Hipoteki powiatowe w województwach wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.66.618

Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1932 r.
o hipotekach powiatowych w województwach wschodnich.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej, na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 93) i art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszary sądu apelacyjnego w Wilnie i sądów okręgowych w Łucku i w Równem rozciąga się moc obowiązującą artykułów: 11, 12, 22, 23 prawa o przywilejach i hipotekach z dnia 6 sierpnia 1825 r. (Dziennik Praw tom IX str. 355 i nast.).
Władzą powołaną do czynności, wymienionych w art. 12 prawa o przywilejach i hipotekach z dnia 6 sierpnia 1825 r. jest Minister Sprawiedliwości.
Tworzenie wydziałów hipotecznych wraz z archiwami hipotecznemi w poszczególnych miejscowościach zarządzi każdorazowo Minister Sprawiedliwości.
Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do przenoszenia z urzędu z archiwum hipotecznego sądu okręgowego do archiwum hipotecznego przy sądzie grodzkim, powstającego z mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (§ 2), wszystkich książek hipotecznych, dotyczących nieruchomości, położonych na terenie, który co do prowadzenia ksiąg hipotecznych będzie poddany temu sądowi grodzkiemu w myśl art. 9 prawa o ustroju sądów powszechnych.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.