Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.
Art.  54.  [Zakaz zrzeczenia się uprawnień przez podróżnego; zakaz stosowania postanowień mniej korzystnych dla podróżnych]
1.  Podróżny nie może zrzec się w całości lub w części praw wynikających z ustawy.
2.  Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorców turystycznych z podróżnymi lub oświadczenia podróżnego mniej korzystne dla podróżnych niż postanowienia ustawy są nieważne. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla podróżnego obowiązują przepisy ustawy.