[Przyjmowanie przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych zgłoszeń od podróżnych, którym nie zwrócono wpłat lub kosztów... - Dz.U.2022.511 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Przyjmowanie przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych zgłoszeń od podróżnych, którym nie zwrócono wpłat lub kosztów powrotu do kraju] - Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.511 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2022 r.
Art.  16.  [Przyjmowanie przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych zgłoszeń od podróżnych, którym nie zwrócono wpłat lub kosztów powrotu do kraju]

Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2, w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu:

1)
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, w przypadku gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,
2)
części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne odpowiadające części imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,
3)
kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych

- z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.