Art. 10. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  10

Rozliczenie zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych

1.
Rozliczenie zwrotu kosztów w oparciu o ustalone kwoty, o których mowa w artykułach 8 i 9 Porozumienia, będzie dokonywane corocznie za pośrednictwem instytucji łącznikowych.

W tym celu instytucja łącznikowa Umawiającej się Strony, która jest wierzycielem, przekaże, w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, do instytucji łącznikowej drugiej Umawiającej się Strony:

- formularz rozliczenia na członków rodzin każdego pracownika i osoby pracującej na własny rachunek (artykuł 8 Konwencji),

- formularz rozliczenia indywidualnego dla emeryta i rencisty oraz każdego członka jego rodziny (artykuł 9 ustęp 2 Konwencji).

Należność do zwrotu za każdy rok kalendarzowy oblicza się na podstawie liczby miesięcy, w których w danym roku kalendarzowym instytucja miejsca zamieszkania była zobowiązana do udzielenia świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego prawa i z wyłączeniem miesiąca, w którym prawo to ustało, chyba że ustało ono z końcem tego miesiąca. Miesięczna kwota, którą należy uwzględnić, odpowiada 1/12 ustalonej kwoty określonej w wyniku zastosowania postanowień artykułów 8 i 9 Porozumienia.

2.
Po akceptacji wysokości ustalonych miesięcznych kwot przypadających na każdy rok przez każdą z Umawiających się Stron instytucja będąca wierzycielem jest zobowiązana zawiadomić instytucję dłużnika o rocznej wysokości kosztów podlegających zwrotowi.
3.
Instytucje łącznikowe zobowiązane są dokonać przekazu należności w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2.
4.
Rozbieżności w rozliczeniu zwrotu poszczególnych kosztów lub pozycji tego rozliczenia nie stanowią przeszkody dla dokonania wpłaty należności wynikającej z tej części rozliczeń, w której istnieje zgodność.

Jeżeli kwoty będące przedmiotem rozbieżności nie zostaną wpłacone w terminie 48 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, ich rozliczenie zostanie rozpatrzone przez Komisję Mieszaną, o której mowa w artykule 36 ustęp 3 Konwencji.