Art. 9. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 9. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  9.
1.
O uznaniu rozpłodników za odpowiednie do hodowli orzekają komisje kwalifikacyjne, których skład, organizację i tryb postępowania określa Minister Rolnictwa.
2.
Minister Rolnictwa może upoważnić właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów rad narodowych do wydawania zezwoleń na krycie samic rozpłodnikami, które osiągnęły wiek określony stosownie do art. 10 ust. 1, przed terminem obowiązkowego doprowadzenia ich przed komisję kwalifikacyjną.