Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.
Art.  75.  [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa]
1.  W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy w sprawach dotyczących przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, wynosi w roku:
1) 2018 - 392 tys. zł;
2) 2019 - 784 tys. zł;
3) 2020 - 784 tys. zł;
4) 2021 - 784 tys. zł;
5) 2022 - 784 tys. zł;
6) 2023 - 784 tys. zł;
7) 2024 - 784 tys. zł;
8) 2025 - 784 tys. zł;
9) 2026 - 784 tys. zł;
10) 2027 - 784 tys. zł.
2.  Koszt realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, w sprawach dotyczących przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wynosi 40 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
3.  W przypadku przekroczenia w pierwszym półroczu danego roku 65% limitu określonego w ust. 1 lub w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, wysokość tych wydatków w drugim półroczu obniża się do poziomu gwarantującego, że limit ten nie zostanie przekroczony.
4.  Minister właściwy do spraw turystyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.