Art. 10. - Hodowla zwierząt gospodarskich. - Dz.U.1960.54.310 - OpenLEX

Art. 10. - Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.310

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  10.
1.
Posiadacze rozpłodników, które osiągnęły wiek określony zarządzeniem Ministra Rolnictwa, obowiązani są zgłaszać je w oznaczonym terminie do biura gromadzkiej rady narodowej bądź do właściwego do spraw rolnictwa organu prezydium miejskiej rady narodowej, czy też rady narodowej osiedla oraz doprowadzić je przed komisję kwalifikacyjną.
2.
Czas i miejsce doprowadzania rozpłodników przed komisję kwalifikacyjną wyznacza właściwy do spraw rolnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej, a jeżeli chodzi o rozpłodniki, mające miejsce stałego postoju w miastach stanowiących powiaty miejskie bądź w miastach wyłączonych z województw - właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów rad narodowych tych miast, w odniesieniu zaś do ogierów - właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów rad narodowych tych miast, w odniesieniu zaś do ogierów - właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
3.
Posiadacze rozpłodników przyprowadzonych na stałe z innych terenów obowiązani są zgłaszać je do biura gromadzkiej rady narodowej bądź do właściwego do spraw rolnictwa organu prezydium miejskiej rady narodowej, czy też rady narodowej osiedla w ciągu 14 dni od dnia przyprowadzenia.
4.
Organy administracji państwowej, o których mowa w ust. 2, mogą zwalniać od obowiązku doprowadzania przed komisję kwalifikacyjną rozpłodników zapisanych do ksiąg zwierząt zarodowych. W tym przypadku uznanie rozpłodnika następuje na podstawie dowodu wpisu rozpłodnika do ksiąg zwierząt zarodowych oraz ważnego świadectwa zdrowia.