Art. 5. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  5

Stosowanie zasad szczególnych i wyjątków

1.
W przypadkach, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 litery a), c), d), e), g), l), o) Konwencji, instytucja właściwa Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie, wystawia na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek formularz potwierdzający okres, w którym pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek w dalszym ciągu podlega ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony. Wymieniony formularz stanowi dowód na to, że do pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek nie odnosi się ustawodawstwo o obowiązkowym ubezpieczeniu drugiej Umawiającej się Strony.
2.
Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu delegowania, o którym mowa w artykule 7 ustęp 1 litera b) Konwencji, powinien zostać złożony przez pracodawcę na trzy miesiące przed upływem okresu trzech lat, o którym mowa w artykule 7 ustęp 1 litera a) Konwencji.

Wniosek kierowany jest do instytucji właściwej tej Umawiającej się Strony, na której terytorium pracownik jest ubezpieczony. Instytucja ta zobowiązana jest uzgodnić przedłużenie okresu delegowania z instytucją właściwą tej Umawiającej się Strony, na której terytorium pracownik został oddelegowany.

3.
W przypadku gdy przed upływem okresu delegowania ustaje stosunek pracy między danym pracownikiem a pracodawcą, który dokonał jego delegowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, lub gdy pracownik wraca przed upływem okresu delegowania, wymieniony pracodawca zobowiązany jest powiadomić o zaistniałej sytuacji instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, której ubezpieczeniu pracownik podlega. Powiadomiona instytucja właściwa informuje bezzwłocznie o zaistniałej sytuacji instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.
4.
W przypadku gdy osoba pracująca na własny rachunek zaprzestanie swej działalności lub powróci przed upływem określonego w formularzu okresu, zobowiązana jest powiadomić o tym instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, na terytorium której jest ubezpieczona. Instytucja właściwa informuje bezzwłocznie o zaistniałej sytuacji instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.
5.
W przypadku gdy osoba, o której mowa w artykule 7 ustęp 1 litery m) i n) Konwencji, dokona przewidzianego w tym artykule wyboru, zobowiązana jest za pośrednictwem swego pracodawcy zawiadomić instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, której system zabezpieczenia społecznego wybrała. Instytucja ta, za pomocą odpowiedniego formularza, informuje o dokonanym wyborze instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.