Art. 12. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  12. 

Stała Komisja Koncyljacyjna będzie miała za zadanie wyjaśnić kwestje sporne, zbierać w tym celu wszelkie pożyteczne informacje w drodze badania lub w inny sposób i usiłować pojednać Strony. Będzie ona mogła, po zbadaniu sprawy, podać Stronom warunki porozumienia, które będzie się jej wydawało właściwe, oraz, jeśli tego zajdzie potrzeba, wyznaczyć im termin dla wypowiedzenia się.

Po zakończeniu swych prac, komisja sporządzi sprawozdanie, stwierdzające ich wynik, a którego jeden egzemplarz będzie doręczony każdej ze Stron.

Strony nie będą nigdy związane względami faktycznemi, prawnemi lub innemi, na którychby komisja się oparła.

Z zastrzeżeniem postanowienia art. 7-go ust. 3-go, prace komisji winny być ukończone, o ile Strony nie ułożą się inaczej, w terminie sześciomiesięcznym, licząc od dnia pierwszego posiedzenia komisji.