§ 2. - Ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.675

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.