Art. 4. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  4

Postanowienia dla instytucji łącznikowych oraz instytucji właściwych

1.
Właściwe władze każdej z Umawiających się Stron mogą wyznaczyć inne niż określone w artykule 2 Porozumienia instytucje łącznikowe lub zmienić zakres ich kompetencji. W takim przypadku zobowiązane są powiadomić niezwłocznie o podjętych decyzjach właściwą władzę drugiej Umawiającej się Strony.
2.
Instytucje łącznikowe wskazane w artykule 2 Porozumienia i instytucje właściwe wskazane w artykule 3 Porozumienia ustalą formularze niezbędne dla stosowania Konwencji. Przesyłanie formularzy zastępuje przekazywanie dokumentów potwierdzających zawarte w nich dane.
3.
Instytucje łącznikowe i instytucje właściwe uprawnione są do porozumiewania się zarówno między sobą, jak i z zainteresowanymi osobami.