Art. 5. - [Wymagania wobec kredytobiorcy] - Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  5.  [Wymagania wobec kredytobiorcy]
1.  23
 Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony, jeżeli:
1)
osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043);
2)
osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
3) 24
 osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego rodzinnego kredytu mieszkaniowego.
2. 
Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za spełnione również gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi:
1)
dwoje dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2, albo
2)
troje dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2, albo
3)
czworo dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2, albo
4)
pięcioro albo więcej dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

- 25  a wkład własny kredytobiorcy jest nie wyższy niż 10% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany rodzinny kredyt mieszkaniowy.

2a.  26
 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również, gdy darowizna na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, dotyczyła udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie większego niż 50%, a osoba obdarowana posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.
3.  27
 Składając wniosek o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca składa jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, spełniane są w sposób, o którym mowa w ust. 2, kredytobiorca umieszcza w oświadczeniu informację o posiadaniu prawa własności albo spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jego powierzchni użytkowej.
23 Art. 5 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.28) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
24 Art. 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.28) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
25 Art. 5 ust. 2 część wspólna dodana przez art. 35 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.28) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
26 Art. 5 ust. 2a dodany przez art. 35 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.28) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
27 Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.28) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.