Gwinea-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Konakry.1966.03.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.28.130

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 1967 r.

UMOWA
O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM REPUBLIKI GWINEI
podpisana w Konakry dnia 10 marca 1966 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 10 marca 1966 roku podpisana została w Konakry Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM REPUBLIKI GWINEI

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Gwinei

dążąc do rozwoju współpracy między narodami obu krajów w dziedzinie kultury,

w przekonaniu, że tego rodzaju współpraca służyć będzie zacieśnieniu więzów przyjaźni między obu krajami,

postanowiły zawrzeć Umowę o współpracy kulturalnej:

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie szkolnictwa, nauki, sztuki, jak również informacji.

Umawiające się Strony będą rozwijać w szczególności:

1.
współpracę między swymi szkołami wszystkich stopni i instytucjami naukowo-badawczymi, jak również stowarzyszeniami oraz organizacjami oświatowymi i kulturalnymi;
2.
wymianę informacji i materiałów z dziedziny oświaty, szkolnictwa, nauki, kultury i sztuki;
3.
organizowanie konferencji i wymianę osób zajmujących się działalnością oświatową, naukową i kulturalną;
4.
wymianę prac i publikacji naukowych, literackich i dzieł artystycznych, a także ich tłumaczenie i wydawanie;
5.
wymianę filmów i organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw artystycznych, imprez sportowych i innych;
6.
współpracę w dziedzinie badań archeologicznych w Republice Gwinei.

Każda z Umawiających się Stron będzie ułatwiać, zgodnie ze swym prawem, podejmowanie studiów na uczelniach oraz badań w instytutach, archiwach, bibliotekach i muzeach.

Każda z Umawiających się Stron będzie ułatwiać przyznawanie stypendiów studentom, absolwentom szkół wyższych, naukowcom i artystom drugiej Umawiającej się Strony dla umożliwienia prowadzenia studiów, badawczych prac naukowych i odbywania specjalizacji.

Obie Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy swych radiofonii i telewizji, agencji prasowych oraz instytucji kinematograficznych (wymiana wiadomości, programów muzycznych i filmów).

Każda z Umawiających się Stron poczyni niezbędne kroki do wprowadzenia na swych uniwersytetach lektoratów lub zorganizowania przez organizacje oświatowo-kulturalne specjalnych kursów mających na celu naukę języka i literatury oraz zapoznanie z kulturą drugiej Umawiającej się Strony.

1.
Do realizacji niniejszej Umowy będą ustalane roczne lub dwuletnie plany. Rokowania w tym celu będą prowadzone przez delegacje Umawiających się Stron na przemian w Warszawie i Konakry.
2.
Zasady i tryb finansowania współpracy kulturalnej między Umawiającymi się Stronami będą każdorazowo ustalane w planach, o których mowa w ustępie 1 artykułu VII.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Konakry (Republika Gwinei).

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznie przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, o ile żadna z Umawiających się Stron na wypowie jej na sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego okresu.

Sporządzono w Konakry dnia 10 marca 1966 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i francuskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 29 września 1966 roku.