Art. 18. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 18. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  18.
1.
Kto nie zgłasza do odpowiedniego organu prezydium właściwej rady narodowej rozpłodnika lub nie doprowadza go przed komisję kwalifikacyjną,

podlega karze grzywny od 5 zł do 500 zł. 1

2.
Kto utrzymuje rozpłodnika (dorosłego lub młodego) nie wytrzebionego wbrew przepisom art. 12 lub władając rozpłodnikiem nie uznanym pokrywa nim klacz, krowę, lochę lub owcę,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy 2 lub karze grzywny od 25 zł do 2.500 zł. Ponadto można orzec przepadek rozpłodnika.

3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, w których władaniu pozostają kozły w przypadku rozciągnięcia na podstawie art. 8 ust. 2 w stosunku do hodowli kóz przepisów o obowiązku pokrywania samic rozpłodnikami uznanymi.
4.
Kto utrzymuje zwierzęta w gospodarstwie wbrew zakazowi wydanemu na podstawie art. 6 ust. 2,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub karze grzywny od 25 zł do 2.500 zł.

5.
Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.
1 W art. 18 wysokość granic grzywny ustalona na podstawie:

- art. IX § 2 ustawy z dnia 31 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.115) z dniem 1 stycznia 1972 r.

- art. 2 § 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.82.16.125) z dniem 7 czerwca 1982 r.

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.85.23.100) z dniem 1 lipca 1985 r.

- art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.90.72.422) z dniem 8 listopada 1990 r.

- art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.92.24.101) z dniem 2 kwietnia 1992 r.

- art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386)

- art. 3 ust. 1 lit. a)i ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.

2 W art. 18 kara aresztu uchylona na podstawie art. X § 1 ustawy z dnia 31 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.115) z dniem 1 stycznia 1972 r.