Art. 18. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  18

Kontrola i współpraca administracyjna

1.
W celu kontroli uprawnień świadczeniobiorców zamieszkujących na terytorium drugiej Umawiającej się Strony instytucje właściwe obu Umawiających się Stron zobowiązane są dostarczać sobie niezbędnych informacji o okolicznościach, które w świetle obowiązującego ustawodawstwa mogłyby spowodować zmianę, zawieszenie lub wygaśnięcie praw do przyznanych przez nie świadczeń.
2.
Instytucje łącznikowe obu Umawiających się Stron zobowiązane są do wzajemnej wymiany danych statystycznych dotyczących wypłat emerytur lub rent dokonanych na rzecz świadczeniobiorców, którzy zamieszkują na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Powyższe dane obejmują liczbę świadczeniobiorców i ogólną kwotę wypłaconych emerytur lub rent w ciągu każdego roku kalendarzowego i przesyłane są corocznie do końca pierwszego kwartału następnego roku.
3.
Właściwe władze i instytucje łącznikowe obydwu Umawiających się Stron zobowiązane są do udostępniania, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, informacji i danych dotyczących systemów wyliczania kosztów świadczeń zdrowotnych.