Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.450

| Akt oczekujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 marca 2020 r.
w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej w systemie teleinformatycznym, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie doręczania korespondencji za jego pośrednictwem.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) koncie - rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;
2) odbiorze pisma - rozumie się przez to pobranie doręczanego pisma poprzedzone uwierzytelnieniem;
3) piśmie - rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obejmujące treść związaną z prowadzeniem egzekucji z wierzytelności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
4) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o którym mowa w art. 112c ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321);
5) użytkowniku - rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, która ma założone konto w systemie teleinformatycznym.
§  3.  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako użytkownik podlega identyfikacji w systemie teleinformatycznym przy użyciu wykorzystywanego w ramach systemu teleinformatycznego środka identyfikacji elektronicznej opartego o certyfikat podpisu cyfrowego.
§  4.  W celu autoryzacji treści pisma składa się kwalifikowany podpis elektroniczny.
§  5.  W celu ochrony poufności informacji zawartych w pismach transmisja danych jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS.
§  6.  W celu doręczania pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pisma są umieszczane w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikom ich odbiór za pośrednictwem konta.
§  7.  Doręczanie pism odbywa się:
1) przy użyciu interfejsu użytkownika tego systemu teleinformatycznego lub
2) w drodze wymiany danych między systemem teleinformatycznym a systemem informatycznym użytkownika, realizowanej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na modelu usługowym.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).