Art. 16. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  16

Przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych

1.
W celu stosowania postanowień artykułu 20 ustępy 1 i 2 Konwencji pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek albo emeryt lub rencista zobowiązany jest do przedłożenia na przeznaczonym do tego celu formularzu wniosku skierowanego do instytucji właściwej tej Umawiającej się Strony, w której jest ubezpieczony albo od której otrzymuje emeryturę lub rentę.

Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie dotyczące zamieszkałych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony członków rodziny pracownika, osoby pracującej na własny rachunek, emeryta lub rencisty wydane przez upoważnioną instytucję miejsca ich zamieszkania na ustalonym w tym celu formularzu.

Zaświadczenie to powinno być aktualizowane w razie zmiany sytuacji mającej wpływ na prawo do zasiłków rodzinnych lub na wniosek instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

2.
Pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek albo emeryt lub rencista zobowiązany jest do powiadamiania instytucji właściwej o każdej zmianie:
a)
sytuacji własnej lub członków jego rodziny, która może mieć wpływ na prawo lub wysokość przyznanych świadczeń,
b)
liczby członków rodziny, na rzecz których przyznane zostały świadczenia,
c)
miejsca zamieszkania członków rodziny.