Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.548 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  2.  [Zadania marszałka województwa będące zadaniami z zakresu administracji rządowej; minister jako organ wyższego stopnia]
1.  Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 2-4, art. 23, art. 24 ust. 1, 6-9 i 11, art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 6-8, art. 29 ust. 2, art. 30, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 3, art. 55-57, art. 71 ust. 1-4 i art. 72, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
2.  Minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, oraz od decyzji administracyjnej marszałka województwa o odmowie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2.