Art. 7. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  7. 

Wszystkie sprawy, co do których Wysokie Strony Umawiające się będą poróżnione nie mogąc ich rozstrzygnąć polubownie zwykłemi sposobami dyplomatycznemi, do których, rozstrzygnięcia nie możnaby dążyć w drodze wyroku sądowego tak, jak to jest przewidziane przez art. 2 niniejszego traktatu i dla których załatwienia nie byłoby już przewidziane pewne postępowanie w jakim traktacie lub konwencji obowiązującej między Stronami, poddane będą Stałej Komisji Koncyljacyjnej, która winna będzie zaproponować Stronom rozstrzygnięcie możliwe do przyjęcia, a w każdym razie złożyć im sprawozdanie.

W braku porozumienia między Stronami co do podania, mającego być przedstawionem Komisji, jedna lub druga z pomiędzy nich będzie mogła poddać sprawę wspomnianej Komisji bezpośrednio, po uprzedzeniu na jeden miesiąc naprzód.

We wszystkich wypadkach, gdy powstanie między Stronami różnica zdań co do tego, czy spór posiada lub nie charakter sporu wymienionego w art. 2-gim i mogącego być, wskutek tego, rozstrzygniętym w drodze sądowej, ta kwestja sporna, przed podjęciem jakiego bądź postępowania w Stałej Komisji Koncyljacyjnej, poddana będzie uprzednio decyzji Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej za zgodą Wysokich Stron Umawiających się, lub w braku zgody, w drodze podania jednej ze Stron.