Identyfikatory i numery rozliczeniowe nadawane niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowe identyfikatory nadawane rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób nadawania unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez dostawców;
2)
sposób nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności;
3)
szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do Narodowego Banku Polskiego w celu nadania numerów rozliczeniowych;
4)
sposób nadawania dostawcom identyfikatora dostawcy;
5)
szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do Narodowego Banku Polskiego w celu nadania identyfikatora dostawcy;
6)
wzory wniosku o nadanie identyfikatora dostawcy oraz wniosku o nadanie numeru rozliczeniowego.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dostawca - dostawcę usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4-6, 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą", prowadzącego rachunki płatnicze i uczestniczącego w systemach płatności;
2)
odwzorowanie cyfrowe - dokument w postaci elektronicznej powstały w wyniku przekształcenia dokumentu w postaci papierowej w szczególności przez jego zeskanowanie;
3)
EWIB 2.0 - system teleinformatyczny służący do nadawania identyfikatora dostawcy oraz nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności oraz przekazywania odwzorowania cyfrowego, udostępniany dostawcom przez Narodowy Bank Polski na stronie internetowej www.ewib.nbp.pl;
4)
KNF - Komisję Nadzoru Finansowego;
5)
NBP - Narodowy Bank Polski;
6)
zgłoszenie - zbiór danych przekazywanych przez dostawcę do NBP w postaci elektronicznej w celu złożenia wniosku o nadanie identyfikatora dostawcy, numeru rozliczeniowego lub dokonania uzupełnienia albo aktualizacji przekazanych danych.
1. 
Dostawca wprowadza zgłoszenia do EWIB 2.0 przy użyciu odpowiednich formularzy elektronicznych.
2. 
Zakres danych przekazywanych w zgłoszeniach do EWIB 2.0 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy zmiany co najmniej pięciu numerów rozliczeniowych, dostawca może przesłać, za pośrednictwem EWIB 2.0, jeden plik zawierający dane dotyczące aktualizacji.
4. 
NBP publikuje na stronie internetowej www.ewib.nbp.pl wykaz identyfikatorów działających dostawców oraz aktywnych numerów rozliczeniowych, wymagania techniczne dostępu do EWIB 2.0, zasady uwierzytelniania użytkowników w tym systemie oraz instrukcje dotyczące wypełniania zgłoszeń i przesyłania odwzorowania cyfrowego za pośrednictwem EWIB.
1. 
Identyfikator dostawcy składa się z pięciu cyfr.
2. 
Numer rozliczeniowy składa się z ośmiu cyfr, z których ostatnia jest cyfrą kontrolną wyliczaną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Dostawca może posługiwać się dowolną liczbą numerów rozliczeniowych.
1. 
Identyfikator dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4-6 i 9 ustawy, jest nadawany na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Wniosek jest składany w formie zgłoszenia do EWIB 2.0.
2. 
Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy, składa wniosek o nadanie identyfikatora w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dostawca przesyła do NBP, w postaci papierowej, kopię wymaganego zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych w charakterze dostawcy lub kopię zezwolenia właściwego organu nadzoru państwa macierzystego, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Identyfikatorem podmiotu powstałego w wyniku:
1)
połączenia dostawcy z innym dostawcą lub z bankiem krajowym, oddziałem instytucji kredytowej lub oddziałem banku zagranicznego,
2)
połączenia podmiotów z siedzibami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących w Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału (łączenie transgraniczne)

- jest identyfikator nadany podmiotowi przejmującemu.

2. 
W przypadku, o którym mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 - podmiot przejmujący wprowadza zgłoszenie o połączeniu podmiotów oraz przekazuje odwzorowanie cyfrowe zgody KNF na połączenie, o ile jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów;
2)
ust. 1 pkt 2 - podmiot przejmujący wprowadza zgłoszenie o połączeniu podmiotów oraz przekazuje odwzorowanie cyfrowe:
a)
odpisu z właściwego rejestru o połączeniu podmiotów,
b)
odpisu z właściwego rejestru o likwidacji przejmowanego podmiotu,
c)
decyzji właściwego organu nadzoru dotyczącej połączenia podmiotów,
d)
tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w lit. a-c, dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
3)
(uchylony).
3. 
Identyfikator dostawcy przejmowanego staje się identyfikatorem nieaktywnym.
1. 
Numer rozliczeniowy jest nadawany na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Wniosek jest składany w formie zgłoszenia do EWIB 2.0.
2. 
W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, każdy numer rozliczeniowy dostawcy przejmowanego staje się numerem rozliczeniowym dostawcy przejmującego.
3. 
W przypadku nabycia zorganizowanej części dostawcy prowadzącego działalność w formie spółki przez innego dostawcę albo podziału spółki dostawcy na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807) każdy numer rozliczeniowy dostawcy zbywającego lub dzielonego może być wykorzystywany przez podmiot przejmujący po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 4 i zaakceptowaniu go przez NBP.
4. 
Podmiot przejmujący przekazuje odpowiednio zgłoszenie przejęcia numeru rozliczeniowego lub wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego, a także odwzorowanie cyfrowe:
1)
w przypadku nabycia zorganizowanej części spółki innego dostawcy:
a)
dokumentu stwierdzającego nabycie zorganizowanej części spółki,
b)
zgody KNF na nabycie zorganizowanej części spółki innego dostawcy przez dostawcę lub podział spółki dostawcy, o ile jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów,
c)
oświadczenia o ustaleniach między podmiotem przejmującym a dostawcą zbywającym dotyczących:
wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego albo
przejęcia numeru rozliczeniowego przez podmiot przejmujący,
d)
oświadczenia o ustaleniach dotyczących wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego między podmiotem przejmującym a podmiotem prowadzącym system płatności, którego podmiot przejmujący jest uczestnikiem, jeżeli podmiot przejmujący i dostawca zbywający planują wspólne korzystanie z numeru rozliczeniowego;
2)
w przypadku podziału dostawcy:
a)
zgody KNF na podział spółki dostawcy, o ile jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów,
b)
oświadczenia w zakresie ustaleń między podmiotem przejmującym a dostawcą, którego spółka jest dzielona, dotyczące:
wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego albo
przejęcia numeru rozliczeniowego przez podmiot przejmujący,
c)
oświadczenia o ustaleniach dotyczących wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego między podmiotem przejmującym a podmiotem prowadzącym system płatności, którego podmiot przejmujący jest uczestnikiem, jeżeli podmiot przejmujący i dostawca zbywający planują wspólne korzystanie z numeru rozliczeniowego.
1. 
W przypadku, o którym mowa w:
1)
art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i 872), zwanej dalej "ustawą BFG", podmiot przejmujący może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym dostawcy w przymusowej restrukturyzacji,
2)
art. 174 ust. 4 oraz art. 188 ust. 2 ustawy BFG, dostawca w przymusowej restrukturyzacji może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym tego dostawcy

- po dokonaniu zgłoszenia przejęcia numeru rozliczeniowego lub wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego, zgodnie z § 7 ust. 4, i jego zaakceptowaniu przez NBP.

2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy BFG, instytucja pomostowa utworzona na podstawie art. 181 ust. 1 tej ustawy może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym dostawcy w przymusowej restrukturyzacji, po uzgodnieniu z NBP warunków i sposobu posługiwania się tym numerem.
W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniach, o których mowa w § 6 i § 7 ust. 1 i 4, dostawca wprowadza zgłoszenie aktualizacji danych.
Zgłoszenia oraz dokumenty dostawcy będącego spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową mogą być przekazywane do NBP przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.
Dostawcy oznaczają prowadzone rachunki płatnicze unikatowym identyfikatorem, którym jest Numer Rachunku Bankowego, zwany dalej "NRB", lub Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, zwany dalej "IBAN".
NRB składa się z dwudziestu sześciu cyfr, z których:
1)
dwie pierwsze cyfry stanowią liczbę kontrolną, wyliczaną przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy;
2)
osiem kolejnych cyfr stanowi numer rozliczeniowy;
3)
szesnaście ostatnich cyfr stanowi numer porządkowy rachunku płatniczego, nadawany przez dostawcę prowadzącego ten rachunek.
IBAN składa się z dwudziestu ośmiu znaków, z których:
1)
dwa pierwsze znaki stanowią kod Rzeczypospolitej Polskiej "PL";
2)
dwadzieścia sześć kolejnych znaków stanowi NRB.
Liczba kontrolna, o której mowa w § 11 pkt 1, jest sprawdzana przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych.
Strukturę NRB i IBAN, metody wyliczania oraz sprawdzania liczby kontrolnej określa Polska Norma PN-F-01102 "Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Numer Rachunku Bankowego (NRB) - Elementy i zasady tworzenia".
1. 
W przypadku połączenia dostawców lub połączenia dostawcy z bankiem krajowym, oddziałem instytucji kredytowej lub oddziałem banku zagranicznego unikatowe identyfikatory rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawcę przejmowanego mogą zostać utrzymane przez podmiot przejmujący.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3, unikatowe identyfikatory rachunków płatniczych prowadzonych dotychczas przez dostawcę zbywającego lub dostawcę dzielonego mogą zostać utrzymane przez podmiot przejmujący po zaakceptowaniu tego przez NBP.
3. 
W przypadku, o którym mowa w § 7a, unikatowe identyfikatory rachunków płatniczych prowadzonych dotychczas przez dostawcę w przymusowej restrukturyzacji mogą zostać utrzymane odpowiednio przez podmiot przejmujący lub instytucję pomostową, po zaakceptowaniu tego przez NBP.
Odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów prawa lub określonych w systemach płatności, za pośrednictwem których dostawca przeprowadza rozliczenie, lub warunków określonych w umowach zawartych przez dostawcę z innym dostawcą lub innym podmiotem uczestniczącym lub pośredniczącym w rozliczeniu, do identyfikacji rachunków płatniczych w rozliczeniach pieniężnych stosuje się NRB lub IBAN, których elementem składowym jest numer rozliczeniowy zamieszczony w wykazie prowadzonym przez NBP.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES DANYCH W ZGŁOSZENIACH PRZEKAZYWANYCH DO NBP

1.
Adres korespondencyjny - dane adresowe dostawcy, inne niż dane zawarte w rejestrze sądowym, służące do przesyłania korespondencji, wraz z dodatkową informacją dotyczącą jego lokalizacji.
2.
Adres pocztowy - dane adresowe dostawcy zgodne z adresem siedziby dostawcy, według danych zawartych w rejestrze sądowym.
3.
E-mail - ogólnie dostępny adres kontaktowy e-mail do dostawcy.
4.
Adres strony internetowej - kod w formacie URL umożliwiający dostęp do oficjalnej strony internetowej dostawcy.
5.
BIC 2  - Kod Identyfikujący Instytucję nadany przez Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), przypisany do numeru rozliczeniowego i stosowany przez dostawcę w rozliczeniach płatniczych.
6.
BIC SEPA 3  - BIC przypisany do numeru rozliczeniowego stosowany przez dostawcę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 22, z późn. zm.).
7.
BIC TARGET2 4  - BIC przypisany do numeru rozliczeniowego stosowany przez dostawcę w systemie TARGET2 (Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym).
8.
BIC SORBNET2 5  - BIC przypisany do numeru rozliczeniowego stosowany przez dostawcę w systemie SORBNET2.
9.
Data początkowa wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego (współdzielenia) - data rozpoczęcia okresu wspólnego korzystania przez podmioty z numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych.
10.
Data końcowa wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego (współdzielenia) - data zakończenia okresu wspólnego korzystania przez podmioty z numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych.
11.
Data przejęcia - wskazana przez dostawcę data, z którą nastąpiło połączenie podmiotów, lub data przejęcia numeru rozliczeniowego (data, z którą podmioty uzgodniły przejęcie numeru).
12.
Data odwieszenia numeru rozliczeniowego - data rozpoczęcia korzystania z numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych po okresie czasowego niekorzystania z danego numeru rozliczeniowego w takich rozliczeniach.
13.
Data rejestracji w rejestrze - data pierwszego wpisu dostawcy w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej 6
14.
Data rozpoczęcia działalności - data określona przez dostawcę, od której dostawca rozpoczyna relacje operacyjne z klientami.
15.
Data zakończenia działalności - data określona przez dostawcę, od której dostawca kończy relacje operacyjne z klientami.
16.
Data zakończenia korzystania z numeru rozliczeniowego - data wykreślenia numeru rozliczeniowego z wykazu i zakończenia jego wykorzystywania w rozliczeniach międzybankowych.
17.
Data zawieszenia numeru rozliczeniowego - data rozpoczęcia okresu czasowego niekorzystania z numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych.
18.
Identyfikator dostawcy - identyfikator nadany przez NBP.
19.
Identyfikator dostawcy zrzeszającego - identyfikator dostawcy pełniącego wiodącą rolę w zrzeszeniu.
20.
Kody BIN - Numer Identyfikujący Bank- sześciocyfrowe numery identyfikujące dostawcę jako wydawcę karty płatniczej w ramach schematu płatniczego (np. BIN VISA, BIN MasterCard).
21.
Kraj - kraj, w którym dany dostawca prowadzi działalność, a w przypadku oddziału - kraj pochodzenia jednostki macierzystej.
22.
Logo - graficzny znak dostawcy lub nazwy handlowej.
23.
Miejscowość - miejscowość, w której ma siedzibę dostawca.
24.
Nazwa dostawcy - nazwa (firma), pod którą dostawca prowadzi działalność, zgodna z wpisem w rejestrze sądowym (jeżeli brzmienie lub forma nazwy wpisanej do rejestru sądowego różni się od nazwy podanej w zezwoleniu KNF na rozpoczęcie działalności w charakterze dostawcy usług płatniczych lub zezwoleniu właściwego organu nadzoru państwa macierzystego, jest to nazwa dostawcy zgodna z tym zezwoleniem, z zachowaniem znaków pisarskich).
25.
Nazwa handlowa - prawnie zastrzeżone określenie identyfikujące dostawcę, inne niż nazwa zamieszczona w rejestrze sądowym, w postaci np. skrótu nazwy dostawcy, nazwy produktu lub usługi, używana przede wszystkim w celach marketingowych.
26.
Nazwa jednostki organizacyjnej - nazwa jednostki organizacyjnej właściwej dla siedziby dostawcy, np. Centrala.
27.
Nazwa jednostki macierzystej - nazwa instytucji zagranicznej, w imieniu której działa oddział 7 .
28.
Nazwa numeru rozliczeniowego - nazwa numeru rozliczeniowego inna niż nazwa jednostki organizacyjnej korzystającej z tego numeru.
29.
Numer ewidencyjny - numer techniczny nadany przez system EWIB 2.0 dla jednostki organizacyjnej w celu nadania numeru rozliczeniowego.
30.
Numer GIIN - Globalny Numer Identyfikujący Pośrednika - numer identyfikacyjny raportującej polskiej instytucji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166), uzyskiwany w ramach rejestracji w Internal Revenue Service - amerykańskim urzędzie podatkowym.
31.
Numer LEI - Identyfikator Podmiotu - numer identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych.
32.
NIP - numer ewidencji podatkowej nadany dostawcy.
33.
Numer rozliczeniowy - numer służący do identyfikacji dostawcy w rozliczeniach międzybankowych.
34.
Numer telefonu kierownictwa dostawcy - ogólnie dostępne telefony kontaktowe do biura kierownictwa (np. zarządu) dostawcy.
35.
Numer organu nadzorczego - numer dostawcy nadany przez właściwy organ nadzorczy (np. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) lub informacja o podstawie prawnej w przypadku, gdy dostawca nie podlega wpisowi do Rejestru Usług Płatniczych.
36.
Numer wpisu w rejestrze - numer nadany dostawcy w rejestrze sądowym 8  lub rejestrze działalności gospodarczej.
37.
Numery telefonów kontaktowych, faksów - numery ogólnie dostępnych telefonów kontaktowych i faksów do dostawcy.
38.
Symbol literowy - unikatowy symbol określony przez dostawcę, wykorzystywany na potrzeby identyfikacji dostawcy w systemie EWIB 2.0, składający się z maksymalnie sześciu znaków (małe i wielkie litery).
39.
Typ jednostki organizacyjnej - określenie dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania dostawcy związane z przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych (np. jednostka centralna dostawcy).
40.
Zrzeszenie - informacja dotycząca funkcji dostawcy w zrzeszeniu (zrzeszony, zrzeszający lub nie dotyczy).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB WYLICZENIA CYFRY KONTROLNEJ NUMERU ROZLICZENIOWEGO

1. Cyfrą kontrolną jest wynik przekształcenia matematycznego poprzednich cyfr numeru metodą modulo 10, to jest metodą powiązania numeru jednostki organizacyjnej z systemem cyfr kontrolnych, polegającą na stosowaniu mnożników pozycyjnych (wag) w wielokrotnej kolejności 3, 9, 7, 1 przy dzieleniu przez (modulo) 10 dla reszty 0, według wzoru:

K = (10 - () mod 10) mod 10

2. Układ wag:

Numer rozliczeniowy:

Pozycja (i)12345678
Cyfra (x)WWWWWJJK
Waga (y)39713971

gdzie:

W - cyfra symbolu wyróżniającego (wyróżnika),

J - cyfra oznaczenia porządkowego,

K - cyfra kontrolna.

3. Weryfikacja poprawności cyfry kontrolnej jest wykonywana według wzoru:

() mod 10 = 0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o nadanie identyfikatora dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4-6 i 9 ustawy *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Wniosek o nadanie identyfikatora dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Wniosek o nadanie numeru rozliczeniowego *

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 W przypadku gdy numer rozliczeniowy jest wykorzystywany w różnych systemach płatności z tym samym kodem BIC, należy powtórzyć ten kod we wszystkich przypadkach.
3 W przypadku gdy numer rozliczeniowy jest wykorzystywany w różnych systemach płatności z tym samym kodem BIC, należy powtórzyć ten kod we wszystkich przypadkach.
4 W przypadku gdy numer rozliczeniowy jest wykorzystywany w różnych systemach płatności z tym samym kodem BIC, należy powtórzyć ten kod we wszystkich przypadkach.
5 W przypadku gdy numer rozliczeniowy jest wykorzystywany w różnych systemach płatności z tym samym kodem BIC, należy powtórzyć ten kod we wszystkich przypadkach.
6 Nie dotyczy dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy.
7 Dotyczy dostawców, którzy podejmują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność transgraniczną w formie oddziału lub za pośrednictwem agenta.
8 Nie dotyczy dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy.
* Wniosek jest składany wyłącznie przez wprowadzenie danych w EWIB 2.0.
* Wniosek jest składany wyłącznie przez wprowadzenie danych w EWIB 2.0.