lub,

- załączników nr IV-VI do dyrektywy 74/61/EWG

2. Urządzenie zabezpieczające ww. pojazdy przed bezprawnym użyciem powinno być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania, co mogłoby stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

26

Części wystające

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 3
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd dwui trójkołowy niezabudowany lub zabudowany powinien być tak skonstruowany, aby spełniał wymagania określone w rozdziale 3 dyrektywy.

27

Zbiornik paliwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 6 załącznik nr I pkt 1.
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowany zbiornik paliwa lub zgodność powinna być wykazana w sprawozdaniu z badań wydanym przez jednostkę uprawnioną.

Zbiornik powinien spełniać wymagania dyrektywy dotyczące mocowania i wykonania, według pkt 1 i 2.

29

Masy i wymiary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/93/EWG
2.Kategoria pojazduL - załącznik do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania załącznika do dyrektywy.

31

Uchwyt dla pasażera w pojazdach dwukołowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/32/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby uchwyt dla pasażera spełniał wymagania zgodnie z pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy.

32

Położenia miejsca na zamocowanie tylnej tablicy rejestracyjnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa Rady 93/94/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w miejsce do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej. Miejsce to powinno spełniać wymagania pkt 1, 3-6 załącznika do dyrektywy.

34

Podpórka

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/31/EWG
2.Kategoria pojazduL
3.Wymagania technicznePojazd powinien być skonstruowany tak, aby spełniał wymagania pkt 2 i 3 załącznika nr I do dyrektywy.

*) Oznaczenie aktów prawnych zawartych w tabeli:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 11 grudnia 2013 r., Dz. Urz. UE L 226 z 18.08.1997, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 20.09.2002, str. 20, Dz. Urz. UE L 211 z 21.08.2003, str. 24, Dz. Urz. UE L 106 z 27.04.2005, str. 17, Dz. Urz. UE L 330 z 28.11.2006, str. 16, Dz. Urz. UE L 66 z 08.03.2006, str. 7, Dz. Urz. UE L 227 z 19.08.2006, str. 43, Dz. Urz. UE L 213 z 18.08.2009, str. 10, Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013, str. 15).

Dyrektywa 95/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy netto silnika dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 28 marca 2006 r., Dz. Urz. UE L 52 z 08.03.1995, str. 1, Dz. Urz. UE L 133 z 18.05.2002, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 66 z 08.03.2006, str. 7).

Dyrektywa Rady 93/30/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych dla dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 29 lipca 1993 r., Dz. Urz. UE L 188 z 29.07.1993, str. 11).

Regulamin ONZ nr 10 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Dyrektywa 2000/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie prędkościomierzy do dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady 92/61/EWG w sprawie homologacji typu dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 3 maja 2000 r., Dz. Urz. UE L 106 z 03.05.2000, str. 1).

Dyrektywa Rady 93/29/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu lub trzykołowych (w brzmieniu z dnia 19 grudnia 2000 r., Dz. Urz. UE L 188 z 29.07.1993, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 29.11.2000, str. 24).

Dyrektywa Rady 93/14/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie hamowania dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 28 marca 2006 r., Dz. Urz. UE L 121 z 15.05.1993, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 08.03.2006, str. 7).

Regulamin nr 78 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii LI, L2, L3, L4 i L5 w odniesieniu do układu hamulcowego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu lub trzykołowych pojazdach silnikowych (w brzmieniu z dnia 11 grudnia 2013 r., Dz. Urz. UE L 222 z 25.08.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013, str. 15).

Regulamin ONZ nr 53 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L3 w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń.

Regulamin nr 81 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite wymagania dotyczące homologacji lusterek wstecznych dwukołowych pojazdów silnikowych z wózkiem bocznym lub bez w odniesieniu do montażu lusterek wstecznych na kierownicach.

Dyrektywa Rady 93/33/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń zabezpieczających dwu lub trzykołowe pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (w brzmieniu z dnia 11 maja 1999 r., Dz. Urz. UE L 188 z 29.07.1993, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 21.04.1999, str. 13).

Dyrektywa Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 27 lipca 2004 r., Dz. Urz. UE L 311 z 14.12.1993, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 07.07.2004, str. 12).

Dyrektywa Rady 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2013 r., Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.1974, str. 22, Dz. Urz. UE L 286 z 29.11.1995, str. l, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172).

Dyrektywa Rady 93/32/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 11 maja 1999 r., Dz. Urz. UE L 188 z 29.07.1993, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 21.04.1999, str. 16).

Dyrektywa Rady 93/94/EWG z dnia 29 października 1993 r. odnosząca się do miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów dwu lub trzykołowych (w brzmieniu z dnia 26 maja 1999 r., Dz. Urz. UE L 311 z 14.12.1993, str. 83 oraz Dz. Urz. UE L 118 z 6.05.1999, str. 32).

Dyrektywa Rady 93/31/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (w brzmieniu z dnia 19 grudnia 2000 r., Dz. Urz. UE L 188 z 29.07.1993, str. 19 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 29.11.2000, str. 18).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARUNKI OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI WYMOGÓW ALTERNATYWNYCH W PROCEDURZE KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU

I. 

WARUNKI OGÓLNE

1. W procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu należy przedstawić posiadane dokumenty zawierające dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotu wyposażenia lub części potwierdzające spełnienie wymagań technicznych w celu krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu. Służba techniczna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez pojazd wymagań zapewniających bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska.

2. W przypadku braku świadectw homologacji typu potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych obowiązujących w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, służba techniczna wykonuje badania, o których mowa w pkt 11 ust. 2.

3. W przypadku uznania w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu dokumentów innych niż świadectwa homologacji typu, potwierdzających spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidulanego dopuszczenia pojazdu (Dz. U. poz. 1715), służba techniczna dokonuje weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia przez pojazd wymagań zapewniających bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska.

II. 

PROCEDURY

1. W przypadku przedstawienia w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu dokumentów niestanowiących świadectwa homologacji, służba techniczna powinna:

1) dokonać weryfikacji przedłożonych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidulanego dopuszczenia pojazdu;

2) potwierdzić zgodność danych i specyfikacje pojazdu zawartych w posiadanej dokumentacji z zakresem obowiązujących aktów prawnych;

3) dokonać oceny dostarczonej dokumentacji z dokumentami wymaganymi w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia;

4) dokonać oceny dostarczonej dokumentacji w zakresie konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań.

2. W przypadku braku dostępności dokumentów potwierdzających spełnienie przepisów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidulanego dopuszczenia pojazdu, służba techniczna:

1) przeprowadza badania;

2) dokonuje weryfikacji zgodności danych pojazdu i jego specyfikacji z wymaganiami równoważnymi, określonymi w tym załączniku.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA UNIJNEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Dokument informacyjny, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ŚWIADECTWO KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU DLA KATEGORII L, T, C, R, S1)

NATIONAL INDIVIDUAL VEHICLE APPROVAL CERTIFICATE CATEGORY L, T, C, R, S1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE DANE I INFORMACJE O POJEŹDZIE NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI I EWIDENCJI POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH W CELU KRAJOWEGO INDYWIDUALNEGO DOPUSZCZENIA POJAZDU

1. 

OGÓLNE.

1. W zakresie procedury krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu niezbędna jest należyta współpraca pomiędzy producentem, importerem, właścicielem pojazdu (lub ich upoważnionym przedstawicielem) a służbą techniczną, w celu spełnienia wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Dz. U. poz. 1715).

2. W procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu każdy pojazd jest fizycznie kontrolowany przez służbę techniczną, przy weryfikacji wszystkich dostępnych świadectw lub certyfikatów, a także w oparciu o niezbędne badania wynikające z przepisów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

2. 

PROCEDURY.

1. W przypadku wystąpienia o dopuszczenie krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu służba techniczna powinna:

1) sprawdzić:

a) czy dany pojazd spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia - dotyczy nowego pojazdu, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919),

b) spełnienie warunków i wymagań w odniesieniu wyłącznie do tych przedmiotów wyposażenia lub części w pojeździe, których dotyczą wprowadzone zmiany odnośnie podstawy do wydania danego świadectwa homologacji typu przedmiotowego pojazdu - dotyczy nowego pojazdu, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia;

2) dokonać oceny dostarczonej dokumentacji w zakresie przeprowadzenia niezbędnych badań w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;

3) potwierdzić zgodność specyfikacji pojazdu oraz danych zawartych w dokumentacji pojazdu w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych;

4) dokonać sprawdzenia elementów badanego pojazdu oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części pojazdu, podlegającemu procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wynikających z przepisów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu;

5) przeprowadzić badania w ramach procedury krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu w sposób niepowodujący uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, jego wyposażenia lub części.

2. W przypadku braku dostarczenia świadectw homologacji potwierdzających spełnienie wymagań technicznych zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu, służba techniczna:

1) przeprowadza badania tylko pojazdu w tym zakresie, którego dotyczy procedura krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;

2) sprawdza, czy dany pojazd spełnia wymagania techniczne dotyczące przedmiotu badania, zgodnie z aktem prawnym, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu;

3) potwierdza prawidłowość zamontowanych przedmiotów, zespołów lub części w pojeździe.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

1) rozporządzenia nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 42);

2) rozporządzenia nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4);

3) rozporządzenia 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 313 z 06.09.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 29, Dz. Urz. UE L 296 z 16.11.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 304 z 24.11.2022, str. 103).

3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 26 lipca 2023 r. pod numerem 2023/443/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. poz. 396),

2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2015 r. poz. 148)

- które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).

5 Zastosowanie i wymogi szczegółowe dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w zazałłąączniku nr Iczniku nr Ido rozporządzenia 167/2013, w tym szczegóły badania i sprawdzenia przez służbę techniczną lub producenta.
6 (sprawozdanie z badań alternatywne do sprawozdania z zakresu zastosowania kodeksu OECD nr 8, z późn. zm.).
7 (sprawozdanie z badań alternatywne do sprawozdania z zakresu zastosowania kodeksu OECD nr 6, z późn. zm.).
8 (sprawozdanie z badań alternatywne do sprawozdania z zakresu zastosowania kodeksu OECD nr 7, z późn. zm.).
9 (sprawozdanie z badań alternatywne do sprawozdania z zakresu zastosowania kodeksów OECD nr 3, 4, 6, 7, 8, z późn. zm.)
10 Zastosowanie i wymogi szczegółowe dla poszczególnych przedmiotów są zawarte w zazałłąączniku nr IIczniku nr IIrozporządzenia (UE) 168/2013, w tym szczegóły badania i sprawdzenia przez służbę techniczną lub producenta.