Art. 1. - Hiszpania-Polska. Konwencja o zabezpieczeniu społecznym. Madryt.2001.02.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.244

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  1

Definicje

1.
Dla celów stosowania niniejszej konwencji, pojęcia i wyrażenia wymienione poniżej mają następujące znaczenie:
a)
"Umawiające się Strony": oznacza Rzeczpospolitą Polską, zwaną dalej Polską, i Królestwo Hiszpanii, zwane dalej Hiszpanią,
b)
"terytorium": w przypadku Polski oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku Hiszpanii oznacza terytorium hiszpańskie,
c)
"ustawodawstwo": oznacza ustawy, przepisy wykonawcze i inne postanowienia, dotyczące zabezpieczenia społecznego, obowiązujące na terytorium każdej Umawiającej się Strony,
d)
"właściwa władza": oznacza, w przypadku Polski Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku Hiszpanii Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych,
e)
"instytucja": oznacza instytucję lub władzę właściwą w zakresie stosowania ustawodawstwa, o którym mowa w artykule 2 niniejszej konwencji,
f)
"instytucja właściwa": oznacza instytucję, która ma się zajmować każdym przypadkiem przewidzianym w ustawodawstwie właściwym każdej z Umawiających się Stron,
g)
"instytucja łącznikowa": oznacza instytucję zapewniającą koordynację i informację między instytucjami obu Umawiających się Stron, uczestniczącą w stosowaniu konwencji, jak również w informowaniu zainteresowanych odnośnie do praw i obowiązków z niej wynikających,
h)
"członek rodziny" lub "świadczeniobiorca": oznacza osoby w ten sposób określone przez ustawodawstwo właściwe każdej z Umawiających się Stron,
i)
"okres ubezpieczenia": oznacza okresy składkowe, zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, takie jak je określa lub uznaje za okresy ubezpieczenia ustawodawstwo, pod którego rządem zostały nabyte lub są uznane za nabyte, oraz wszelkie okresy uznane za równorzędne z okresami ubezpieczenia w stopniu przyjętym przez to ustawodawstwo,
j)
pojęcia "świadczenie", "emerytura" lub "renta" oznaczają wszystkie świadczenia pieniężne, emerytury i renty, które są przewidziane zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji, w tym wszelkie rewaloryzacje, uzupełnienia lub dodatki do tych świadczeń,
k)
"miejsce zamieszkania" oznacza pobyt stały,
l)
"pobyt" oznacza pobyt czasowy.
2.
Inne pojęcia lub wyrażenia użyte w niniejszej konwencji mają znaczenie takie, jakie nadało im ustawodawstwo stosowane przez każdą z Umawiających się Stron.