Art. 3. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  3

Instytucje właściwe

Instytucjami właściwymi dla stosowania Konwencji są:

1)
w Hiszpanii:
a)
Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS - (Dyrekcje Regionalne Krajowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych) w zakresie wszystkich świadczeń, z wyjątkiem świadczeń z tytułu bezrobocia, oraz w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych, z wyjątkiem osób objętych Specjalnym Systemem Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza,
b)
Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo - INEM - (Dyrekcje Regionalne Krajowego Instytutu do Spraw Zatrudnienia) w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych, z wyjątkiem osób objętych Specjalnym Systemem Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza,
c)
El Instituto Social de la Marina - ISM - (Instytut Spraw Socjalnych Pracowników Morza) w zakresie wszystkich świadczeń z tytułu Specjalnego Systemu Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza,
d)
El Instituto Nacional de Migraciones y de Servicios Sociales - IMSERSO - (Krajowy Instytut Pomocy Społecznej) w zakresie rent z powodu niezdolności do pracy oraz dla przypadków bezskładkowych emerytur,
e)
La Tesoreria General de la Seguridad Social - TGSS - (Instytut Poboru Składek i Ewidencji Ubezpieczonych) dla stosowania artykułu 7 ustęp 1 Konwencji oraz dla szczególnych wyjątków, jakie zostaną uzgodnione w oparciu o artykuł 7 ustęp 2 Konwencji;
2)
w Polsce:
a)
Biuro Rozliczeń Międzynarodowych - BRM - (Instituto de Reembolsos de Prestaciones Sanitarias con el Extranjero) - podległe Ministerstwu Zdrowia, w zakresie świadczeń zdrowotnych,
b)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS - (Instituto de la Seguridad Social) - w zakresie stosowania artykułu 7 Konwencji oraz w zakresie świadczeń pieniężnych, o których mowa w dziale III w rozdziałach 2, 3, 4, 5 i 7 Konwencji, z wyjątkiem świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,
c)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS - (Caja del Régimen Especial de Seguridad Social de los Agricultores) - w zakresie świadczeń pieniężnych, o których mowa w dziale III w rozdziałach 2, 3, 4, 5 i 7 Konwencji, z ubezpieczenia społecznego rolników,
d)
Powiatowe Urzędy Pracy - PUP - (Delegaciones Provinciales del Instituto de Empleo) - w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia.