Harmonogram tworzenia zapasów paliw ciekłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.266.2240

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych

Na podstawie art.15 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201) zarządza się, co następuje:
Określa się szczegółowy harmonogram osiągnięcia 90-dniowych zapasów paliw ciekłych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych (Dz. U. Nr 84, poz. 756).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

ZAŁĄCZNIK 

HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA 90-DNIOWYCH ZAPASÓW PALIW CIEKŁYCH

RokWielkość zapasów obowiązkowych paliw ciekłych wyrażona w dniach średniej dziennej produkcji lub przywozu paliw ciekłych zrealizowanych przez producenta lub przywożącego w roku poprzednim*)Wielkość zapasów obowiązkowych paliw ciekłych wyrażona w dniach średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw na koniec rokuWielkość rezerw gospodarczych paliw ciekłych wyrażona w dniach średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw na koniec rokuSuma wielkości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych i rezerw gospodarczych, wyrażona w dniach średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw na koniec roku
12345
200666661480
200773731487
2008**)76761490
*) Wielkość zapasów obowiązkowych paliw ciekłych tworzonych przez producentów i przywożących, o których mowa w art. 16 ust. 1 i art. 16a ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw oraz w art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, powinna być równoważna wielkościom określonym w kolumnie 2 w każdej z grup produktów wytwarzanych z ropy naftowej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

**) Wielkości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych osiągnięte w 2008 r. utrzymuje się w latach kolejnych.