Rozdział 2 - O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa. - Hodowla, ochrona zwierząt łownych i prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.33.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

Rozdział  II

O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa.

Naczelnym organem administracji państwowej w zakresie łowiectwa jest Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Administrację państwową w zakresie łowiectwa w terenie sprawują właściwe do spraw rolnictwa i leśnictwa organy prezydiów rad narodowych 2  .

2 Z dniem 27 maja 1990 r. właściwe organy gminy zgodnie z art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).