Rozdział 3 - Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, starości i z tytułu śmierci żywiciela rodziny - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.

Rozdział  3

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, starości i z tytułu śmierci żywiciela rodziny

Wnioski o świadczenia

1.
W celu ustalenia prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, starości oraz śmierci żywiciela rodziny zainteresowani powinni złożyć wniosek do instytucji właściwej tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają miejsce zamieszkania i zgodnie z jej ustawodawstwem. Data złożenia wniosku w wymienionej instytucji uznana będzie za datę złożenia wniosku w instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.
2.
Jeżeli zainteresowani zamieszkują na terytorium Państwa trzeciego, powinni złożyć wniosek do instytucji właściwej tej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwu oni sami bądź osoby, z których ubezpieczenia wywodzą prawo do świadczeń, podlegali ostatnio.
3.
Jeżeli instytucja, która otrzymała wniosek, nie jest instytucją właściwą dla rozpatrywania danej sprawy, zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2, przekaże bezzwłocznie wniosek, wraz z posiadaną dokumentacją, do instytucji łącznikowej w przypadku Hiszpanii lub instytucji właściwej w przypadku Polski, ze wskazaniem daty jego otrzymania.
4.
Jeżeli we wniosku o przyznanie świadczenia podane są wyłącznie okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia zgodne z ustawodawstwem jednej z Umawiających się Stron, a zostanie on przedstawiony instytucji drugiej Umawiającej się Strony, wówczas wymieniona instytucja zobowiązana jest do bezzwłocznego przesłania wniosku instytucji łącznikowej w przypadku Hiszpanii lub instytucji właściwej w przypadku Polski, ze wskazaniem daty jego otrzymania.

Postępowanie w sprawie świadczeń

1.
Instytucja właściwa, do której należy rozpatrzenie wniosku, powinna wypełnić formularz ustanowiony w tym celu i bezzwłocznie przesłać jego dwa egzemplarze do instytucji łącznikowej w przypadku Hiszpanii lub instytucji właściwej w przypadku Polski.
2.
W przypadku wniosku o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, do formularza dołączone zostaną zaświadczenia lekarskie wydane przez służby medyczne upoważnione w każdej z Umawiających się Stron do oceny wyżej wymienionej niezdolności do pracy, zawierające:

- informację o stanie zdrowia pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek,

- przyczyny niezdolności do pracy,

- realną ocenę możliwości powrotu do zdrowia, o ile taka istnieje.

3.
Instytucja właściwa, która otrzymała formularze, o których mowa w ustępie 1, zwraca instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony jeden egzemplarz formularza, w którym potwierdzone zostały okresy ubezpieczenia przebyte w świetle jej ustawodawstwa, data przyznania oraz wysokość świadczenia przyznanego przez tę instytucję.
4.
Instytucje właściwe zobowiązane są pisemnie zawiadomić zainteresowanych o podjętej decyzji, a także o trybie i terminach składania odwołań od podjętej w ich sprawie decyzji, jakie przysługują im według ich ustawodawstwa.
5.
Instytucje właściwe każdej z Umawiających się Stron zobowiązane są przesłać instytucjom właściwym drugiej Umawiającej się Strony kopie podjętych decyzji w sprawach wszczętych w wyniku stosowania Konwencji.
6.
Instytucje właściwe każdej z Umawiających się Stron, jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą wzajemnie żądać udostępnienia informacji na temat wysokości świadczeń pobieranych przez świadczeniobiorców od drugiej Umawiającej się Strony.