Art. 7. - [Spłata rodzinna] - Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.859 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2023 r.
Art.  7.  [Spłata rodzinna]
1. 
BGK dokonuje na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej, jeżeli:
1)
osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż:
a)
nabyty,
b)
wybudowany,
c)
uzyskany w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej

- z wykorzystaniem środków z udzielonego rodzinnego kredytu mieszkaniowego;

2)
osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego inne niż nabyte z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
3)
powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
4)
kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
umowa rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana;
6)
w stosunku do kredytobiorcy nie została ogłoszona upadłość;
7)
nie dokonano przedterminowej spłaty części rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną lub spłatę, o której mowa w art. 6 ust. 7a.
2. 
W przypadku gdy przy udzielaniu rodzinnego kredytu mieszkaniowego, warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, spełniono w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 2, spłata rodzinna jest dokonywana, jeżeli gwarancja wygasła w sposób, o którym mowa w art. 6 ust. 7 zdanie trzecie.
3. 
Spłata rodzinna jest dokonywana w wysokości:
1)
20 000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko,
2)
60 000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko

- jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej rodzinnego kredytu mieszkaniowego.