Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.
Art.  74.  [Ciągłość działania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego]

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy zmienianej w art. 64, w brzmieniu dotychczasowym, staje się z mocy prawa Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym w rozumieniu niniejszej ustawy.